Opiskelijan ääni

Tällä sivulla julkaistaan sosiaalialan opiskelijoiden tekstejä, kuten pro gradun kypsyysnäytteitä.

1. Kirjoita otsikko, ingressi, leipäteksti, jossa on väliotsikot. Tekstin pituus alle 10 000 merkkiä.

2. Loppuun nimesi ja oppilaitoksesi, opinnäytetyösi nimi ja valmistumisvuosi sekä lähteet.

3. Lähetä aineisto esilukuun: sosiaalinentekija@gmail.com

4. Tekstejä on julkaistu: 39


(39)

Tunnistatko epäkohdan?

Epäkohtiin puuttuminen on ennen kaikkea rohkeutta nähdä ja viedä asioita eteenpäin. Onnistuneessa epäkohtaan puuttumisen prosessissa kuljetaan epäkohdan tunnistamisesta tiedon välittämisen kautta dialogiin ja ratkaisuihin.

 

Epäkohtiin puuttuminen on sosiaalialalla työn laadun ja ammattieettisyyden takaamista, mutta myös lainsäädännön asettama selkeä velvollisuus (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, 5.luku). Pro gradu -tutkielmassani selvitin, millaisia erilaisia epäkohtia sosiaalialan ammattilaiset työssään kohtaavat? Aineistonani käytin laajemman epäkohtatutkimuksen (ks. Tiitinen & Silén, 2016) osa-aineistoa.

 Työntekijä, uskallatko nähdä?

Yksittäinen sosiaalialan työntekijä on avainasemassa havaitsemassa käytännön työssä esiintyviä epäkohtia. Mutta mitä kaikkea kentällä on sitten nähtävänä? Epäkohtatutkimuksen vastaajat kuvasivat laajan kirjon erilaisia asiakkaiden oikeuksia loukkaavia ja ammattietiikkaa ja laadukasta työtä uhkaavia epäkohtia.

Epäkohta voi todellistua tai ilmetä omassa, kollegan, työryhmän tai organisaation toiminnassa. Työyhteisön kulttuuriin on voinut syntyä vinoutumia: avoin viestintäkulttuuri saattaa puuttua ja tiedonkulku olla tehotonta ja katkonaista. Työyhteisön tehokkuus saattaa huveta epävirallisiin valtataisteluihin tai keskusteluissa ja toiminnassa voi esiintyä suoranaista asiakasvastaista asennetta.

Asiakkaita saatetaan kohdella epäasiallisesti suoraan, mutta myös välillisesti esimerkiksi työntekijöiden keskinäisissä keskusteluissa. Asiakkaiden tasa-arvoisuus, oikeusturva tai tiedonsaanti voivat vaarantua ja useissa tilanteissa erityisryhmien tarpeet jäädä huomioimatta.

Joissain työyhteisöissä kollektiivinen työmoraali on voinut heikentyä ja esimerkiksi työajan käyttäminen omien juttujen tekemiseen tai perusteettomien vapaapäivien pitäminen tai joidenkin työtehtävien tekemättä jättäminen hiljaisesti hyväksytään työyhteisössä eikä toimintaa nosteta keskusteluun. Joskus epäkohdissa on kyse myös yksittäisen työntekijän alalle sopimattomuudesta tai selkeästä väärin tekemisestä, kuten työntekijän väärinkäyttäessä asiakkaan varoja.

Kaikkia sosiaalialalla esiintyvien epäkohtien tyyppejä ei luonnollisestikaan voida ennalta kaiken kattavasti kuvailla. Erilaisista esimerkeistä voi kuitenkin johtaa itselleen kriittisen ja tunnistavan ajattelutavan työssä kohdattavia ilmiöitä kohtaan. Yksittäisillä teknisillä malleilla ja teorioilla voidaan saavuttaa vain tietynasteinen laatu tai ammattieettinen taso työhön. Työn laatua maksimoitaessa kyse on työorientaation tai mentaliteetin omaksumisesta (mm. Robert Adams 1998). Näen tärkeänä ”epäkohtatietoisen työorientaation” edistämisen sosiaalialan työntekijöiden keskuudessa.

Johtaja, uskallatko katsoa peiliin?

Johtamiseen liittyvät epäkohdat korostuivat tutkimusaineiston vastauksissa. Kyse saattoi olla puuttuvasta substanssi- ja/tai johtamisosaamisesta, mutta usein myös vinoutuneista asenteista. Esimies voi olla korostuneen lojaali ylemmälle johdolle, jolloin tuki työntekijöille jää puuttumaan. Epäasiallista toimintaa on muun muassa esimiehen painostus tai itsevaltaisuus asiakasasioissa, joihin liittyvistä ratkaisuista ja viranomaispäätöksistä kuitenkin vastuun kantaa päätöksen nimellään tehnyt sosiaalityöntekijä. Aineistossa oli kuvauksia epäasiallisesta käytöksestä ja työntekijöiden huonosta kohtelusta vuorovaikutustilanteissa. Jopa korruptiota tai korruptiotyyppistä toimintaa esiintyi.

Epäkohtien kannalta hyvin merkittäväksi ongelmaksi nousee esimiesten ongelmallinen asenne epäkohtiin. Yleistä oli epäkohtiin puuttumattomuus tiedosta huolimatta ja ongelmien vähättely tai selittely muilla asioilla. Johdon huolena saattoi olla epäkohtien julki tulo, ei itse epäkohta. Epäkohtien esiin tuonnista saattoi myös seurata rangaistus tai sen uhka esimiehen tai johdon taholta, vaikka lainsäädäntö tällaisen nimenomaisesti kieltää.

Sosiaalialan työntekijöiden työolosuhteiden puutteet ovat myös asioita, joihin organisaatioiden johdon tulee kyetä kiinnittämään huomiota. Tämä on sekä esimiestason että ylemmän johdon tehtävä. Tutkimusaineiston vastauksissa tuli esiin työturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten työskentelytilojen puutteita, mutta työntekijät kohtaavat myös suoranaisia fyysisen ja psyykkisen loukkaamattomuuden uhkia. Työhyvinvoinnin kysymyksiin liittyvät myös resurssit. Liian niukoilla resursseilla tehty työ paitsi uhkaa asiakkaiden oikeuksien toteutumista myös uuvuttaa työntekijän. Joskus työtä ja resursseja oli työyhteisöissä organisoitu epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteiskunnan markkinataloistuminen on luonut paineita myös sosiaalialan työhön. Työntekijöille ohjatut resurssit vaikuttavat suoraan sosiaalihuollon asiakkaiden saamien palveluiden laatuun ja heidän asioissaan tehtävien viranomaispäätösten sisältöön. Epäkohtatutkimuksen vastaukset nostivat esiin päätöksiin ja palveluiden sisältöihin liittyviä asiakkaiden oikeuksia loukkaavia epäkohtia. Organisaatioissa saattoi olla lainvastaisia käytäntöjä tai soveltamisohjeita tai määräaikoja ei kyetty noudattamaan. Perusongelmana vaikuttaa olevan, että säästäminen määrittää palvelut, ei asiakkaan tarve. Se kuinka resursseja käytännössä viime kädessä jaetaan päätösten ja palveluiden muodossa on kiinni yksittäisistä sosiaalialan työntekijöistä, mutta vahvat reunaehdot tälle määrittävät organisaation johto sekä pohjimmiltaan ennen kaikkea yhteiskunnallinen päätöksenteko.

Yhteiskunta, uskallatko muistaa inhimillisyyden, vaaditko sääntöjen noudattamista, luotko mahdollisuuksia?

Yhteiskunta on lainsäädännön tasolla jo merkittävästi reagoinut epäkohtiin. Tutkimusaineistoni lähes kaikki epäkohtakuvaukset olivat tunnistettavissa epäkohdiksi lain kohtien perusteella. Osassa vastauksista tuotiin kuitenkin esiin huoli siitä, että yhteiskunta takaa ihmisille uusia toimintamuotoja ja ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden toteuttamiseen ei kuitenkaan myönnetä resursseja. Tästä muotoutuu ristiriita käytännön työhön, kun perustehtävän hoitamiselta ei jää aikaa tai mahdollisuuksia hyväksikään koettujen uusien palveluiden tarjoamiseen edes silloin, kun asiakas niitä osaa pyytää. Resursseihin liittyvistä ristiriidoista johtuen kentällä esiintyy aineiston perusteella usein myös tilanteita, joissa työntekijä (joskus johdon ohjeistuksesta tai suoranaisesta vaatimuksesta) jättää kertomatta asiakkaille näiden oikeuksista. Näin siksi, ettei palveluiden kysyntä kasvaisi tilanteessa, jossa tiedetään, että käytännössä yksikön resurssit eivät riitä niitä toteuttamaan, vaikka laki takaisikin oikeuden johonkin (usein ennaltaehkäisevään) palveluun.

Yhteiskunnassa tulisi herkällä korvalla edelleen kuunnella sosiaalialan työkenttää. Vaikka porkkanan tarjoaminen on usein rakentavampi vaihtoehto ongelmien ratkaisussa, ei keppiäkään sovi unohtaa. Yksittäinen työntekijä voi havainnoida kentän epäkohtia ja niistä raportoida, mutta raportoinnin vaikutuksen ja epäkohtiin puuttumisen seurantaan ja tarvittaessa puuttumattomuudesta sanktiointiin yksittäisen työntekijän toimintamahdollisuudet eivät riitä. On yhteiskunnan tehtävä luoda rakenteita, jotka pystyvät tarvittaessa riittävän tehokkaasti vaikuttamaan sosiaalialan organisaatioiden toimintaan ja puuttumaan niissä esiintyviin epäkohtien käsittelyn ongelmiin.

Susanna Törmänen
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani ”Vaikka virkavastuu velvoittaisi muuhun” – sosiaalihuollon laatua heikentävät epäkohdat sosiaalialan työntekijöiden kuvaamina. Lapin yliopisto 2018.

Lähteet:

Adams, Robert 1998: Quality Social Work. MacMillan. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS ja Lontoo

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

Tiitinen, Laura & Silén, Marianne 2016: Sosiaalialan epäkohdat ja niiden käsittely –  kyselyraportti. Talentia ry.

 


(38)

Pohjoinen on koti, josta nuoren on usein itsenäistymisen kynnyksellä lähdettävä

Minulle pohjoisuus merkitsee enemmänki kuin vain poroja ja lunta.

Pro gradu -tutkimuksessani selvitin pohjoisessa itsenäistyvien lukioikäisten itsenäistymiskäsityksiä ja pohjoisuuden merkityksiä. Itsenäistyminen pohjoisessa merkitsee nuorille usein koulutusvalintojen myötä muuttoa kauemmas opiskelemaan, usein pitkien välimatkojen päähän. Konkreettisesti se tarkoittaa nuorille irtaantumista kodista, kasvuympäristöstä, perheestä sekä ystävistä. Pohjoisuus merkityksellistyy nuorille osana identiteettiä, pohjoisen luontona, välimatkoina sekä pohjoisuuteen liitettyinä mielikuvina. Itsenäistymiseen nuoret liittävät päätöksenteon, vastuun ja taloudellisen riippumattomuuden, koulutuksen ja työllistymisen myötä tehtävät valinnat, ihmissuhteet ja tulevaisuuspohdinnat. Nuoret itsenäistyvät kaiken aikaa kaikkialla, kuitenkin tutkimuksessani erityisyys liittyy itsenäistymisen kontekstiin, pohjoisuuteen. Pohjoisuus luo merkityksiä ja määrittelee osaltaan nuorten itsenäistymistä.

Pohjoisuus merkitsee nuorille elämisenympäristöä, joka fyysisenä, sosiaalisena sekä kulttuurisena paikkana kasvaa, on valmistanut heitä seuraavaan elämänvaiheeseen (ks. Kiilakoski 2016), itsenäistymiseen. Pohjoisen luonto on kiinteä osa nuorten kasvua, joka on mahdollistanut heille pohjoisessa tyypillisiä harrastuksia ja luonnon rauhaa. Nuoret kuvaavat luontoa lähes poikkeuksetta myönteisenä asiana.

Pohjoisuus merkitsee minulle kaunista ja monipuolista luontoa, maailman puhtainta ilmaa ja rauhallista ilmapiiriä.

Perhe ja ystävät ovat nuorille tärkeä tukiverkosta, josta irtaantuminen itsenäistymisen myötä on nuorille iso askel. Usein koulutusvalinnat vievät nuoret pitkien välimatkojen päähän näistä heille merkittävistä sosiaalisista suhteista ja erityisestä kasvuympäristöstään.

Nykyaika onneksi mahdollistaa helpon yhteydenoton perheeseen ja ystäviin, mutta välimatkat tulee olemaan satoja kilometrejä riippuen tietenkin siitä, mihin menee opiskelemaan.

Pohjoisuuden käsitteeseen liitetään usein mielikuvia luonnosta, sen maisemista ja rauhasta, sekä pohjoisen elämäntavoista, jotka kytkeytyvät laajemmin ihmisten asuinympäristöön ja elämismaailman kontekstiin (esim. Valkonen & Suopajärvi; Kontio; Hautala-Hirvioja; 2003).  Anne Ollilan (2008, 91; 127) mukaan kertoessamme mistä olemme kotoisin, yhdistyy siihen tietynlasia mielikuvia. Esimerkiksi Lappi on lappilaisille nuorille vahvasti luontoa, mutta ei vain luontoa. Myös pohjoisuus avaa nuorille marginaali-identiteetin, josta voi erilaisissa yhteyksissä olla hyötyä tai haittaa. Pohjoisuuteen liitettävään marginaali-identiteettiin voidaan olla halukkaita sitoutumaan tai siitä voidaan haluta sanoutua irti kyseenalaistamalla sen mielekkyys, esimerkiksi korostamalla ilmiön moninaisuutta tai tavallisuutta. (Mt., 207–208.)

Itsenäistyminen on siirtymävaihe kohti aikuisuutta. Erilaiset siirtymävaiheet kuuluvat osaksi ihmisen elämänkulkua. Kehittyminen tapahtuu erilaisten siirtymävaiheiden kautta, niin että jokin aiempi asenne, toimintamalli tai elämäntapa väistyy tai muuttuu, jolloin uusi pääsee esiin. Siirtymä voi ilmetä arjessa vähitellen, lähes huomaamatta tai se voi ilmetä aikana, jolloin ihminen pysähtyy pohtimaan elämänsä suuntaa ja merkitystä. Tapahtumasarja, jossa jotain muuttuu tai kehittyy, voi olla hämmentävä ja kivulias, ja toisaalta huojentava ja iloa tuottava kokemus. (Dunderfelt 2011, 51.) Nuoren itsenäistyminen ja siihen kuuluvien valintojen tekeminen tapahtuu yhteiskunnan ja kulttuurin määrittäminen tehtävien ja instituutioiden luomassa ympäristössä (Nurmi 1995, 174). Yksi nuoruusvaiheen tärkeimmistä tehtävistä liittyy koulutusvalintoihin. Keskeistä ovat ne valinnat ja siirtymät, joita nuori tekee jo varhaisessa elämänkulussaan. Yksilövastuuta korostava ideologia asettaa yhä enemmän vaatimuksia nuoren valinnoille. (Pohjola 1994, 70.) Pohjoisessa itsenäistyvät nuoret pohtivat elämänsä suuntaan jo varhain, kun on tehtävä päätöksiä opiskelupaikan ja työllistymisen suhteen. Opintojen perässä muuttaminen on nuorille iso muutos, kun tutut elämänpiirit jäävät taakse ja on sopeuduttava uuteen ympäristöön.

Itsenäistymiseen liittyvät käsitykset ja odotukset myötäilevät yleisiä itsenäistymiseen yhdistettäviä teemoja (ks. Arnett 2004), kuten itsenäinen päätöksenteko, vastuun ottaminen ja taloudellinen riippumattomuus. Konkreettisesti itsenäistymiseen liittyviä asioita ovat muutto omilleen, kouluttautuminen ja raha-asioista vastuunkantaminen. Pohjoisessa oleva perhe ja ystävät ovat myös vastausten perusteella nuorille vahva tukiverkosto, jonka taakse jättäminen opintojen vuoksi jännittää. Teknologia nähdään välttämättömänä välineenä yhteydenpitoon, joka helpottaa arkea välimatkojen takana. Useissa vastauksissa nuoret pohtivat mahdollisuutta palata kotiseudulleen kouluttautumisen jälkeen, mutta huolta kannetaan muun muassa pohjoisen työllistymismahdollisuuksista. Pohjoisuuteen liitetään tiettyjä rajoitteita juuri koulutukseen, työllistymis- ja harrastusmahdollisuuksiin liittyen (myös Käyhkö 2016; Armila 2016; Ahonen 2012).

Välimatkat yhdistetään usein jatkokoulutuksen myötä konkretisoituvaksi asiaksi, jonka vuoksi yhteys kotiin, perheeseen ja ystäviin fyysisesti kasvaa pitkäksi välimatkojen myötä. Muilla tavoin välimatkat näkyvät nuorten arjessa siten, että erilaiset harrastusmahdollisuudet, konsertit ja tapahtumat sijaitsevat kaukana muualla. Vastaajat liittävät myös koulutuksen ja työn perässä muuttamisen pohjoisessa itsenäistymiseen. Nuoret kuvaavat kirjoitelmissaan sitä, kuinka koulutus- tai työllistymismahdollisuudet ovat pohjoisessa rajoitetummat kuin muualla. Lisäksi pohdittiin taloudellista pärjäämistä omillaan. Pohjoisen välimatkat luovat painetta myös tähän liittyen, matkustaminen koulutuspaikkakunnalle vie sekä aikaa, että rahaa. Usein nuoret kaipaavat kotiaan ja perhettään ystävineen, mutta säännöllinen, tiheä kotipaikkakunnalla vierailu voi tulla nuorelle kalliiksi, muiden kustannusten lisäksi.

Osa nuorista haluaa muuttaa pois kotoa ja lähteä toiselle paikkakunnalle opiskelemaan heti kun se on mahdollista, kun taas toiset tahtoisivat ehdottomasti opiskella kotoaan käsin (Lampela ym. 2016, 102). Tämän huomion myötä on hyvä pohtia sitä vaihtoehdottomuutta, jonka esimerkiksi pohjoisessa itsenäistyvät nuoret kohtaavat, vaikka heidänkin joukossaan on muuttoa muualle innokkaasti odottavia, sekä heitä, jotka mielellään rakentaisivat elämänsä juurilleen.

Kirjoitelmat kuvasivat myös sitä, kuinka nuoret haluavat elää kotiseudullaan ja palata takaisin pohjoiseen muualla saadun koulutuksen jälkeen. Usein kuitenkin nuoret pohtivat kotiseudulle jäämiseen tai paluuseen liittyviä haasteita, joista työllistymisen epävarmuus pohjoisessa nousi selkeästi esille. Myös pohjoisen autiotumista pohditaan koulutuksen ja palveluiden keskittyessä tiheämmän asutuksen alueille, mikä on epäilemättä seikka, jota nuoret myös arvottavat valintoja tehdessään. Näkisin, että on tärkeää huomioida, kuinka pohjoisesta joudutaan usein lähtemään pakon edessä. Toisille lähteminen on toki selkeä ja toivottu valinta, mutta ainoa vaihtoehto sen ei pitäisi olla.

Pohjoisessa itsenäistyvien nuorten siirtymävaiheeseen kohti aikuisuutta kuuluu jopa korostetusti muutoksia vaativat toimintamallit ja elämäntavat, kun mahdolliset opiskelukuviot tarkoittavat uutta asuinympäristöä ja tutun taakse jättämistä. Siirtymävaiheessa nuoret pohtivat elämänsä suuntaa (ks. Dunderfelt 2011,51) eteenkin kun siirtymävaiheen myötä muutokset arjessa voivat olla merkittäviä. Itsenäistyminen pohjoisessa on nuorille erityinen siirtymävaihe, jossa valinnat ja valinnanmahdollisuudet ovat suuressa roolissa. Yleensä nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen myönteisesti ja odottavat aikuisuutta, menestystä työuralla ja perheenperustamista (Kanninen ym., 2001, 129). Tässä tutkimuksessa nuoret vakuuttavat rohkeudellaan, rohkeudellaan lähteä tai jäädä. Itsenäistyminen tuo valtaa, jota nuoret janoavat ja heille se kuuluukin, sillä heillä on uskallus käyttää sitä, unelmoida ja seurata kauaskin vieviä unelmia. Nuorilta löytyy vahva luotto tulevaisuuteen, olosuhteista riippumatta tai juuri niiden vuoksi.

Nuorilla on kyky pitää mukanaan tärkein, koti sydämessä,  paikasta riippumatta.

Miia Välimaa
Lapin yliopisto

Perustuu sosiaalityön pro graduun: ”Pohjoisuus on kait osa meitä, josta ei pääse eroon. Se on asia minkä kanssa synnytään ja eletään.” Pohjoisuuden merkityksiä nuorten itsenäistymisen kynnyksellä. Lapin yliopisto 2018

 

Lähteet

Ahonen, Arto 2012: Opiskeluvalinnat pohjoisen nuorten elämää suuntaamassa. Teoksessa Lauriala Anneli (toim.): Koulu ja pohjoisen pojat. Lapin yliopisto. Rovaniemi, 86–104.

Armila, Päivi 2016: Hylkysyrjäläisnuorten arjen rytmit ja piirit. Teoksessa Armila, Päivi & Terhi Halonen & Mari Käyhkö (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten Elämänraameja Ja Tulevaisuudenkuvia Harvaanasutulla Maaseudulla. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto, 60–73.

Arnett Jeffrey 2004: Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties. Oxford University Press.

Dunderfelt, Tony 2008: Elämänkaaripsykologia: Lapsen Kasvusta Yksilön Henkiseen Kehitykseen. 14. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro.

Hautala-Hirvioja, Tuija 2003: Pohjoinen luonto suomalaisessa kuvataiteessa. Teoksessa Suopajärvi, Leena, and Jarno Valkonen (toim.): Pohjoinen Luontosuhde: Elämäntapa Ja Luonnon Politisoituminen. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Kanninen, Katri & Saara Katainen & Sanna Eronen & Mari Lähdesmäki & Else Oksala & Mia Penttilä & Nina Nykänen & Riikka Härkönen & Laura Kauppinen 2001: Persoona: Kehi-tyspsykologia. Helsinki. Edita.

Kontio, Riitta 2003: Annikki Kariniemi pohjoisen luontosuhteen kuvaajana. Teoksessa Suopajärvi, Leena, and Jarno Valkonen (toim.): Pohjoinen Luontosuhde: Elämäntapa Ja Luonnon Politisoituminen. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Käyhkö, Mari 2016: Kotoa pois pakotetut? Syrjäseutujen nuorten toiselle asteelle siirtyminen ja koulutuksen alueellinen eriarvoisuus. Teoksessa Armila, Päivi & Terhi Halonen & Mari Käyhkö (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten Elämänraameja Ja Tulevaisuudenkuvia Harvaanasutulla Maaseudulla. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto, 74–96.

Lampela, Milka & Moilanen, Elina & Armila, Päivi & Halonen, Terhi 2016: Oppilaanohjaajadi-lemmoja: toiveiden ja todellisuuden railossa. Teoksessa Armila, Päivi & Terhi Halonen & Mari Käyhkö (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten Elämänraameja Ja Tule-vaisuudenkuvia Harvaanasutulla Maaseudulla. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto, 99–110.

Nurmi, Jari-Erik 1995: Nuoruusiän kehitys: etsintää, valintoja ja noidankehiä. Teoksessa Lyyti-nen, Paula & Korkiakangas, Mikko & Lyytinen, Heikki (toim.): Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo, 256–274.

Ollila Anne 2008: Kerrottu tulevaisuus. Alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit. Lapin yli-opisto. Rovaniemi.

Pohjola, Anneli 1994: Elämän valttikortit? Nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativien tilanteiden varjossa. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Suopajärvi, Leena 2003: Ympäristötietoisuus-käsitteen kritiikki pohjoisten esimerkkien valossa. Teoksessa Suopajärvi, Leena, and Jarno Valkonen (toim.): Pohjoinen Luontosuhde: Elämäntapa Ja Luonnon Politisoituminen. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Valkonen, Jarmo 2003: Ylä-Lapin luontopolitiikka ja luonnon paikallisuudet. Teoksessa Suopajärvi, Leena, and Jarno Valkonen (toim.): Pohjoinen Luontosuhde: Elämäntapa Ja Luonnon Politisoituminen. Rovaniemi: Lapin yliopisto.


(37)

Lapsi – lähisuhdeväkivallan hiljainen uhri vai suojelun kohde?

Lapsi on vanhempien välisen lähisuhdeväkivallan katsoja, kuuntelija ja kokija. Myös silloin, kun väkivaltaan puututaan, on lapsi usein sivusta seuraajan roolissa.

Lähisuhdeväkivalta koskettaa tuhansia perheitä yhteiskunnassamme. Tarkkaa tietoa luvuista ei ole saatavilla, sillä lähisuhdeväkivalta ei tule läheskään aina viranomaisten tietoon. Vanhempien välinen väkivalta vaikuttaa väistämättä myös perheen lapsiin, siitäkin huolimatta, että lasta kohtaan ei suoraan oltaisi väkivaltaisia. Lapsi voi altistua vanhempien väliselle väkivallalle kuulemalla ja näkemällä väkivaltaa, mutta lapsi voi myös aistia väkivallan aiheuttaman kireän ja pelon ilmapiirin. Ei ole myöskään epätavallista, että lapset yrittävät mennä väkivaltatilanteessa vanhempien väliin.

Lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi on kehitetty maailmalla erilaisia menetelmiä. Suomeen rantautunut moniammatillinen riskinarviointikokous eli MARAK-menetelmä on yksi niistä. MARAK on asiakkaalle vapaaehtoinen ja sinne ohjaudutaan ammattilaisen teettämän riskinarvioinnin perusteella. MARAK-kokouksessa väkivallan riskit arvioidaan moniammatillisesti sekä laaditaan uhrille turvallisuussuunnitelma. MARAK on todettu olevan tehokas vakavaan ja jatkuvaan väkivaltaan puuttumisessa, mutta entä lapsen kuuleminen riskinarvioinnissa ja turvallisuussuunnitelman laadinnassa? Listaan seuraavaksi muutamia asioita pro gradu -tutkielmaani perustuen, mitkä asiat vaikuttavat lapsien kuulematta jättämiseen riskinarvioinnissa ja turvallisuussuunnitelman laadinnassa.

Ikä. Lapsen iästä on kiinnostuttu silloin, kun pohditaan, milloin lapsi voitaisiin ottaa mukaan väkivallan käsittelyyn. Lapsen iän ei pitäisi olla este ammattilaisten toiminnassa, sillä ikä ei (valitettavasti) ole este myöskään väkivallan kokemisessa. Pieni lapsi ei välttämättä osaa sanoittaa kokemuksiaan, mutta asioita voidaan käsitellä puhumisen sijasta esimerkiksi leikin tai piirtämisen avulla. Myös turvallisuutta koskevia asioita voidaan leikin lomassa käydä läpi.

Suojelu. Lasta halutaan suojella ja lasta pitää suojella. Mutta onko kyse suojelusta, jos lasta suojellaan sellaisten asioiden käsittelyiltä, joita hänkin on kokenut? Väkivallasta puhumisen saatetaan ajatella lisäävän lapsen pelkoa, mutta toisaalta asioista puhuminen turvallisessa ympäristössä voi helpottaa lasta ja auttaa ymmärtämään, että asioista on lupa myös puhua. Turvallisuusasioiden läpi käyminen lapsen kanssa voi myös lisätä lapsen turvallisuutta, sillä näin ollen lapsi tietää, miten kussakin tilanteessa toimia.

Kiinnostus. Usein ajatellaan, että lasta ei kiinnosta osallistua väkivallan käsittelyn eri prosesseihin. Lapsille pitää suoda mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta, mutta ei automaattisesti olettaa, että lasta ei kiinnosta. Jokainen meistä (lapsistakin) on erilaisia.

Huoltajuus. Lähisuhdeväkivallassa väkivallan tekijä on usein lapsen toinen huoltaja eli lapselle tärkeä ihminen. Tekijästä ja väkivallasta puhuminen voi satuttaa ristiriitaisesti tuntevaa lasta. Todellisuudessa väkivallan tekijä on satuttanut lasta teoillaan ja lapsen tunteet ovat usein jo ristiriitaiset. Voidaanko sitä keskustelulla pahentaa?

Lapsia huomioidaan aktiivisesti väkivallan käsittelyn jokaisessa vaiheessa. Ammattilaiset ottavat lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin laajasti huomioon työskentelyssään, eikä vaarana ole, ettei lapsen asioita ja kokemuksia käsiteltäisi. Lapsi kokee, tuntee ja elää asiat kuitenkin omalla henkilökohtaisella tavallaan, joten lapsesta puhuttavat tiedot ovat aina välillisiä aikuisten tuottamia oletuksia. Vaikka lasta tavataan lastensuojelun kautta ja lasta voidaan auttaa esimerkiksi lastenpsykiatriassa, ei lapsilta saatavia tärkeitä asioita oteta huomioon riskinarvioinnissa ja turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Todellisuudessa lapsilta saatu tieto voi antaa ammattilaiselle ja vanhemmalle sellaista tietoa, jota heillä ei muuten ole.

Lapsi jää helposti lähisuhdeväkivallan hiljaiseksi ja suojeltavaksi uhriksi. Olisiko kuitenkin aiheellista kuulla lapsen omaa ääntä?

Jannice Toolanen
Lapin yliopisto

Perustuu pro gradu –tutkielmaani ”Se on hyvin olennainen sitä MARAK työskentelyä ne lapset siinä” Lapsen osallisuuden huomioiminen moniammatillisessa riskinarviointikokouksessa (2018).

Lähteet 

Broberg, Anders & Almqvist, Linnéa & Axberg, Ulf & Almqvist, Kjerstin & Cater, Åsa K &  Eriksson, Maria 2010: Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Preliminära resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs  universitet, Psykologiska institutionen.

Oranen, Mikko 2012: Lapsi ja perheväkivalta. Teoksessa: Söderholm, Annlis & Kivitie Kallio, Satu (toim.) 2012: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim. Helsinki, 217–238.

Pajulammi, Henna 2014: Lapsi, oikeus ja osallisuus. Talentum. Helsinki.

Piispa, Minna & October, Martta 2017: Vaikuttava työkalu toistuvaan parisuhdeväkivaltaan  puuttumiseen. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):3, 304–312.

THL 2015: Turvakotipalvelut 2015. Viitattu: 27.5.2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130611/Turvakotipalvelut_2015.pdf?sequence=1

 


(36)

Sosiaalinen asiantuntijuus hyvinvointipalvelujen johtamisessa

Pro gradu -työssäni käsittelen sosiaalisen asiantuntijuuden merkitystä hyvinvointipalvelujen johtamisessa standpoint-teorian kehysanalyysissä.

Tutkielma keskittyy sekä sosiaaliseen asiantuntijuuteen että hyvinvointipalvelujen johtamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan, miten sosiaalinen asiantuntijuus ja maakunta- ja sote-uudistus ilmenee hyvinvointipalvelujen johtamisessa. Analyysi on tehty kehysanalyysin keinoin, jossa on käytetty primäärikehyksenä feminististä standpoint-teoriaa ja valittuina strippeinä aihealueita, joita haastateltavat käsittelivät kysymysten kautta.

Hyvinvointipalvelujen johtajien näkemykset sosiaalisesta asiantuntijuudesta

Aineistoa on kerätty kaupunkien hyvinvointipalvelujen hallinnossa työskenteleviltä hyvinvointijohtajilta ja perusturvajohtajilta, joille on tehty puhelinhaastattelut sekä webropol-kysely. Haastattelujen ja kyselyn teemoina olivat tasa-arvo, sosiaalinen asiantuntijuus, hyvinvointipalvelujen johtaminen ja sote-uudistus sekä miten nämä ilmenevät hyvinvointipalvelun johtamisessa standpoint-teorian viitekehyksestä tarkasteltuna. Tutkimuksen teoria osiossa käsitellään julkisten hyvinvointipalveluja sosiaalista asiantuntijuutta hyvinvointipalveluiden johtamisessa.

Vastauksista on todettavissa, että sosiaalinen asiantuntijuus on monialaista osaamista, verkostomaista toimimista sekä asiakokonaisuuksien ja yhteyksien ymmärtämistä. Vastaajat määrittelivät, että henkilö, jolla on sosiaalista asiantuntijuutta, tuntee hyvin sosiaalipalvelulain ja siihen liittyvät lait. Lisäksi asiakaskunnan tarpeiden tunnistaminen sekä laaja-alainen sosiaalisuuden tuntemus on vastausten perusteella osa sosiaalista asiantuntemusta.

Sosiaalisen asiantuntijuuden tunnusmerkeiksi voi tämän tutkimuksen vastauksista luokitella myös sen, että yhteistyö monialaisessa verkostossa on sujuvaa. Sosiaalista asiantuntijuutta ei nähty pelkästään sosiaalityön edustuksena, vaikka vastauksissa kuvattiinkin sosiaalihuoltolain alainen substanssiosaaminen ja johtaminen tärkeäksi myös hyvinvointikeskuksissa ja erityispalveluissa. Sosiaalialan laaja-alainen näkemys yhteiskunnallisesta muutoksesta nähtiin myös osaksi sosiaalista asiantuntijuutta.

Vastauksissa sosiaalisesta asiantuntijuudesta hyvinvointipalveluissa tuli esille erityisesti sote- ja maakuntauudistusten valmistelu, ja vastaajille heränneet kysymykset siitä, miten palvelut järjestetään. Vastaajat pohtivat myös sitä miten sosiaalinen asiantuntijuus tulee huomioiduksi sote-kokonaisuudessa. Haastatteluissa tuli esille myös osakokonaisuuksien näkeminen ja se, että sosiaalinen asiantuntijuus on rakenteissa yksi osa kokonaisuutta. Toisaalta sosiaalinen asiantuntijuus nähtiin siis kokonaisuutena, ja toisaalta kokonaisuuden osana.

Sosiaalinen asiantuntijuus, tasa-arvo ja johtaminen maakunta- ja sote-uudistusten keskellä

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat olleet viimeiset vuodet suurien muutosten keskellä ja tästä johtuen myös sosiaalinen asiantuntijuuden tila ja paikka ovat jatkuvassa muutoksessa. Valtiolliset muutokset vaikuttavat niin että kunnat ja kuntayhtymät ovat suurien muutoksien edessä, kun valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu. Nämä tulevat ja nyt jo tehdyt palvelurakenteiden muutokset tulivat esille kuntien johtajien haastatteluissa ja vastauksissa. Vastauksissa tuli esille paljon haasteita ja epätietoisuutta, mutta myös toivoa ja uudistusintoa.

Tutkimuksen primäärikehyksenä käytetään standpoint-teoriaa ja erityisesti valtarakenteiden asetelmaa sekä kuinka tämän teorian avulla esille nousee asioita, joita muutoin ei olisi välttämättä nähtävissä. Valta-asetelma kuvastui haastatteluissa ja webropol-kyselyissä opintoihin, ammattikuntiin, tietotaitoon ja kokemukseen.

Mielestäni tärkein asia tämän tutkimuksen teossa todentui, että sosiaalisen asiantuntijuuden paikka ja merkitys on yhä häilyvä ja epävarma vaikka kyseessä on juurikin hyvinvointipalvelut jonka ja toiminta perustuu sosiaaliselle asiantuntijuudelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin haastatteluin ja kyselyin tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen ilmenemisestä ja sosiaalisen asiantuntijuuden paikoista hyvinvointipalveluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä ja palvelurakenteissa meneillään olevat nopeat muutokset korostavat entisestään laajan yleissivistyksen, laajoja kokonaisuuksia jäsentävän yhteiskuntatieteellisen ymmärryksen ja tutkimustaitojen tärkeyttä pyrittäessä huolehtimaan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista, osallisuudesta ja vahvasta yhteiskunnallisesta asemasta. (Lähteinen, ym. 2017, 17.)

Tutkimustulokset valmistuivat ajankohtaan ja tilanteeseen, jolloin kunnat ovat valtavien haasteiden edessä. Palvelujen kysynnän kasvaessa, henkilöstön eläköityessä ja taloudellisen tilanteen tiukentuessa toimintaympäristötekijät ja rakenteelliset ratkaisut luovat vahvan ja vaikutusvaltaisen kontekstin sosiaalisen asiantuntijuuden johtamiselle. Tarvittavista kuntauudistuksista ja niiden laajuudesta käydään julkisuudessa erittäin voimakasta keskustelua.

Niina Ristolainen

Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: ”Sosiaalinen asiantuntijuus julkisten hyvinvointipalvelujen johtamisessa standpoint-teorian kehysanalyysissä”.

Lähteet:
Lähteinen, Sanna, Raitakari Suvi, Hänninen, Kaija, Kaittila, Taru, Kekoni, Taru, Krok, Suvi, Skaffari, Pia. 2017.Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen. SOSNET julkaisuja 7. Lapin yliopisto. Rovaniemi.


(35)
Huostaanotettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen lastensuojelussa

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen perheeseen kohdistuva interventio, jossa vastuu lapsesta siirtyy vanhemmilta sosiaalitoimelle.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat lapsen vastuusosiaalityöntekijöitä, mutta heidän velvollisuutenaan on tukea myös huostaanotetun lapsen vanhempia. Pro gradu -tutkielmassani käsiteltiin tekijöitä, jotka vaikuttavat vanhempien tukemisen toteutumiseen lapsen sijoituksen aikana.

Huostaanotossa sosiaalityöntekijät käyttävät laissa säädettyä julkista valtaa lapsen edun suojelemiseksi. Lastensuojelun toimenpiteistä erityisesti huostaanotossa sosiaalityöntekijöiden vallankäyttö korostuu, sillä kyseisessä interventiossa puututaan perus- ja ihmisoikeuksiin. Huostaanotto ja tätä seuraava sijoitus vaikuttavat perheen yksityisyyteen ja vanhemmuussuhteisiin. Siten huostaanotto vaikuttaa lapsen lisäksi myös lapsen vanhempiin. Lastensuojelussa vanhempi onkin asianosainen, eli hallintolain (6.6.2003/434) 11 §:n mukaan henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta hallintoasia koskee.

Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on myös vanhempien tukeminen. Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417) mahdollistetaan vanhempien tukeminen vanhemman kuuntelemisella ja tarvittaessa vanhemmalle oman asiakassuunnitelman laatimisella. Lisäksi lastensuojelulaissa tuodaan esiin lapsen edun mukaisesti lapselle merkityksellisten ihmissuhteiden ja yhteydenpidon tukeminen, mikä on samalla myös vanhemmuuden tukemista.

Vanhemman tuen tarpeen tunnistamisen merkitys

Vanhemman tuen tarpeen tunnistaminen on ensisijaista, jotta vanhemman tukeminen voisi toteutua. Huostaanoton viimesijaisuus ja siinä perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuminen näkyvät vanhempien tuen tarpeessa. Huostaanoton kerrottiin olevan kriisi vanhemmalle, ja siten jo itse huostaanoton aiheuttavan vanhemmissa tuen tarvetta. Kriisi näkyy vanhemmissa moninaisten tunnereaktioiden kautta. Sosiaalityöntekijät kertoivat havainneensa vanhemmissa niin surua, vihaa, häpeää kuin masennusta lapsen huostaanotosta johtuen.

Myös huostaanoton perusteet vaikuttavat vanhemman tuen tarpeen muodostumiseen. Vanhemmasta johtuviin huostaanoton perusteisiin voivat vaikuttaa esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, jotka aiheuttavat  myös vanhemmalle tuen tarvetta. Lapsen vakavasti itseään vaarantavan käyttäytymisen edessä vanhempi saattaa kokea voimattomuutta ja siten vaikuttaa vanhemman tuen tarpeeseen. Huomattava on, että huostaanoton perusteet voivat olla vaikuttamassa myös yhtä aikaisesti.

Sosiaalityöntekijöiden on keskeistä tunnistaa vanhempien tuen tarve sijoituksen aikana. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan myös vanhempien itse on tunnistettava tuen tarpeensa. Molempien osapuolien nähdessä vanhemman tuen tarpeet tukemisen toteutuminen on todennäköisempää.

Vanhempien tukemisen toteutuminen sijoituksen aikana

Huostaanotettujen lasten vanhempien tukeminen palvelujärjestelmässä näyttäytyi tutkimustuloksissa avoimena eikä selkeää tukijaa vanhemmalle ole löydettävissä.  Sosiaalityöntekijät kokivat roolinsa vanhempien tukijana ristiriitaiseksi, koska he ovat ensisijaisesti lapsen vastuusosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöntekijät toivat ristiriitaisesta roolistaan johtuen esiin tarpeen työparista, jolla olisi päävastuu vanhemman tukemisesta. Epäselvyys sosiaalityöntekijän roolista vanhempaan nähden vaikuttaa vanhempien tukemisen toteutumiseen ja siten heikentää huostaanottoa väliaikaisena interventiona.

Sosiaalityöntekijät kertoivat vanhempien tukemisen olevan liian vähäistä vanhempien tuen tarpeeseen nähden.  Huostaanotettujen lasten vanhempien tukemiseen vaikuttavat puutteelliset aikaan- ja osaamiseen liittyvät resurssit sekä lastensuojelulain avonaisuus sijoituksen aikaisen vanhemmuuden tukemisen osalta. Lastensuojelulaissa vanhemman tukeminen näyttäytyy ennen kaikkea lapsen ja vanhemman suhteen tukemisena. Tämä on tutkimustulosten perusteella vaikuttanut vahvasti myös käytäntöön. Esimerkiksi vanhemman tuen tarpeen kerrottiin olevan yleensä osana lapsen asiakassuunnitelmaa, vaikka lastensuojelulain mukaan tarvittaessa vanhemmalle tulisi laatia oma asiakassuunnitelma. Vanhempien tukeminen koettiin kuitenkin merkityksellisenä. Vanhempien tukemisen nähtiin toteuttavan lapsen etua ja lastensuojelussa tavoitteena olevaa perheen jälleenyhdistämistä.

Vanhempien eettisesti kestävä tukeminen toteuttaa vanhempien oikeuksia, lapsen etua ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa esiin tuotua perheen jälleenyhdistämisen tavoitetta. Tällä hetkellä selkeää vastuutyöntekijää vanhemmille ei näytä tutkimustulosten perusteella olevan, mikä heijastuu vanhempien tukemisen laadukkuuteen ja heikentää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Jonna Lindholm
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu vuonna 2018 valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaan: Huostaanotettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta.

Lähteet

Hallintolaki (6.6.2003/434)

Lastensuojelulaki (13.4.2007/417)


(34)

Sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen vanhemman välinen luottamussuhde rakentuu vanhemman voimaanuttamisesta ja kohtaamisesta

 

Kirjoitus perustuu pro gradu-tutkielmaani lastensuojelun arviointiyksikön sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen vanhemman välisestä luottamussuhteen rakentumisesta. Tutkielmassa kysyn 1) miten sosiaalityöntekijät rakentavat luottamussuhteen venäläistaustaisen vanhemman kanssa ja 2) minkälaisia haasteita luottamuksen rakentamiseen liittyy.

Toteutin tutkielmani haastattelemalla yhden pääkaupunkiseudun lastensuojelun arviointiyksikön 6 sosiaalityöntekijää. Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa otetaan vastaan lastensuojeluilmoituksia, jotka sosiaalityöntekijät selvittävät ja arvioivat yhdessä perheen kanssa mahdolliset palvelutarpeet. Palvelutarpeen arvioinnin tehtävästä säädetään sosiaalihuoltolain (131/2014) ja lastensuojelulaissa (13.4.2007/417).

Sosiaalityöntekijän luottamuksenarvoisuuden osoittaminen

Arviointityöskentely perustuu pitkälti sosiaalityöntekijän ja vanhemman väliselle yhteistyölle (Hietamäki 2015). Sosiaalityöntekijät rakensivat luottamussuhdetta venäläistaustaista vanhempaa voimaannuttamalla heitä ja kohtaamalla aidosti. Sosiaalityöntekijöitä velvoittavat virkamiehen velvollisuudet, joista luottamuksen kannalta keskeiset ovat lainalaisuuden vaatimus ja puolueettomuusvaatimus. Sosiaalityöntekijän tulee noudattaa kaikessa virkatoiminnassa tarkoin lakia ja kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. (Bruun ym. 1995, 142, 150.)

Vanhemman voimaannuttaminen merkitsee vanhemman oman asiantuntijuuden korostamista ja venäläistaustaisten vanhempien kohdalla palveluinformaation antamista. Viranomaiset kohtaavat venäläistaustaisten asiakkaiden kohdalla epäluuloisuutta ja epäluottamusta viranomaisia kohtaan, mikä voi selittyä lähtömaan yhteiskunnallisesta tilasta. (Heino & Kärmeniemi 2013, 101). Sosiaalityöntekijöillä on tärkeä tehtävä osoittaa venäläistaustaisille vanhemmille oma luottamuksenarvoisuus ja luottamusta rakennetaankin aina sosiaalityöntekijän ja vanhemman kohtaamisessa.

Positiiviset ja luottamukselliset kohtaamiset sosiaalityöntekijöiden kanssa lisäävät asiakkaiden luottamusta yleisellä tasolla sosiaaliviranomaisia kohtaan. Kohtaamisissa on olennaista, että sosiaalityöntekijä ei oleta vanhemman luottavan sosiaalityöntekijään. Olennaista on myös sosiaalityöntekijän läsnäolo vanhemman kohtaamisessa ja empaattinen ja ymmärtäväinen lähestymistapa. Myös se, että sosiaalityöntekijä osoittaa itse luottavansa asiakkaaseen rakentaa luottamussuhdetta.

Luottamuksen rakentamisen haasteet ovat moninaiset

Luottamuksen rakentamisen haasteet liittyvät niin puuttumistilanteisiin kuin työorganisaation käytettävissä oleviin resursseihin. Myös venäjän kieli ja kulttuurin heikko tuntemus asettavat haasteita. Puuttumistilanteissa on kyse lapseen kohdistuneesta kaltoinkohteluepäilystä. Työskentely muuttuu tällöin kontrollipainotteiseksi ja vanhempien toimintaan kohdistuu sosiaalityöntekijän puolelta muutospaineita.

Sosiaalityöntekijän ja vanhemman yhteisen kielen puuttuminen vaikeuttaa yhteisen ymmärryksen rakentumista.  Venäläistaustainen vanhempi ei välttämättä osaa ottaa vastaan tarjottua informaatiota. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 86.) Venäjän kielen tulkeista oli sosiaalityöntekijöillä vaihtelevia kokemuksia. Aina tulkinkaan avulla ei välttämättä päästy vanhemman kanssa yhteisymmärrykseen.

Lisäksi haasteena on palvelutarpeen arvioinnin määräaika ja arviointiyksikön resurssit asiakasmäärään nähden. Arvioinnin lakisääteinen määräaika on kolme kuukautta, jonka aikana sosiaalityöntekijä selvittää, arvioi ja päättää mahdollisista palveluista ja lastensuojelun asiakkuuden avaamisesta. Venäläistaustaisten vanhempien kohdalla koettiin, että lisäaika olisi hyväksi, jotta asiakassuhde ehtisi kehittyä.

Suuren asiakasmäärän takia joudutaan kuitenkin priorisoimaan ja kaikkien asiakkaiden kanssa ei ole mahdollista luoda luottamussuhdetta. Sosiaalityöntekijöiden mukaan luottamusta ei aina edes tarvita, jos perhettä tavataan vain kerran ja todetaan ettei tarvetta jatkotyöskentelylle ole.

Luottamuksella on sosiaalityössä suuri kysyntä

Julkisista instituutioista suomalaiset luottavat eniten poliisiin, koulutusjärjestelmään ja puolustusvoimiin. Terveydenhuoltojärjestelmään luotetaan enemmän kuin sosiaaliturvajärjestelmään. (Suomen vaalitutkimusportaali 2016.) Sosiaalihuollon viranomaiset käyttävät julkista valtaa, jolloin virkasuhteessa olevalla henkilöllä voi olla oikeus päättää yksipuolisesti yksityisen oikeusasemaan vaikuttavista toimista (Mäenpää 2000, 37).

Lastensuojelun arviointityössä sosiaalityöntekijä päättää lastensuojelun asiakkuudesta ja toisinaan päätös ei ole yhteinen vanhempien kanssa. Työskentely jatkuu silloin joko lastensuojelun avopalveluissa tai perhe ohjataan muiden palveluiden piiriin. Luottamussuhteen rakentaminen voi olla helppo siirtää ja ulkoistaa seuraavalle työntekijälle, vaikka jokaisessa kohtaamisessa, sen hetkisen sosiaalityöntekijän tulisi ottaa vastuu luottamuksen rakentamisesta. Jokaisen sosiaalityöntekijän tulisi vastata asiakkaan luottamuksen tarpeeseen.

Kristiina Mikkonen

Pro gradu: Sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen vanhemman välinen luottamus – Luottamuksen rakentaminen ja sen haasteet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin aikana. Lapin yliopisto 2018.

Lähteet:

Alitolppa-Niitamo, Anne ym. 2005: Välittävä perhetyö – kokemuksia ja ajatuksia Väestöliiton Kotipuu-projektista. Teoksessa Alitolppa-Niitamo, Anne & Söderling, Ismo & Fågel, Stina (toim.) Olemme muuttaneet. Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin. Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos ja Kotipuu. 84-95.

Bruun, Niklas & Mäenpää, Olli & Tuori, Kaarlo 1995: Virkamiesten oikeusasema. Kustannusosakeyhtiö Keuruu.

Heino, Eveliina & Kärmeniemi, Nadezda 2013: Cultural interpretation as an empowering method in social work with immigrant families. Teoksessa Törrönen, Maritta & Borodkina, Olga & Samoylova, Valentina & Heino, Eveliina (toim.) Empowering social work: research and practice. Helsinki. 88-116.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41105/empowering_social_work.pdf?sequence=1 viitattu 2.3.2018

Hietamäki, Johanna 2015: Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto 2015. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/46576/978-951-39-6257-9_vaitos_220812014.pdf?sequence=1 viitattu 15.2.2018

Lastensuojelulaki 417/13.4.2007

Mäenpää, Olli 2000: Hallinto-oikeus. Werner Söderström Lakitieto Oy.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

https://www.vaalitutkimus.fi/fi/poliittiset_asenteet/luottamus_yhteiskunnallisiin.html viitatttu 26.3.2018


(33)

Sosiaalityöntekijä kohtaa seksuaalisen hyväksikäytön

Tutkin pro gradu -työssäni lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamista sosiaalityöntekijän työssä haastattelemalla lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, joilla oli kokemusta hyväksikäytön kohtaamisesta. Tässä kirjoituksessa keskityn sosiaalityöntekijöiden kaipaamiin muutoksiin työympäristössä ja yhteiskunnassa, sosiaalityön kohdatessa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai sen epäilyä.

 

Seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen ja tunnistaminen on haastavaa sen tabuluonteisuuden ja todisteiden vaikean saamisen vuoksi. Tutkimusten mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijät nimeävät lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kaikkein vaikeimmaksi lastensuojelulliseksi ongelmaksi. Työntekijät kertovat myös kokevansa avuttomuutta ja tiedon puutetta kohdatessaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä työssään. (Esim. Martin ym. 2014, 6; Sirén 1992, 75.)

Haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden mukaan lapsen turvaaminen on sosiaalityön tärkein tehtävä hyväksikäyttöä epäiltäessä. Hyväksikäytön selvittelyprosessissa puolestaan on keskeistä vuorovaikutuksellinen, aito kohtaaminen asiakkaan kanssa sekä toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Myös sosiaalityöntekijöiden saama riittävä ohjeistus, koulutus ja tuki ovat tärkeitä selvitettäessä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Vahvinta tukea sosiaalityöntekijät kokivat saavansa työparilta ja työyhteisön muilta jäseniltä.  Myös esimies ja työnohjaus koettiin tärkeiksi tukimuodoiksi. Sosiaalityöntekijät kokivat pääosin saamansa tuen liian vähäiseksi suhteessa raskaaseen aiheeseen.

Haastattelemani sosiaalityöntekijät kohtaavat asiakkaat oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti sosiaalityön ammattietiikan vaatimalla tavalla. Sosiaalityöntekijät kykenevät hallitsemaan omat tunteensa ja kunnioittamaan ihmisiä myös niissä tilanteissa, joissa kaikkia asiakkaiden tekoja ei pysty ymmärtämään.

Sosiaalityöntekijöiden kehittämistoiveet työympäristössään

Haastattelemani sosiaalityöntekijät haluaisivat kehittää seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisprosessia. Merkittävimmät muutosta vaativat epäkohdat olivat vääränlainen tai kokonaan puuttuva koulutus seksuaalisesta hyväksikäytöstä, yhteistyökumppaneiden kanssa sovittujen konkreettisten toimintaohjeiden puuttuminen sekä tiedonsaannin vakavat ongelmat viranomaisten välillä. Lisäksi työnohjauksen puuttuminen, sen liian harva toteutuminen sekä sosiaalityön kentän hallitsevan työnohjaajan löytämisen vaikeus, kaipaavat ratkaisua.

Työnohjauksen jatkuvuus on tärkeää sosiaalityössä, jossa työntekijät ovat jatkuvasti tekemisissä raskaiden aiheiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneista sosiaalityöntekijöistä suurin osa ei kuitenkaan saanut työnohjausta. Työnohjaan puuttuminen johtui pääasiassa siitä, että lastensuojelun sosiaalityöhön oli ollut vaikea löytää riittävän kokenutta työnohjaajaa.

Tiedonkulunongelmat eri viranomaisten välillä sekä poliisin pitkät käsittelyajat viivästyttävät hyväksikäytön selvittämisprosessia ja aiheuttavat stressiä sosiaalityöntekijöille. Tiedonkulkuongelmia lastensuojelun ja muiden viranomaisten välillä helpottaisi eri viranomaistahojen kanssa yhdessä sovittavat toimintaohjeet ja toimintasuunnitelmat.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tulisi olla sosiaalityöhön räätälöityä koulutusta jo sosiaalityön tutkintokoulutuksessa sekä täydennyskoulutusta työelämässä oleville tasaisin väliajoin. Koulutus olisi yhtä tärkeää myös sosiaalityön yhteistyökumppaneille. Koulutuksessa on keskeistä jatkuvuus ja systemaattisuus sekä sopivuus juuri sosiaalityöhön. Ilman jatkuvasti ylläpidettävää täydennyskoulutusta sosiaalityön ammatillisuus ei kehity.

Sosiaalityöntekijät ehdottivat myös seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisprosessin avuksi kokemusasiantuntijoita sekä mentorijärjestelmää. Kokemusasiantuntijat toisivat sosiaalityöntekijöille konkreettisia neuvoja ja tietoa, mentori puolestaan toimisi sosiaalityöntekijän työparina hyväksikäyttötapauksissa ja auttaisi hyväksikäytön selvittämisprosessissa. Mentorijärjestelmiä ehdotetaan lastensuojelutyöhön myös Aulikki Kanaojan väliraportissa (HS 7.3.2018).

Myös sosiaalityön julkisessa kuvassa on kehitettävää. Haastattelemani sosiaalityöntekijät toivoivat ammattiprofiilin nostamista, sosiaalityön näkyvämpää asemaa julkisuudessa, asiallisuutta ja realistisempaa otetta kärjistämisen sijaan. Se edistäisi alan ymmärrystä ja madaltaisi kynnystä yhteydenottoihin. Nyt sosiaalityön tekemä työ jää julkisuudelta näkymättömäksi (Tiitinen ja Lähteinen 2014, 204–205), kun pelkästään asiakkaat ovat äänessä ja sosiaalityöntekijät eivät voi kertoa omaa näkökulmaansa. Sosiaalityöntekijä ei pysty vaitiolovelvollisuutensa vuoksi puolustautumaan, jolloin he ovat helppoja syntipukkeja. 

Tiedon jakaminen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tärkeää

Sosiaalityön tehtävä on ravistella yhteiskuntaa tuomalla esiin epäkohtia. Se, miten sosiaalisista ilmiöistä puhutaan, vaikuttaa kansalaisten ymmärrykseen ja mielikuviin (Tiitinen ja Lähteinen 2014, 205). Epäkohtien näkyväksi tekeminen tuo esille sosiaalityöntekijöiden työolosuhteita ja niihin kaivattavia muutoksia sekä lisää uhrien oikeusturvaa. (Granfelt 2002, 137, 140.)

Taistelu heikompiin kohdistuvaa pahuutta kohtaan on sosiaalityön tärkein moraalinen tehtävä (Granfelt 2002, 137, 140). Seksuaalisesta hyväksikäytöstä täytyy tuottaa ja jakaa tietoa sekä puhua rohkeasti ja monipuolisesti. Monipuolinen tieto on ainoa reitti hyväksikäytön parempaan tunnistamiseen ja sitä kautta hyväksikäytön vähenemiseen. Koko yhteiskunnalla on vastuu seksuaalisen riiston ja väkivallan tunnistamisesta (Hurtig, Nikupeteri ja Laitinen 2014).

Vaikeita asioita on houkutus katsoa ohi, mutta niiden kohtaaminen osoittaa todellista rohkeutta ja ammattitaitoa. On tärkeää tiedostaa, että seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamiseen ja tunnistamiseen on mahdollista valmistautua ja harjaantua. Tärkeimpiä seikkoja ammatillisessa valmistautumisessa ovat riittävä koulutus sekä työyhteisön tuki ja työnohjaus, sillä ne auttavat pohtimaan ja kehittämään omaa toimintaa. (Humppi & Ellonen 2011, 285; Luoto 2008, 33; Salo & Ståhlberg 2004, 115.)

Marjo Vuokila

Pro gradu: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen sosiaalityöntekijän työssä (otsikko saattaa vielä muuttua, odotan palautetta opettajalta). Lapin yliopisto, 2018.

Lähteet

Granfelt, Riitta 2002: Pahasta kirjoittaminen. Teoksessa Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna (toim.) Pahan kosketus. Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljellä. PS-kustannus. Jyväskylä. 127–141.

HS: Helsingin Sanomat 7.3.2018: Lastensuojelun työntekijät uupuvat, kun yhden ihmisen vastuulla voi olla jopa sata lasta – tuore selvitys esittää ratkaisuja työn kuormittavuuteen.

Humppi, Sanna-Mari & Ellonen, Noora 2011: Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Tapausten tunnistaminen, rikosprosessi ja viranomaisten yhteistyö. Poliisiammattikorkeakoulu. Tampere. 2. laillistettu painos. 1. painos 2010.

Hurtig Johanna & Nikupeteri, Anna & Laitinen Merja 2014: Teoksessa Hurtig Johanna & Nikupeteri, Anna & Laitinen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö. Unipress. 250–280.

Luoto, Mari 2008: Tunteet sosiaalityöntekijän arjessa – Sosiaalityöntekijöiden päiväkirjamerkintöjä tunnekokemuksistaan työssä. Teoksessa Huotari, Kari & Hurtig, Johanna (toim.): Sosiaalityötä monitoroimassa. Oy Yliopistokustannus, HYY Yhtymä. Helsinki. 25–46.

Martin, L & Brady, G & Kwhali, J & Brown, S. J & Crowe, S & Matouskova, G, 2014: Social workers’ knowledge and confidence when working with cases of child sexual abuse. What are the issues and challenges? https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/social-workers-knowledge-confidence-child-sexual-abuse.pdf Viitattu 10.3.2018.

Salo, Eeva & Ståhlberg, Marja-Riitta 2004: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Teoksessa Söderholm, Annlis & Halila, Ritav & Kivitie-Kallio Satu & Mertsola, Jussi & Niemi, Sirkku (toim.): Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim. Keuruu.

Sirén, Mirja 1992: Insestiepäilyn kohtaaminen sosiaalityöntekijän näkökulmasta. 1992. Tampereen    yliopisto.

Tiitinen, Laura & Lähteinen, Sanna 2014: Teoksessa Hurtig Johanna & Nikupeteri, Anna & Laitinen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö. UNIpress. 191–213.


(32)

Lastensuojelutarpeen arvioinnissa hyvin kohdattu nuori on puoliksi autettu nuori

Ne kirjoitti vaan ylös ja kuunteli sillai että joo nyt on sitte sinun vuoro puhua.

Edellinen on kontekstista irrotettu ja tiivistetty lainaus pro gradustani. Lainaus on nuoren vastaus lastensuojelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijöiden toiminnasta vanhemman ja nuoren yhteistapaamisessa. Oma mielipidettään kertomatta ja puolia ottamatta sosiaalityöntekijät kirjaavat ja jakavat puheenvuorot.

Nuoren ja vanhemman kohtaaminen vaikuttaa lainauksessa mekaaniselta, lähes robottimaiselta. Kerronta kuullaan ja kirjataan. Asioita ei tarkisteta ja täsmennetä. Tunne tai asiasisältöön ei oteta kantaa.

Lastensuojelun sosiaalityössä puolueettomuutta ja jokaisen erilaisen mielipiteen tasapuolista kuulemista on pidetty käytännön pakkona. Asiakastyössä asiakkaiden kohtaamiseksi on tärkeää kuulla eri osapuolien erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Tämän ei kuitenkaan tulisi johtaa siihen, ettei näistä keskusteltaisi ja neuvoteltaisi tapaamisissa.

Keskustelun ja neuvottelun puuttuminen voivat johtaa erillisten käsitysten vahvistumiseen yhteisen ymmärryksen kustannuksella. Asiakkaana olevalle ihmiselle tällainen vuorovaikutus antaa kohtaamattomuuden kokemuksen. Asiakas jää yksin oman kertomansa kanssa ilman vastakaikua.

Yhteisen ymmärryksen puuttuminen tulee kuvaavasti esille myös lastensuojelun kirjauksissa.  Monen sosiaalityöntekijän laatimissa asiakkaan kirjaukset ovat täynnä yksinkertaisia lauseita äidin mielestä sitä ja isän mielestä tätä.

Mikä siis avuksi kohtaamisiin? Varsinkin, kun me käytännön lastensuojelussa työskennelleet tiedämme, että välillä on erittäin tärkeää kirjata tarkkaan, kuka tapaamissa on mitäkin sanonut ja millä sanoin.

Passiivisuudesta ja puolueettomuudesta dialogiin

Työvälineenä dialogisuus ammatillisissa ihmisten kohtaamisissa ei ole uutta. Tuskinpa löytyy yhtään sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, joka ei tuntisi tätä ainakin sanana. Dialogisuudella asiakastyössä tarkoitetaan sitä, että asiakas on aktiivinen ja osallistuva vaikuttaja. Asiakas voi olla esimerkiksi yksittäinen lapsi tai koko perhe.

Toisin kuin alun lainauksessa, dialogisessa työskentelyssä asiakas ja työntekijä keskustelevat ja neuvottelevat tasavertaisina kumppaneina esimerkiksi perheen nykytilanteesta.

Vaikka esimerkiksi lastensuojelussa nuori elää joka päivä arkeaan ei hän välttämättä näe tilanteessa mitään ongelmallisuutta. Nuoren kasvulle todella ongelmallinen ja turvaton aikaisemmin mainittu perheen nykytilanne voi olla täysin tavallista. Ja vaikka nuori näkisi perheensä tilanteen ongelmallisena hän ei aina uskalla tai osaa sanottaa sitä sosiaalityöntekijälle.

Sosiaalityöntekijä on lastensuojelussa keskeinen henkilö perheen tilanteen arvioinnissa. Hänellä on koulutuksen myötä tietoa suotuisasta lapsen kasvusta ja kehityksestä. Lastensuojelutarpeen arvioinnissa sosiaalityöntekijä ei usein tunne nuorta etukäteen. Tukeminen edellyttää asiakkaan tuntemista. On siis vaikea tietää, mikä juuri tämän nuoren kohdalla tukee häntä.

Riittävä tunteminen vaatii hyvää kohtaamista. Asiakkaat ja erityisesti nuoret tarvitsevat kokemusten ja tunteiden jäsentämistä. Sanoit näin ja näin, tarkoitatko sillä tätä ja tätä. Ymmärsinkö oikein, että koet tämän näin ja näin. Voisiko kertomasi liittyä tähän ja tähän.

Hyvään kohtaamiseen tarvitaan myös myötätuntoa. Se mitä kerroit kuulostaa todella ikävältä. Olen pahoillani, että olet joutunut kokemaan noin.

Asiakkaan aidolla kuuntelemisella ja kohtaamisella mahdollistetaan kumppanuus työntekijän ja asiakkaan välille. Samalla se mahdollistaa omien ammatillisten näkemysten esiintuomista näissä keskusteluissa. Välillä ammatillinen näkemys voi olla tunne, jonka sanottaminen asiakkaalle voi toimia ratkaisuna esimerkiksi tilanteen selvittämiseksi.

Dialogisuus vaatii hyvät puitteet

Dialoginen kohtaaminen vaatii toteutuakseen taitoa, tahtoa ja toimintaa.

Taidolla tarkoitan vuorovaikutustaitoja, joita käytämme. Kuten mitkä tahansa taidot, myös nämä taidot vaativat harjoittelua. Valitettavasti sosiaalityön yliopistokoulutus antaa tähän ohuesti mahdollisuuksia. Vastuu taitojen oppimisesta ja kehittämistä jää yksilöille. Taitojen harjoittelu siirtyy näin työelämään suoraan asiakastyöhön tai mahdollisiin jatkokoulutuksiin. Dialogisuus on taito jota pitää opiskella.

Tahdolla tarkoitan työn pyrkimyksiä. Millä arvopohjalla ja millä tavoin työtä teemme? Lastensuojelulla ja sosiaalityöllä laajemmin on historiallisena painolastina kontrolloiva ja normatiivinen tapa kohdata asiakasta. Nämä elävät rakenteissa, joita siirrämme ja jotka siirtyvät tiedostamatta myös uusille työntekijöille. Dialogisuus vaatii tahtoa tehdä työtä eri tavalla.

Tahtoa vaaditaan myös järjestää lastensuojelussa työn puitteet kuntoon.  Tämä on laaja kokonaisuus, jossa tarvitaan kunnallisia ja valtakunnallisia ratkaisuita. Tästä muistuttaa myös 20.11.17 tuhannen sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön opiskelijan julkinen vaatimus lastensuojelun tilanteen parantamiseksi. Tarvitaan aikaa ja mahdollisuuksia kohdata asiakasta dialogisesti.

Asiat eivät tapahdu itsestään, vaan ne vaativat toimintaa. Toimintaa ei tarvita vain työntekijä tasolla. Tarvitaan toimintaa työyhteisötasolla. Tarvitaan toimintaa kuntatasolla ja tarvitaan toimintaa valtakunnallisella tasolla. Toiminnalla dialogisuus toteutuisi mahdollisimman laajasti lastensuojelun kohtaamisissa.

Dialogisuus asiakastyössä ei ole kaikki voipainen ja autuaaksi tekevä. Se ei yksistään ratkaise laajoja lastensuojelun ongelmakohtia. Se mahdollistaa kuitenkin yhden askeleen kohti korkealaatuista lastensuojelua.

Jarkko Luusua

Kirjoitus pohjautuu syksyllä 2017 valmistuneeseen kahden nuoren haastatteluun perustuvaa pro gradu-tutkielmaan ”Vastuullista, jaettua ja ohittavaa -lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa rakentuvia nuorten toimijuuksia”, sekä ajankohtaiseen keskusteluun lastensuojelun tilasta. 


(31)

Sosiaalityön kielen laajeneva suunta

Tämä kirjoitus pohjaa Tampereen yliopiston sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani psykososiaalisesta sosiaalityöstä (Kemmo 2016). Tarkoitukseni on avata sitä, mitä tarkoittaa diskurssi. Tämän lisäksi tuon esiin psykososiaalisen sosiaalityön teksteistä löytämäni diskurssin. Pohdin myös mahdollisia syitä sille, miksi löytämäni diskurssi ylipäätään esiintyy sosiaalityön teksteissä. Kirjoitukseni kaksi olennaista teemaa eli psykososiaalinen ja diskurssi yhdistyvät yhdessä tekstin keskeisessä argumentissa siinä, että näen psykososiaalisen sosiaalityön ongelmien johtuvan alalla vaikuttavasta diskurssista.

Koska psykososiaalinen on käsitteenä sosiaalityön historiallinen ja keskeinen asiantuntijuuden kuva (Toikko 1997, 170–171; Granfelt 1993, 194; Sipilä, A. 2011, 135), koskettavat sen ongelmat laajaa alaa sosiaalityössä. Etenkin psykososiaalisen keskeisestä roolista johtuen sosiaalityön tietotuotannossa ei siis tavallaan voi olla kommunikoimatta[1] aiheesta, vaan osallistutaan – myös hiljaisuudella – epäselvyyksien suuntaamiseen kohti sosiaalityön käytäntöä.

Kun gradutyössäni olen tuonut esiin, ettei psykososiaalisen sosiaalityön jatkuviin epämääräisyyksiin ole kiinnitetty huomiota suomalaisessa sosiaalityössä, on tämän kirjoitukseni tähtäimessä pikemminkin kysymys syystä eli siitä, mistä tämä huomattavan hiljainen epäselvyyksien hyväksyminen voi alan keskeisen käsitteen ja työmuodon kohdalla sosiaalityössä johtua[2]. Psykososiaalisen sosiaalityön mittavista epäselvyyksistä johtuen tällä hetkellä voidaan hyvin nähdä, että suomalaista psykososiaalista sosiaalityötä koskeva akateeminen keskustelu on jo poikki (Kemmo 2016, 5).

Kun olin tutkinut psykososiaalista sosiaalityötä diskurssianalyysin keinoin, en löytänyt mitään sosiaalityön modernia tai postmodernia diskurssia. En liion löytänyt mitään sosiaalityön vuorovaikutuksen menetelmällistä ja käytännöllistä diskurssia, vaikka niiden mukaiset merkitykset teksteistä löysinkin. Löysin kuitenkin yhden: nimittäin sosiaalityön kielen laajenevan suunnan diskurssin. Vaikka tämä diskurssi ongelmineen onkin hahmottunut vahvasti juuri psykososiaalisen tekstien osana, eivät sen vaikutukset sosiaalityössä ulotu vain nimenomaisesti kyseisen aihealueen teksteihin. Tämä on yksi syy sille, miksi sosiaalityön kielen laajeneva suunta kuvaa alan laajempaa puhetapaa, toisin sanoen diskurssia.

Diskurssilla en kuitenkaan tarkoita jotakin sosiaalityön kaiken puheen kattavaa kuvausta enkä myöskään alalla etsittyjä – ja usein myös löydettyjä – verrattain ehyitä kielen merkityskokonaisuuksia, vaan Michel Foucault’n (2005, 38) luonnehdintaa siitä, ettei kielen diskurssi lopulta ole muuta kuin sanomatta jättämänsä haitallista läsnäoloa. Diskurssi on polku ristiriidasta toiseen aiheuttaen näkyvät ristiriidat, koska tottelee kätkemäänsä ristiriitaa (Foucault 2005, 198).

Kuten Foucault edellä teoretisoi, diskurssi on yleinen puhetapa, jonka merkityksiä ei ole tunnistettu ja tunnustettu. Koska kielen laajenevan suunnan voi ymmärtää sosiaalityön tutkimuksen kielen ongelmien jäsennyksenä tai yhteenvetona, pyrin sen avulla tavoittamaan juurikin sitä, mikä suomalaisen sosiaalityön tekstien kulussa on nähtävissä ja vaikuttaa, mutta joka on jäänyt sanomatta ääneen. Tässä piiloisuudessaan diskurssi ohjaa tutkimustekstien kulkua haitalliseen suuntaan. Jokin epäselvyyttä aiheuttava voi vaikuttaa ainoastaan kätkettynä, ja lähinnä piiloisuuttahan epäselvyyskin vain tarkoittaa. Seuraavaksi kuvaan löytämäni diskurssin merkityksen tiivistetysti. Kielen laajeneva suunta on siis käsitteellinen välineeni, jonka avulla voin kuvata löytämääni sosiaalityön tutkimustoiminnan teksteissä esiintyvää kielenkäytön tapaa.

Tutkimukseni havainnoissa sosiaalityön kielen laajeneva suunta on yleisessä ja keskeisessä roolissa psykososiaalisen merkityksen katoamisessa alan näköpiiristä, sillä laajeneva suunta suuntaa katseensa vain käsitteeseen, innovaatioihin ja vain eteenpäin. Kielen laajeneva suunta ei myöskään pidä kahta eri näkökulmaa mukanaan eikä toisistaan erillään, sillä se pyrkii vain yhdistämään silloinkin kun pitäisi erottaa, ja erottaa silloinkin kun ei tarvitsisi. Näin laajeneva suunta ei tukeudu selventämiseen tavoitteissaan, johdonmukaisuuteen periaatteissaan, ei ota kielen merkitysvälitteisyyttä vakavissaan eikä kohdista katsettaan itseymmärrykseen. Suunta ulottaa psykososiaalisen korjaamaan alalla minkä tahansa tilanteen ja pitää alan hiljaisena silloinkin kun pitäisi esittää kommenttia. Tästä johtuen sosiaalityön kielen laajeneva suunta lopulta kadottaa monelta osin kriittisyyden, itsekriittisyyden ja avoimuuden toimintansa perustoiltaan, tuottaa ongelmallista ristiriitaa tutkimustuloksissa ja haittaa alan käytännön kehittämistä vaientaessaan keskustelun aiheesta, josta on alkanut puhua.

Mistä tällainen puhe- ja toimintatapa sosiaalityön tietotuotannon teksteihin sitten syntyy? Mitä tarkoitusta se alalla ajaa? Asia on tärkeä selvitettävä, sillä sisäisten ristiriitaisuuksien ilmeneminen sosiaalityön teoreettisten tekstien osana aiheuttaa samalla sen, että tekstit välittävät implisiittisesti kyseisiä toimintatapoja alalle. Sosiaalityön tieteellinen tutkimustoiminta on alalla vaikuttavan tiedon keskeinen legitimoija (Walls 1986, 112–117). Toisin sanoen teoreettinen tieto on sosiaalityön tietotuotannon olennainen keino jäsentää ja tuoda esiin alan ilmiöitä ja hyväksyttäviä toimintatapoja (ks. Saurama 2005, 267). Tällaisen tuotetun teoreettisen tiedon avulla tietotuotanto pyrkii määrittämään ja merkityksellistämään alan käsitteistöä ja kommunikoimaan näin yhteiskunnalle sosiaalityön ulkopuolelle, mutta myös aikaansaamaan alan sisäistä keskustelua, joka on välttämätöntä sosiaalityön yhteisen asiantuntijuuden kehittämisessä. Yhteinen ja ymmärrettävä puhe on keskinäisen ymmärryksen perusta (Arnkil 2005, 186).

Katarina Piuva on havainnut sosiaalityön tieteenalaistamisintressin osana ruotsalaisia psykososiaalisen sosiaalityön tekstejä. Piuvan mukaan Ruotsissa kyseinen intressi on ajanut psykososiaalisen sosiaalityön tekstien painotukset kaiken muun, esimerkiksi asiakkaan sosiaalisesta tilanteesta lähtevän, tarkastelun edelle. Ruotsissa sosiaalityö liitettiin yliopistoon vuonna 1977. (Piuva 2007, 261–264, 276–277.) Suomessa sosiaalityö hyväksyttiin itsenäiseksi pääaineeksi yliopistoon vuonna 1999 (Karvinen-Niinikoski 2005, 73). Myös meillä on ilmennyt sosiaalityön tieteenalaistamistarve (Satka 1997, 28–32; Mutka 1998, 40) eli tarve muodostaa sosiaalityöhön omaa teoriaa, rakentaa alan tietotuotannon auktoriteettiasemaa ja koota sosiaalityötä yhteen. Kun edellä ensiksi mainitun tehtävän perustat ovat suomalaisenkin sosiaalityön teksteissä jääneet hataralle pohjalle[3], ovat muut mainitut intressit nousseet tekstien toiminnassa keskiöön. Samalla niiden mukaiset pyrkimykset ovat ajaneet aiheen selventämisen edelle. Siksi sosiaalityön diskurssin suunta on ollut levittäytyä aina uusiin kielen merkitysyhteyksiin, jolloin suunta myös aiheuttaa näkyvät ristiriidat alan tutkimuksen kielessä.

Jälleen juuri kuten Foucault edellä teoretisoi; sosiaalityön teoreettisen kirjallisuuden jatkuvat epäselvyydet syntyvät teksteihin paikkaamaan aiheen haurasta ydintä eli teoriapohjaa. Jo Riitta Granfelt (1993, 177) esitti eksplisiittisesti psykososiaalisen sosiaalityön teoriapohjan jäsentymättömyyden, mutta suomalaisen sosiaalityön muut intressit ovat ajaneet asian ohi, jolloin siihen ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Psykososiaalinen on siis etenkin alan vuorovaikutusta koskeva sosiaalityön teoria, joka on jäänyt vaille kunnollista teoriapohjaa, mistä johtuen myöskään psykososiaalisen käsitteen käyttö ei ole voinut muodostua tieteen periaatteiden mukaiseksi tai tieteelliseksi. Tämä on nähdäkseni juuri sellainen perustava ristiriita, jollaista Foucault (2005, 197–198) piti merkkinä diskurssista ja jota myös jatkuvat rajanvedot – sosiaalityön ja erityisesti psykologian välillä – syntyvät tekstien toiminnassa peittämään ja paikkaamaan (ks. Sipilä, J. 1989, 225; Granfelt 1993, 222–223; Toikko 1997, 184–185 ks. myös Weckroth 2007, 429–432; Toikko 2009, 285–286; Kemmo 2016, 66).

Havainnoistani johtuen ajattelen, että sosiaalityön teoriapohjaa tulee johdonmukaisesti vahvistaa, sillä sekä sosiaalityötieteen että alan yleisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttävät vähintäänkin alan merkitysten ymmärtämisen mahdollisuutta. Oman asiantuntijuuden ymmärtäminen on puolestaan tarpeen jo sinällään ja myös alan arvostuksen lisäämisessä osana moniammatillista toimintaa (Korpela 2014, 138–139; Metteri, Valokivi & Ylinen 2014, 330). Tekstien välityksellä sosiaalityössä opitaan esimerkiksi uskallusta ja ymmärrystä epäkohtien esittämiseen ja eriävään mielipiteeseen, jonka hyväksyttävä esittäminen alalla kuin alalla pitkälti edellyttää, että kyseisessä toimintakulttuurissa on tapana näin myös toimia. Sosiaalityö ehdollistuu tutkimuksellisten tekstien välityksellä, joten jos alan tietotuotannon teksteistä uupuu analyyttisyyttä, huolellisuutta, kriittisyyttä ja itsekriittisyyttä, ei näitä samoja periaatteita voi juurikaan olettaa ja odottaa löytyvän alan oppimisympäristöistäkään (ks. Saarnio 1986, 37–38). Käytännössäkin erityisen vaikeat asiat avautuvat vain jos on kykyä katsoa niitä toisin (Pösö 2004, 12–14; Hurtig, Nikupeteri & Laitinen 2014, 253). ”Vakiintunut ja kyseenalaistamaton tiedon kategorisointi voi estää rakenteellisen oikeudenmukaisuustyön edistämisen ja sen toteutumisen palvelujärjestelmässä” (emt., 277). Lisäksi kielen merkitykset ylipäätäänkin rakentuvat vasta tuotettujen merkityserojen kautta (esim. Jokinen & Juhila 1991; 38; Jokinen 1999, 39–40).

Alan merkitykset eivät rakennu ymmärrettäviksi alati laajenevan suunnan kautta vaan sosiaalityön tietotuotannon tulisi kääntyä kohti itseymmärrystä; itsesuhdetta. Tämä on ollut syynä sille, miksi olen tässä kirjoituksessani ja gradutyössäni halunnut katsoa sosiaalityön tuttujen teemojen merkityksiä alan tietotuotannon teksteistä. Puhe ei nyt siis ole ollut sosiaalityön uudesta asiantuntijuudesta, vaan pikemminkin hyvin suppeasta yrityksestä ymmärtää hieman alan vanhempaa ydintä, mikä vasta voi mahdollistaa sen kriittistä arvioimistakin. Loppujen lopuksi sosiaalityön kiinnittäminen tiedeyhteisöönkin onnistuu vasta ja vain tieteen periaatteiden mukaisella ja niitä vahvistavalla toiminnalla. Teoriakaan ei voi niin sanotusti kellua tyhjän päällä, vaan se tulee kunnolla perustaa. Sosiaalityön teoria on edelleenkin turhan heppoinen ja osin unohdettukin laji myös suomalaisessa sosiaalityössä, sillä kukas kissan hännän nostaisi, jos ei kissa itse. Pelkään pahoin, että tällä nykyisellä menolla sosiaalityö on lähinnä vain itse poistamassa itseään yliopistoyhteisöstä.

Jussi Kemmo
sosiaalityöntekijä

_____________

[1] On myös ajateltu, ettei ihmisten ole edes mahdollista olla kommunikoimatta keskinäisissä toimissaan (Watzlawick, Bavelas & Jackson 1967).

[2] Sosiaalityön hiljaisuuden kulttuuri on alalla keskusteltu aihe (esim. Mutka 1998, 123–127).

[3] Sosiaalityön käytännön ja tieteen välisen suhteen nähdään jääneen perustoiltaan ongelmalliseksi (Saarnio 1986, 28–31; Satka 1997, 31).

_____________

Kirjallisuus

Arnkil, Tom Erik (2005) Metaforat, dialogisuus ja käytäntötutkimus. Teoksessa Mirja Satka, Synnove Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund & Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus, 173–200.

Foucault, Michel (2005) Tiedon arkeologia. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino.

Granfelt, Riitta (1993) Psykososiaalinen orientaatio sosiaalityössä. Teoksessa Riitta Granfelt, Harri Jokiranta, Synnove Karvinen, Aila-Leena Matthies & Anneli Pohjola (toim.) Monisärmäinen sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 175–227.

Hurtig, Johanna, Nikupeteri, Anna & Laitinen, Merja (2014) Väkivallan kohtaaminen rakenteellisen oikeudenmukaisuustyön kysymyksenä. Teoksessa Anneli Pohjola, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: Unipress, 250–280.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa. Näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen. Tutkimuksia Sarja A, 2. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos.

Jokinen, Arja (1999) Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 37–53.

Karvinen-Niinikoski, Synnove (2005) Sosiaalityön opetus, tutkimus ja kehittyvä asiantuntijuus. Teoksessa Mirja Satka, Synnove Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund & Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus, 73–96.

Kemmo, Jussi (2016) Kohti psykososiaalisen sosiaalityön itseymmärrystä. Vuorovaikutus menetelmänä ja käytäntönä suomalaisessa psykososiaalisen sosiaalityön diskurssissa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Korpela, Rauni (2014) Terveyssosiaalityön asiantuntijuus ja kehittäminen. Teoksessa Anna Metteri, Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 118–141.

Metteri, Anna, Valokivi, Heli & Ylinen, Satu (2014) Lopuksi: Kohti monialaista keskustelua terveydestä ja sosiaalityöstä. Teoksessa Anna Metteri, Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 329–331.

Mutka, Ulla (1998) Sosiaalityön neljäs käänne. Asiantuntijuuden mahdollisuudet vahvan hyvinvointivaltion jälkeen. Jyväskylä: SoPhi.

Piuva, Katarina (2007) The Case of Psychosocial work: The Pedagogic Discourse of Psychosocial Education in Sweden 1938-1989. Social Work Education 26 (3) 261–279.

Pösö, Tarja (2004) Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista. Stakes tutkimuksia 133.

Saarnio, Pekka (1986) Vielä kerran sosiaalityön teorian ja käytännön suhteesta. Sosiaalityön Vuosikirja, 86, Helsinki, 26–44.

Satka, Mirja (1997) Sosiaalityö ajassa – ydinkysymysten äärellä. Raportissa Riitta Viialainen & Maisa Maaniittu (toim.) ”Tehdä itsensä tarpeettomaksi?” Sosiaalityö 1990-luvulla. Jyväskylä: Stakes, Raportteja 213, 27–38.

Saurama, Erja (2005) Muutosvallasta käytännössä. Teoksessa Mirja Satka, Synnove Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund & Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus, 259–276.

Sipilä, Anita (2011) Sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuudet – Tiedot, taidot ja etiikka työntekijöiden näkökulmasta kunnallisessa sosiaalityössä. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta No. 28.

Sipilä, Jorma (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi.

Toikko, Timo (1997) Psykososiaalinen lähestymistapa sosiaalityössä. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus (2), 169–185.

Toikko, Timo (2009) Tapauskohtainen sosiaalityö. Teoksessa Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 271–291.

Walls, Georg (1986) Sosiaalityön tietoperusta ja organisointi. Teoksessa Antti Karisto & Tapani Purola (toim.) Sosiaalityön kehittäminen. taustoja, reunaehtoja, näkökulmia. Oppimateriaaleja 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 109–129.

Watzlawick, Paul, Bavelas, Janet, Beavin & Jackson, Don D. (1967) Pragmatics of human communication. A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes. New York: Norton.

Weckroth, Antti (2007) Mitä merkitsee ”psykososiaalinen” päihdehoidossa? Yhteiskuntapolitiikka-YP 72 (4), 426–436.


(30)

Yhteisön voimaannuttava vaikutus vanhustyössä

Pro gradu -työssäni käsittelen vanhusten voimaantumisen kokemuksia mielenterveysryhmissä. Tutkimuksessani haluan kartoittaa ryhmissä käyvien vanhusten kokemuksia toiminnan vaikutuksesta heidän arkielämäänsä ja siitä millaisia toiveita heillä on vanhuksille järjestettävistä palveluista.

Tutkimukseni käsittelee vanhusten voimaantumisien kokemuksia. Toteutin tutkimukseni ryhmähaastatteluina Vanhusten kotipalvelusäätiön kahdessa yksikössä Havurastissa, (Koivukylän Havukoskella) ja Myyrastissa Myyrmäessä. Mielenterveysryhmät paikantuvat sosiaalityössä kolmannen sektorin palveluihin. Vuonna 1972 perustetun kotipalvelusäätiön tehtävänä on edistää vanhusten asemaa ja tukea heidän hyvinvointiaan Vantaan kaupungissa. Tämä on varsin lähellä Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 7§  mukaista tehtävää, jossa painotetaan sosiaalityön toimintaa kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi ja sosiaalisten ongelmien huomaamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Vanhusten kotiapusäätiön mielenterveysyhteisöjen toiminta liittää mielenkiintoisella tavalla yhteen 1970-luvun rakenteellisen ja alueellisen sosiaalityön pyrkimykset nykyisiin pyrkimyksiin tukea vanhusten kotona asumista ja toimintakykyä.  Toiminnassa otetaan huomioon asiakkaiden omat toiveet, ja toiminta ja retket tapahtuvat asiakkaiden äänestyksen perusteella.

Asiakkaiden kertomukset yhteisöllisen avun merkityksestä arkeen

Tutkin asiakkaiden kertomuksia ja ryhmittelin vastauksia erilaisiin teema-alueisiin. Voimaantumisen ja emansipaation kokemukset tulivat voimakkaasti esille vanhusten vastauksissa. Tämä yllätti minut positiivisesti, sillä kuvittelin aluksi vastaajien kertovan esimerkiksi yksinäisyydestä. Toisena teemana nousi voimakkaasti esille elämänpiiri: vanhukset kertoivat lähtevänsä liikkeelle, kun haluisivat päästä käymään tapaamassa muita.  Moni koki ja liikkeelle lähtemisen lisäävän arkiliikuntaa ja toimivan terveyttä ylläpitävänä tekijänä. Ulos lähtemiseen valmistautumista pidettiin joissakin vastauksissa vaikeimpana asiana.  Toiminnan vaikutus lisäsi monien vastaajien mukaan arjen rytmiä, ja he osallistuvat mielellään liikuntaryhmiin. Tutun yhteisön läheisyys motivoi ihmisiä lähtemään liikkeelle.

Mielenterveysyhteisöjen toiminta oli täysin vapaaehtoista. Tämä madalsi toimintaan osallistumisen kynnystä. Toiminnan suunnittelemiseen saattoi osallistua tekemällä ehdotuksia ja äänestämällä ehdotuksista. Vapaaehtoisuus lisäsi vanhusten osallisuutta ja motivaatiota osallistua toimintaan.   Kotiapusäätiön mielenterveysryhmillä on suuri paikallinen merkitys. Vanhukset kertoivat, että paikasta toiseen liikkuminen ei enää ollut helppoa eikä autottomilla vanhuksilla ollut mahdollisuutta käydä pitkän matkan päässä sijaitsevissa keskuksissa. Tutun ajanviettopaikan läheisyys lisäsi monien vanhusten mielestä arjen turvallisuuden tunnetta. Läheisiä puistonpenkkejäkään ei pidetty kaupunkiympäristössä kovin vaarattomina paikkona.

Yhteisön merkitys yksilön elämälle korostui elämän kriisihetkinä, ja nimesin viidennen teeman elämäntilanteeksi/situaatioksi. Moni vastaaja kertoi aloittaneensa mielenterveysryhmässä käymisen leskeytymisen tai omaishoitajuuden myötä. Vanhukset kokivat, että tuttu yhteisö oli antanut tukea vaikeiden asioiden käsittelyssä ja lisännyt voimavaroja arkeen. Ihmiset kokivat olevansa osa yhteisöä. Vaikeista asioista oli mahdollista puhua muiden ryhmäläisen kanssaan, mutta myös ohjaajille yksityisesti. Yksinäisyyden kokemukset lieventyivät, kun ihmisillä oli mahdollisuus olla osana yhteisöllistä toimintaa.

Toiveita vanhusten palveluista

Vanhukset toivoivat, että omassa asuinympäristössä olisi tarjolla riittävästi palveluita. Lähikaupan toiminnan tilapäinen lakkauttaminen oli hankaloittanut Havukoskella asuvien vanhusten elämää. Vanhukset sanoivat kaipaavansa sitä, että heidän olisi mahdollista vaihtaa muutama sana kotipalvelutyöntekijöiden kanssa, mutta kokivat palvelun liian kiireiseksi. Vanhusten mukana työntekijät vaihtuivat liian tiuhaan: esimerkiksi kotipalvelun työntekijät ja lääkärit vaihtuivat joka tapaamiskerralla. Huonosti liikkuville vanhuksillekin toivottiin mahdollisuutta osallistua sosiaaliseen toimintaan. Havurastin yksikön taannoinen lakkautusuhka sai asiakkaat kirjoittamaan vetoomuksen toiminnan jatkumisen puolesta. Vanhusten toiveena olikin, että palveluita järjestettäisiin heidän ehdoillaan ja heistä heidän toiveensa huomioiden.

Piia Helander
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: ”Kun on huumori yllä, niin ei ne kivut ja särytkään tunnu niin pahoilta”- Vanhusten voimaantumisen kokemuksia kolmannen sektorin vertaistukiryhmissä.

Lähteet:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014


(29)

Venäläisten maahanmuuttajanaisten työmarkkinaosaamista ei osata Suomessa hyödyntää

Pro gradu -tutkimuksessani katson venäläisten maahanmuuttajanaisten työllistymistä naisten silmin. Kysyn heiltä, mikä edesauttaa ja mikä estää työllistymistä Suomessa. Kiinnostuin aiheesta, koska tähän asti tutkimus ei ole tarkastellut erikseen venäläisten naismaahanmuuttajien tilannetta. Naisten ja miesten kokemus ja asema työmarkkinoilla on erilainen, joten on loogista olettaa, että myös maahanmuuttajien kokemukset työmarkkinoista eroavat sukupuolen mukaan.

Aihe kiinnosti minua myös siksi, koska olen itse maahanmuuttaja. Tutkijana jaan haastateltavien kanssa saman kulttuuripohjan ja äidinkielen sekä maahanmuuttajataustan. Käytän omaa taustaani ja kokemustani resurssina tutkimuksessa. Kuten maahanmuutosta tehdyt tutkimukset osoittavat, ei ole mahdollista ratkaista maahanmuuttajien ongelmia, jos ei ymmärrä heidän kulttuuriaan.

Tutkimukseni teoreettiseksi kehykseksi olen valinnut Berryn akkulturaatio teorian, jossa kulttuurien kohtaamisten polut jaetaan integraatioon, assimilaatioon, separaatioon ja marginalisaatioon. Näistä integraatiota olen tutkinut syvällisemmin, käyttäen Karmela Liebkindin, Annika Forsanderin, Liisa Harakkamäen ja Anu Yijälän teoksia. Aineistonkeruumenetelmänä on ollut semistrukturoitu haastattelu ja analyysimetodina on teoriaan perustuva sisällönanalyysi. Haastateltaviksi olen valinnut viisi naismaahanmuuttajaa, jotka ovat muuttaneet Suomeen eri-ikäisinä, eri alueilta Neuvostoliitosta tai Venäjältä ja ovat asuneet Suomessa 2-20 vuotta. Naiset osallistuivat Lapin Yliopiston ja Rovaniemen AMK:n projektiin, joka järjestettiin avoimen yliopiston kautta. Projektiin osallistujat opiskelivat avoimen yliopiston kursseilla ja saivat tietoa koulutuksista sekä neuvontaa, jotta he pystyisivät jatkamaan opiskelua ammattiin jossain korkeakoulussa.

Aiempien tutkimusten mukaan naismaahamuuttajat kokevat enemmän vaikeuksia työllistymisessä verrattuna miesmaahanmuuttajiin. Haastattelemani venäläiset naiset ovat aktiivisia oman työllistymisensä edistämisessä. He käyttävät resurssejaan ja tarjoutuvia mahdollisuuksia sopeutuakseen tilanteeseen. He ymmärtävät suomen kielen oppimisen merkityksen työn haussa. Muutettuaan Suomeen he alkoivat käydä suomen kielen kursseilla ja opiskelivat kieltä myös kotona sekä työharjoittelupaikoissa. Parin vuoden päästä he pystyivät asioimaan suomen kielellä itsenäisesti. Kielen opiskeluun osallistuivat sekä nuoret että vanhemmat naiset. Nuoret naismuuttajat osaavat usein myös englantia ja muita kieliä. Haastattelemani naiset olivat nopeasti luoneet käsityksen suomalaisista työmarkkinoista. Vanhemmat naiset joutuivat toteamaan, että heidän kotimaansa korkeakoulututkinnot eivät tuota Suomessa vastaavaa pätevyyttä eivätkä johda uudessa asuinmaassa työllistymiseen. Sen takia he olivat hakeutuneet heti kielikurssien jälkeen opiskelemaan uusiin ammatteihin tai päivittivät omaa tutkintoaan.

Venäläisiä naisia ei tarvitse motivoida työssä käymiseen

Haastatteluissa kävi ilmi, että venäläisille naisille työ on tie itsenäisyyteen ja itsensä toteuttamiseen. Se on tärkeä ja arvokas osa elämää.  Vaikka venäläisessä kulttuurissa perheen äidin rooli on vahva, perheelliset haastateltavat ovat tottuneet yhdistämään perheen, työn ja vapaa-ajan aktiviteetit. Haastattelemistani naisista kolme oli ollut töissä ja naimisissa ennen Suomeen muuttoaan. He olivat ehtineet luoda työuraa Venäjällä. Se, että he uskalsivat jättää tämän kaiken taakseen ja aloittaa elämän uudessa maassa ja uudella kielellä, kertoo naisten rohkeudesta sekä itseluottamuksesta. Ensimmäisen työpaikan löytäminen ei kestänyt pitkään. Aiemmasta elämästä tuttu kyky yhdistää eri rooleja edesauttoi heitä aloittamaan pätkätöiden tekemisen pian maahanmuuton jälkeen, ja samalla hoitamaan perhevelvollisuudet ja/tai opiskelun.

Kuitenkin jopa nämä itseensä luottavat aktiiviset venäläiset naismaahanmuuttajat kokevat työllistymisessä vaikeuksia. Vaikka maantieteellisesti Venäjä ja Suomi ovat naapureita, kulttuurierot ovat isoja. Venäläisille naisille työ tarkoittaa paljon enemmän kuin ansiotulon lähde, se on heille itsensä toteuttamisen paikka. Aluksi naiset työllistyivät esimerkiksi apulaisopettajiksi, varhaiskasvatuksenopettajiksi, siivoojiksi, tarjoilijoiksi ja hoitoapulaiseksi. He kuitenkin kokivat, etteivät näissä tehtävissä voineet toteuttaa itseään ammatillisesti. Naiset haaveilevat saavansa tässä maassa vastaavan aseman kuin heillä oli Venäjällä sekä työllistyvänsä samalle alalle. Korkeakoulun diplomien rinnastamisen vaikeus sekä selkeä syrjintä työpaikoissa vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista. Ulkoisesti, objektiivisten tekijöiden kautta tarkasteltuna, naisten tilanne saattaa näyttää onnistuneelta integraatiolta: heillä on työ, perhe, kavereita ja he osaavat suomen kielen. Subjektiivisesti naiset eivät kuitenkaan tunne integroituneensa. He eivät halua, että heidän miehensä rahoittaa heidän elämänsä (tai ehkä suomalaiset miehet eivät suostu tähän) ja sen takia he joutuvat ottamaan vastaan jokaisen työtarjoukseen, vaikka tarjottu työ ei usein vastaa heidän tutkintojaan tai työkokemustaan eikä edistä työuraa. Naiset pyrkivät todistamaan osaamistaan opiskelemalla uutta ammattia.

Maahanmuuttaja tarvitsee räätölöityjä palveluita

Jos tilannetta katsoo yhteiskunnan kannalta, naiset ja heidän osaamisensa sekä korkeakoulututkintonsa ovat resurssi, joka on jäänyt käyttämättä. Integraatioteoria korostaa integraatioprosessin kaksisuuntaisuutta. Onnistuneessa integraatiossa maahanmuuttaja sopeutuu yhteiskuntaan ja yhteiskunta sopeutuu maahanmuuttajiin. Venäläisten naismaahanmuuttajien integraatiota edesauttaa, jos lisätään työyhteisön ja maahanmuuttajien kanssakäymistä. Esimerkiksi kotoutumisohjelmaan kuuluvat harjoittelujaksot voitaisiin pidentää muutamasta viikosta pariin kuukauteen. Muutamassa viikossa maahanmuuttaja tuskin saa käsitystä työpaikasta, eikä työnantaja ehdi tutustua työntekijään.

Myös maahanmuuttoviranomaisten toimintakäytäntöjä tulisi tarkistaa kohti räätälöidympiä malleja, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon maahanmuuttajan työkokemuksen ja koulutustason. Viidestä haastattelemastani naisesta, kahdella oli positiivinen kokemus työhallinnon toiminnasta, mutta yksi toi esiin edellä mainitun ongelman. Hänet oli lähetetty kursseille ja harjoittelupaikkoihin, jotka eivät vastanneet hänen työkokemustaan ja koulutustaustaansa, eivätkä hänen kiinnostustaan.

Rovaniemellä toimivasta Moninetistä naisilla oli hyvin positiivisia kokemuksia. Moninet on tukenut naisia neuvomalla, harjoittelupaikkoja etsimällä, kieli- ja kulttuuriin tutustumiskursseja järjestämällä sekä tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia myös Moninetissä. Naisten kokemusten perusteella venäjää osaavista työntekijöistä kiinnostuneita työnantajia voisi houkutella nykyistä voimakkaammin yhteistyöhön Moninetin kanssa, tai jopa sopia yritysten kanssa maahanmuuttajille tarkoitetuista työpaikoista. Tässä tarvitaan Elinkeinoministeriön ja Ely-keskuksen apua ja resursointia.

Maahanmuuttajien työllistymistä ja elämäntilanteita selvittävää tutkimusta tarvitaan, jotta maahanmuuttoon liittyvät ongelmat pystytään tunnistamaan. Oman tutkimukseni perusteella on tärkeää tarkastella maahanmuuttajien osaryhmiä, eikä vain kaikkia maahanmuuttajia yhtenä ryhmänä. Toisaalta on tärkeää katsoa tilanteita maahanmuuttajien omasta näkökulmasta ja on hyödyksi, jos tutkijalla on tutkittavien kanssa yhteinen kieli-ja kokemustausta. Näin tutkimus tukisi osuvampien ratkaisujen löytymistä.

Marina Niemelä
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan: Venäläisten maahanmuuttajanaisten työmarkkinakiinnittyminen Suomessa. 2017.


(28)

Kun palvelun vastaanottaminen vaatii työtä

Kuvitelkaa normaali pikkulapsiperhe, jossa on yksi tai kaksi pientä, alle kouluikäistä lasta. Kun tämän perheen vanhempi lähtee lasten kanssa asioille, on pelkkä liikkeelle pääseminen jo oma operaationsa. Mutta mitä jos pieniä lapsia olisikin kolme, tai viisi? Ja niiden lisäksi alakouluikäisiä jokaiselle luokka-asteelle oma? Millaisten asioiden äärellä tuolloin ollaan, että perhe pääsee ylipäätään yhtään mihinkään?

Tällaisten haasteiden edessä suurperheet usein ovat. Pelkkä arkisten asioiden hoito kodin ulkopuolella, kuten neuvolakäynnit, kauppareissut ja vastaavat vaativat tarkkaa suunnittelua ja yleensä sen, että joku jää huolehtimaan kotiin muista lapsista. Koska esimerkiksi lasten neuvolakäynnit ovat juuri kyseisen lapsen omia käyntejä, ei niihin voi ottaa koko sisaruskatrasta mukaan, mutta pieniä lapsia ei voi jättää kotiinkaan, joten jonkun pitää huolehtia heistä. Mahdollisuudet siihen, että molemmat vanhemmat olisivat mukana asioilla, ovat pienet.

Suurperheet sosiaalityön asiakkaina

Tutkin omassa pro gradu -työssäni suurperheiden kokemuksia sosiaalityön asiakkuuden näkökulmasta. Sen kautta nousi selkeästi esiin ne haasteet, joita suurperheet kokevat perheen suuren lapsimäärän vuoksi jo pelkästään sosiaalipalveluiden vastaanoton tasolla. Asia, joka voi olla itsestäänselvyys yhden tai kahden lapsen perheessä, kuten koko perheen oleminen yhdessä paikassa yhtaikaa, varsinkin kodin ulkopuolella, voi olla valtava haaste suurperheille.

Kun suurperhe tarvitsee sosiaalityön tukea, ovat tuen tarpeet aivan samanlaisia kuin muissakin perheissä. On haasteita vanhemmuudessa, taloudellisia huolia, perheenjäsenen sairastumista, uupumusta ja monia muita haasteita. Suurperheet ovat tässä mielessä aivan tavallisia perheitä, eikä suuri lapsimäärä tee sinällään perhettä huonommin toimivaksi, eikö myöskään paremmin toimivaksi. Suuri lapsiluku ei kerro huonosta vanhemmuudesta, mutta se ei myöskään tee kenestäkään automaattisesti hyvää vanhempaa. Palvelujärjestelmämme ei kuitenkaan aina osaa tunnistaa suurperheiden erityisyyttä tuen tarvitsijoina.

Esimerkiksi kotipalvelun tuki, joka tutkimuksessani nousi selkeästi hyvin tarpeelliseksi ja hyväksi koetuksi palveluksi, on usein mitoitettu pienempien perheiden tarpeelle. Siinä missä yhden tai kahden lapsen perheessä parina päivänä viikossa muutaman tunnin käyvä kotipalvelu voi olla hyvinkin riittävä ja hyödyllinen apu, niin suurperheessä työmäärä on yksinkertaisesti niin iso, että myönnetyt tunnit eivät riitä kuin pintaraapaisuun.

Lisäksi pelkkä tuen vastaanottoon valmistautuminen voi vaatia suurperheitä paljon organisointia ja työtä. Erityisesti kodin ulkopuolelle suuntautuva tuki, kuten perheneuvola, mahdolliset terapiat, lastensuojelun tapaamiset ja monet muut voivat olla hyvin haastavia suurperheiden näkökulmasta, koska suuren lapsimäärän vuoksi molempien vanhempien on vaikea päästä yhtaikaa kodin ulkopuolelle. Perhetyö taas koettiin yleensä lähinnä ylimääräisenä haittatekijänä, sillä kodinhoitoon osallistumaton perheohjaaja oli vain yksi henkilö lisää kotona, joka piti huomioida.

Siltoja rakentava tuki

Tutkimukseeni osallistuneet suurperheet kokivat, että kotiin saatava, konkreettinen apu on toimivinta mahdollista tukea. Auttavat kädet, jotka helpottavat arjessa, sekä tuki joka mahdollistaa vanhempien osallistumisen yhdessä esimerkiksi yksittäisen lapsen palaveriin kodin ulkopuolella. Lisäksi tärkeänä koettiin, että toimijoita ei ole liikaa, vaan tuki keskitettäisiin.

Kutsunkin tätä tukea siltoja rakentavaksi tueksi. Tuki, joka rakentaa siltoja kodin ja palvelun välille, sekä siltoja eri toimijoiden välille. Tällaisen tuen avulla perheen jäsenet pääsisivät sen avun piiriin, jota he tarvitsisivat, ja toisaalta avuntarjoajat osaisivat koordinoida toimintaansa niin, että perhe ei ylikuormitu niiden keskellä.

Kuten jo aiemmin totesin, suurperheet ovat kaikessa moninaisuudessaan aivan tavallisia perheitä lapsimäärästä huolimatta. Syyt heidän tuen tarpeelle sosiaalityössä eivät poikkea muista, mutta siinä miten heitä tuetaan, ja millaisilla palveluilla, olisi kehittämisen paikka. Palvelut pitäisi mitoittaa riittävän laajaksi, ja ne pitäisi toteuttaa siten, että perheet voivat ne ottaa vastaan ilman, että vastaanotto itsessään kävisi työstä.

Tero Nevala
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: Suurperheiden vanhempien kokemuksia sosiaalityöntekijöiden asennoitumisesta. Lapin yliopisto 2017.


Minkälaista sosiaalityön asiantuntijuutta ja osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Pro gradu-tutkielmassani on tarkasteltu sosiaalityön asiantuntijuutta kunnallisessa aikuissosiaalityössä tulevaisuudessa Lapissa sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä on ollut: minkälaisia asiantuntijuuden tarpeita sosiaalityöntekijät ovat kuvanneet aikuissosiaalityössä tulevaisuudessa.

Kuvailen sosiaalityöntekijöiden itsensä esille tuomia osaamisen ja asiantuntijuuden tarpeita. Rajaavina tekijöinä ovat olleet Lapin maakunnallinen alue, sosiaalityöntekijän ammatissa työskenteleminen kunnan sosiaalitoimessa, aikuissosiaalityö substanssialana sekä ajallinen perspektiivi; tulevaisuus sekä osaamisen ja asiantuntijuuden tarpeet tulevaisuuden näkökulmasta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Ryhmäteemahaastatteluaineiston tavoitteena on ollut kuvata kunnallisessa aikuissosiaalityössä tarvittavaa asiantuntijuutta ja osaamista sekä niiden asiantuntijuuden tiedollisia, taidollisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Tavoitteena on ollut myös tarkastella kunnallisen aikuissosiaalityön muutosta yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Tutkimustulosten ja kirjallisuuden perusteella aikuissosiaalityöhön liittyvät ulottuvuudet ovat tiedot, taidot ja eettiset periaatteet. Sosiaalityön tiedollisista osaamistarpeista ovat korostuneet yhteiskunnallinen, psykososiaalinen ja oikeudellinen tieto. Oikeudellinen tieto ohjaa vahvasti sosiaalityötä.

Sosiaalityön asiantuntijuus sosiaalityöntekijöiden kuvaamana

Sosiaalityön taidollisista osaamistarpeista ovat nousseet esiin moniammatillisen yhteistyön taidot ja osaaminen. Paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla moniammatillinen ja poikkitieteellinen verkostotyö on noussut esille ja se lisää sosiaalityöntekijän tehtävänkuvan ja siten myös asiantuntijuuden ja osaamisen tarpeiden kompleksisuutta. Lisäksi kuntouttavan sosiaalityön sekä päihdetyön taidolliset ja tiedolliset osaamistarpeet ovat nousseet aineistossa esiin. Yhteiskunta-ja palvelujärjestelmään liittyvä osaamisen tarve on noussut myös esiin. Asiakkaiden palveluohjaukselle ja sosiaaliohjaukselle on havaittu sosiaalista tarvetta.

Eettisistä asiantuntijuuden tarpeista ja toimintaperiaatteista tutkimustuloksissa ja kirjallisuudessa ovat nousseet esiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden toimintaperiaatteet. Myös ihmisarvoisen kohtaamisen periaate sekä jännitteet asiakkaiden yksilöllisten ideologioiden, tuen tarpeiden ja yhteiskunnan sekä lainsäädännön välillä ovat korostuneet. Sosiaalityöntekijät ovat toimineet myös yhteiskuntakriitikkoina asiakaskuntansa näkökulmasta ja puolesta.

Sote-ja maakuntauudistuksen suhteen on toivottu parempaa tiedottamista tulevista konkreettisista muutoksista rivityöntekijän kannalta. Sosiaalityöntekijät ovat tuoneet esille, että avoimuus ja tiedottaminen ovat tärkeitä sote-ja maakuntauudistusta ajatellen. Myös sosiaalityön johtajuuden ja asiantuntemuksen merkitystä ja tarvetta on korostettu. Mikäli johtajuuteen ei aktiivisesti osallistuta, jokin muu taho voi ottaa roolin.

Aikuissosiaalityön osaamisen ja asiantuntijuuden tarpeet tulevaisuutta ajatellen ovat tiiviisti kytkeytyneet havaittuihin sosiaalisiin tarpeisiin ja epäkohtiin. Keskiössä on asiakas tarpeineen ja toiveineen, jonka ympärille sosiaalityö ja sen osaamistarpeet rakentuvat.

Sos tt k12: ”…jos ei sosiaalialalla ole sitä johtajuutta ja asiantuntemusta niin joku sen ottaa… Se on ihan turha jossitella ja kun meitä ei huomioida. Jos et tule esiin, anna jotain asiantuntijuutta, ei sua kukaan noteeraa. Se on ihan turha täällä kahvihuoneessa palpattaa menemään, jos sie et mee tuonne ihmisten ilmoille johtajuuteen mukaan.

Tiina Ketola
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: Aikuissosiaalityön osaamisen ja asiantuntijuuden tarpeet tulevaisuudessa sosiaalityöntekijöiden kuvaamina. Lapin yliopisto 2017.


(27)

ADHD-oireisen lapsen erityisen tuen tarpeen tunnistaminen

Ajatus siitä, että yhteiskuntamme tuottaa yhä enenevässä määrin uhmakkaita, omaehtoisia ja levottomia lapsia, on iskostunut mieliimme vahvasti. Näkökulma on passivoittanut meidät siten, että sallimme lapsen oireilla ilman, että perehtyisimme lapsen tilanteeseen riittävän syvällisesti.

Passiivisuuden kehityksen juuret ovat siinä, että näkökulmassamme levottomiin ja muulla tavoin oirehtiviin lapsiin korostuu syyllistäminen. Levottomuuden syytä haetaan muun muassa lapsen elinympäristöstä, yhteiskunnan ja ympäristön jatkuvasta muutoksesta ja liikkeestä, ympäristön ärsyketulvasta, nyky-yhteiskunnan vaatimusten lisääntymisestä ja kaupungistumisesta.

Sen sijaan unohdettu näkökulma on, että kaikkia eri näkemyksiä yhdistää sisäänrakennettu idea siitä, että osa lapsista reagoi herkemmin ympäristön vaikutuksiin kuin toiset. Kutsuimmepa näitä lapsia erityislapsiksi tai vammaisiksi lapsiksi, näemme samaa problematiikkaa: toimintakyky alenee ympäristön vaikutuksesta tai ympäristöstä johtuen. Näin ollen käsite ”vammaisuus” kuvastaa meille parhaiten näiden lasten haasteiden luonnetta, joka näkyy toimintakyvyn alentumisena suhteessa ympäristöön ja sen edellytyksiin.

ADHD – vamma(ko?)
Vammaisuutta on monenlaista, joista selkein on näkyvä vamma. Näkyvän vamman todentaminen on suhteellisen helppoa; se edellyttää havaintokykyä, mutta myös kulttuuristen syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä, kuten sen, että fyysiset rajoitteet vaikuttavat yksilön elämässä monella eri tavalla – harrastamisesta arjen askareista suoriutumiseen.

Vammaisuuden toinen muoto, näkymätön vammaisuus, on kuitenkin erilainen. Näkymätön vamma haastaa vastaanottajansa havaintokyvyn. Näkymättömän vamman olemassaolo on helppo kiistää ja toisaalta syyllistää henkilöä tilanteesta. Lasten osalta tätä syyllisyystaakkaa kantavat usein lasten lisäksi vanhemmat.

ADHD on yksi näkymättömän vamman muoto. Tämä johtuu siitä, että ADHD-oirehdinnassa toimintakyky alenee suhteessa ympäristön vaatimuksiin nähden. Mitä nämä vaatimukset sitten ovat? Ne ovat niitä kulttuurisia odotuksia, joita yhteisönä asetamme ja joista johtuen syyllistämme niitä, jotka eivät näistä vaatimuksista suoriudu. Mitä tämä syyllisyystaakka ADHD-oireisilla lapsilla sitten on? Usein se on leima lapsen ilkeydestä, kurittomuudesta ja haasteellisuudesta. Vanhemmilla tämä sama syyllisyystaakka näkyy usein ulkopuoliselle heikkona vanhemmuutena.

Mitä olemme jättäneet huomioimatta?
Tarkastelin pro gradu-tutkielmassani ADHD-oireisen lapsen oikeutta tukeen.  Lopputuloksena oli kolme keskeistä teemaa, jotka ovat ADHD-oireisen lapsen oikeuksien toteutumisen haasteena. Nämä esteet ovat rakenteita, joiden synnyllä on oma historiansa ja taustansa ja jotka tuottavat väliinputoajaryhmiä. Nämä kolme teemaa ovat: Huolen herääminen, vammaisuuden tunnistaminen ja toimivat palvelupolut.

Tulokset kertoivat ristiriitaisesta ympäristöstä, jossa nämä erityislapset ja heidän vanhempansa usein elävät. Vanhemmilla on useinkin tietoa ja ymmärrystä lapsensa erityisyydestä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta kuitenkaan he eivät tule kuulluksi. Lapsen oirehdinta näkyy yleensä kotiympäristössä jo hyvin varhain, mistä syystä vanhemmat usein jo hyvin varhaisessa vaiheessa tunnistavat lapsensa erityisyyden. Tähän huoleen tulisi reagoida vaikka esimerkiksi neuvolakäynnillä lapsessa ei mitään erityistä olisikaan havaittavissa.

Vammaisuuden tunnistaminen/tunnustaminenkaan ei siten ole aina ongelmatonta. Erityisyyttä pohtiessa päädytään prosessin edetessä pohtimaan, kuuluvatko nämä erityislapset lastensuojelun asiakkuuteen vai mahdollisesti vammaispalvelujen piiriin? Mahdollista on myös, että asiakkuuden kriteerit eivät ADHD –oireisilla lapsilla täyty kummankaan palvelun piiriin. Useimmiten kuitenkin erityslapset tulevat lastensuojelun asiakkaaksi.

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen?
Erityisperheiden tarkastelu osoittaa, että lastensuojelun tarkoituksen terävöittäminen ja sen kohderyhmien uudelleen tarkastelu olisi enemmän kuin tarkoituksenmukaista. Toisekseen vammaispalvelujen asiantuntemuksen tulisi laajentua koskemaan myös näkymätöntä vammaisuutta. Olisiko tarkoituksenmukaisempaa tarkastella lapsen oirehdintaa vammaisuutena ja tukitoimien puutteena kuin lastensuojelullisena kysymyksenä? Onneksi uudistunut sosiaalihuoltolaki tuli lieventämään tätä raja-aitaa, mutta se ei kuitenkaan poista ongelmaa, mikäli sosiaalihuollon yleiset tukitoimet eivät olekaan riittävät.

Yksi työni keskeinen havainto oli, että ADHD-oireisille lapsille ei ole toimivia palvelupolkuja. Erityisen tuen tunnistamisen tulisi jo lain mukaan toteutua varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin nyt huolet jäävät liian usein huomaamatta ja lapsen kasvamisesta odotellaan. Mihin asiakkuuteen lapsi kuuluu? Kuka tätä lasta hoitaa? Kenen vastuulla on järjestää asianmukaiset tukitoimet ja missä järjestyksessä prosessin tulee edetä? Useinkaan vanhemman vastaanottanut taho ei osaa vastata vanhemman kysymyksiin saati ohjata oikeaan paikkaan.

Tällä hetkellä näyttää, että lääkäriprofessio on ainoa, joka on ottanut paikkansa asiantuntijana lapsen erityisten tarpeiden tunnistamisessa ja joka tietää, kuinka näitä lapsia voidaan auttaa. Lääketieteen näkökulma on kuitenkin korostuneesti sairausnäkökulmaa ja tosiasiassa lääketieteen näkökulma kattaa vain pienen osan lapsen elämän kokonaisuudesta, joka koostuu erilaista elinympäristöistä ja erilaisista ihmissuhdeverkostoista.

Sosiaalityön velvollisuutena on varmistaa lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen monimutkaisessa palvelujärjestelmässä. On tärkeää tarkastella lapsen tukemista kokonaisuutena siten, että lapsen tukeminen ja ymmärtäminen toteutuvat tosiasiallisesti lapsen erilaisissa elinympäristöissä. Sosiaalityön työvälineitä erityislasten kanssa työskenneltäessä ovat erityinen tuki, omatyöntekijän nimeäminen sekä asiakassuunnitelman tekeminen.

Oirehtiviin lapsiin tulee kohdentaa voimavaroja – heidän tilanteensa tulee nähdä tukemisen arvoisena.

Jenni Tyvitalo
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: Vammaisen lapsen oikeus tukeen – Diskurssianalyysi ADHD –oireisen lapsen tunnustetuksi tulemisesta.


(26)

Tunteet sosiaalityössä

Sosiaalityö on tunnetyötä. Tunteita otetaan vastaan ja jaetaan erityisesti asiakaskohtaamisissa.

Tunnetyössä vaaditaan omien tunteiden suodattamista (Hochschild 1983). Vaikka sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään monenlaisia tunteita, niin tunteiden tutkiminen on jäänyt vähälle huomiolle, eikä asiasta ole juurikaan käyty julkista keskustelua. Syynä tähän on todennäköisesti se, että työelämässä on perinteisesti korostunut rationaalisuuden vaatimus, eikä tunteille tai niiden käsittelylle ole ajateltu olevan siellä sijaa (esim. Juuti & Salmi 2014, 188). Tunnetyön raskaus on kuitenkin viime aikoina noussut keskustelun aiheeksi. Työolotutkimusten mukaan iso osa alalla työskentelevistä henkilöistä kokee sekä fyysistä että psyykkistä kuormittavuutta. (Husso 2016, 86.) Työhyvinvointi perustuu siihen, että ihmiset pystyvät ilmaisemaan rakentavalla tavalla omia tunteitaan työyhteisön keskuudessa. Jotta työntekijä voisi auttaa asiakasta, hänen itse tulee voida hyvin.

Pro gradu -tutkielmani aiheena oli Sosiaalityöntekijöiden koetut sekä jaetut tunteet aikuis- ja perhesosiaalityössä. Tutkielmassani tarkastelin aikuis- ja perhetyössä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemia ja kohtaamia tunteita asiakastyössä. Aineistoni perustui sosiaalityöntekijöiden kirjoittamiin tunnepäiväkirjoihin, joissa he kuvaavat työnsä arkea ja niitä tunteita, joita siellä kokevat ja kohtaavat. Tulevana sosiaalityön ammattilaisena olen kiinnostunut siitä, millaisia tunteita työssä kohdataan ja mitkä ovat ne keinot, joiden avulla tunteita on mahdollista käsitellä. Työuupumuksesta on viime aikoina puhuttu enenevässä määrin myös julkisuudessa; mitkä seikat sitä aiheuttavat ja millä tavalla työuupumusta voisi ennaltaehkäistä?

Sosiaalityöntekijöiden kirjoitusten mukaan työssä koettiin tunteita laidasta laitaan. Näkemykseni mukaan sosiaalityöntekijöiden kuvaamat työtunteet voi jakaa kahteen eri ryhmään: kuormittaviin ja voimia antaviin tunteisiin. Tunnepäiväkirjojen mukaan työn arjessa kuormitti erityisesti kiire, joka aiheutti stressiä ja riittämättömyyden tunteita sosiaalityöntekijöille. Kiirettä työpaikoilla aiheuttivat muun muassa organisatoriset tekijät ja liian vähäinen henkilöstömitoitus työyksiköissä, joka lisäsi sosiaalityöntekijöiden työtaakkaa.

Voimia työntekijöille antoivat erityisesti onnistuneet asiakaskohtaamiset. Kokemukset siitä, että pystyi auttamaan asiakasta hänen vaikeassa elämäntilanteessaan, antoivat positiivisia tunnekokemuksia sosiaalityöntekijöille ja kasvattivat heidän ammatillista itsetuntoaan. Sosiaalityötä ei siis voi ajatella pelkästään negatiivisessa mielessä, vaan työ antaa tekijöilleen myös kokemuksia, joista pystyi iloitsemaan ja kokemaan onnistumisen tunteita. Nämä auttoivat työssäjaksamisessa.

Vertaistuki ja omien tunteiden jakaminen työtovereiden kesken auttoivat tunteiden käsittelyssä, esimerkiksi kahvitaukokeskustelut olivat tärkeitä tilanteita henkilökohtaisen tunnetaakan jakamisessa. Tunteiden jakaminen auttoi sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan siinä, että henkilökohtainen tunnetaakka väheni tunteista puhuttaessa. Tunnepäiväkirjoja kirjoittaneet sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että työyhteisössä vallitseva hyvä keskinäinen ilmapiiri vaikutti ratkaisevasti työssä jaksamiseen. Yhteisöllinen huumori toimi monissa tilanteissa keinona keventää raskasta tunnelmaa sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä tunnetaakkaa.

Tunnetyössä työntekijöillä tulee olla mahdollisuus antaa omille tunteilleen palautumisaikaa niin sanottujen tunnetaukojen muodossa. Tunteiden kuunteleminen vaatii taukoja; työntekijöillä tulee olla mahdollisuus sulatella tapahtuneita asioita sekä virittäytyä seuraavaa vuorovaikutustilannetta ja sen tunnevaatimuksia varten. (Molander 2003, 176.) Tutkimusaineistossani tulikin esille, että tunteet koettiin tarpeelliseksi käydä läpi välittömästi niiden kokemisen jälkeen. Työnohjauksessa koettiin ongelmalliseksi se seikka, että sitä järjestettiin vain noin kuukauden välein. Tällöin alkuperäiset tunnekokemukset olivat jo saattaneet muuttaa muotoaan tai mahdollisesti kokonaan unohtuneet.

Tunteet ovat kuitenkin ennen kaikkea subjektiivisia, tämän takia olisi tärkeää, että työntekijöillä olisi työpaikallaan mahdollisuus käsitellä omia tunteitaan yksilöllisillä tavoilla. Työpaikan ilmapiirin tulisi olla rakentunut niin, että se hyväksyisi erilaiset tunteet ja niiden antaisi ilmaisulle sekä käsittelylle siellä tilaa. Myös esimiehillä on merkityksellinen osuus siihen, millaiseksi työpaikan tunneilmapiiri muodostuu.

Tutkimusten mukaan työssä koettu stressi ja kiire ovat merkittävimmät riskitekijät työuupumuksen syntymiselle (esim. Juuti & Salmi 2014, 55). Ajattelen, että sosiaalityöntekijöiden kokemiin työtunteisiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota niin organisatorisella kuin esimiestasollakin. Vaikka nykyään työhyvinvointitrendinä on vaikuttanut olevan se, että vastuu omasta hyvinvoinnista sysätään työntekijän henkilökohtaiseksi vastuuksi. Uupumuksen kaltaiset ongelmat tulkitaan alalla usein henkilökohtaisiksi vastoinkäymisiksi. Itsensä hoitamatta jättämisen ajatellaan olevan oma vika. Tällainen ajattelutapa ei huomio sitä, kuinka työelämän käytänteet todellisuudessa ovat rakentuneet ja mitkä ovat yksilön vaikutusmahdollisuudet sen suhteen. Työelämä on rakentunut tiettyjen yhteiskunnallisten ja institutionaalisten rakenteiden perustalle, joita yksilön voi olla mahdotonta muuttaa. (Husso 2016, 86.) Asiat eivät kuitenkaan muutu, elleivät työelämän käytännöt muutu. Työtunteiden huomioiminen vaatii toimenpiteitä myös organisaariselta taholta. Työn arki tulisi olla suunniteltu niin, että työntekijät voivat ilmaista ja käsitellä omia tunteitaan. Tärkeää olisi, että sosiaalityöntekijät saisivat oman äänensä kuuluville asiassa ja heidän tuntemuksensa tulisivat kuulluiksi.

Suviriina Laitinen
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: Sosiaalityöntekijöiden koetut sekä jaetut tunteet aikuis- ja perhesosiaalityössä. (2017).

Lähteet

Hochschild, Arlie 1983: The Managed Heart. The Commercialition of Human Feeling. University of California Press, Berkeley.

Husso, Marita 2016: Sukupuoli ruumiillisena tapaisuutena ja elettynä suhteena. Teoksessa Husso, Marita & Heiskala, Risto (toim.) Sukupuolikysymys. Gaudeamus Oy, Helsinki, 33-53.

Juuti, Pauli & Salmi, Pontus 2014: Työ ja tunteet. Uupumuksesta iloon. PS-kustannus, Jyväskylä.

Laitinen, Suviriina 2017: Sosiaalityöntekijöiden koetut sekä jaetut tunteet aikuis- ja perhesosiaalityössä. Pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto.

Molander, Gustaf 2003: Työtunteet – esimerkkinä vanhustyö. Työterveyslaitos, Helsinki.


(25)

Elämän suuntaviivoja: Diskurssianalyyttinen tulkinta vammaisuuden ja toimijuuden rakentumisesta elämäkertakeruuaineistossa

Vammaisuus on ilmiönä moniulotteinen. Vammaisuutta voidaan selittää useilla erilaisilla selitysmalleilla, sillä mikään näistä ei yksinään pysty tyhjentävästi kuvaamaan vammaisuutta.

Pro gradu -tutkimuksessamme olemme tarkastelleet vammaisten henkilöiden elämänkerta-aineiston kirjoituksista erilaisia diskursiivisia vammaiskäsityksiä ja toimijuuden rakentamisen tapoja. Tutkimusaineistomme on elämäkertakeruuaineisto ja se on valittu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kokoelmista. Aineisto käsittää eri-ikäisten ja eri tavoin vammaisten henkilöiden kirjoituksia elämänhistoriastaan ja elämäntapahtumistaan.

Vammaisuutta tarkastelevasta tutkimuksesta voidaan erottaa kahdenlaista tutkimussuuntausta: vammaisuuden tutkimus ja vammaistutkimus. Tutkimusaiheemme paikantuu yhteiskuntatieteelliseen vammaistutkimukseen (engl. disability studies). Sosiaalityön tutkimukseen aiheemme liittyy siten, että vammaiset henkilöt ovat yksi sosiaalityön asiakasryhmä ja tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tietoa vammaisuudesta ilmiönä.

Tutkimuksessa tarkastelemme vammaisuutta sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä, koska käsityksemme mukaan vammaisuus liittyy vahvasti ympäröivään sosiaaliseen ja rakenteelliseen maailmaan.  Sosiaalisen konstruktionismin mukaan vammaisuus on kulttuurisidonnainen ilmiö ja se liittyy aina myös vallitseviin uskomuksiin ja arvoihin. Vammaisuus on kulttuurisesti luotu ilmiö ja sen merkitys ja sisältö ovat riippuvaisia siitä, mitä uskomuksia vammaisuuteen vallitsevassa kulttuuriympäristössä liitetään. (1)

Vammaisuuden tutkimussuuntauksiin kuuluu vammaisuuden subjektiivisten ja kokemuksellisten ulottuvuuksien tutkiminen, joka soveltaa vammaisuuden sosiaalista tulkintaa. Kokemusten tutkiminen tuo huomattavasti lisää tietoa vammaisten olosuhteista ja asemasta ja tämä tutkimussuunta on olennainen. (2) Kokemuksellinen vammaistutkimus on merkittävä, koska sillä on selkeä eettinen perusta ja se sitoutuu vammaisten ihmisten aseman parantamiseen. Samalla sillä kuvataan vammaisten ihmisten pyrkimystä vapautua muiden määräysvallasta ja se on vastapaino ammatillisille avuttomuutta korostaville vammaisuuskäsityksille. Kokemuksellisen vammaisnäkökulman periaatteet ja esitetyt toimivat ratkaisut ovat myös suoraan hyödynnettävissä käytännön toiminnassa. (3)

Monimerkityksellinen vammaisuus

Vammaisuutta voidaan avata yhtäaikaisesti useilla erilaisilla selitysmalleilla. Mikään selitysmalli ei yksin riitä tyhjentävästi kuvaamaan todellisuutta. Käytännössä vammaisuutta voidaan tarkastella eri tavoilla samanaikaisesti. (4) Ymmärrämme tutkimuksessamme vammaisuuden selitysmallit jatkumona ja saman ilmiön eri puolien kuvauksina.

Yksilökeskeinen vammaiskäsitys

Yksilökeskeisen vammaiskäsityksen ytimessä on mielleyhtymä siitä, että yksilön psyykkisen tai fyysisen erilaisuuden vuoksi tämä ei pysty täyttämään yhteisön asettamia vaatimuksia. Yksilökeskeistä näkökulmaa tarkasteltaessa normaaliuden käsite asettuu keskeiseen asemaan. Vammaisuus on merkinnyt poikkeavuutta normeista ja kyvyttömyyttä suoriutua rooliodotuksista. Vammaisuuden olemusta on kuvattu termeillä erilainen, poikkeava, toiseus ja stigma. Vammaisuus on käsitetty perustavanlaatuisesti erilaisuudeksi ihannekansalaisesta ja se on ilmentänyt konkreettisesti ihmisen olemassaolon toista puolta; ihmisen haavoittuvuutta. (5) Vammaisuuden yksilökeskeinen malli sisältää psykologisen ja lääketieteellisen näkökulman vammaisuuteen, joka tarkoittaa psykologista vajeen tai toiminnallisen rajoittumisen olemassaoloa (6).

Vammaisuus sosiaalinen ja yhteiskunnallisena käsityksenä

Ymmärrys vammaisuuden monitahoisesta prosessista on asteittain ja merkittävästi muuttunut yksilöllisestä lääketieteellisestä ongelmasta laajemmaksi sosio-poliittiseksi näkökulmaksi, jossa viitataan koko yhteiskuntaan (7). Vammaisuuden yhteiskunnallisessa mallissa vammaisuus ja siihen liitetyt ongelmat ymmärretään siten, että ne eivät johdu yksilön rajoituksista, vaan yhteiskunnan kyvyttömyydestä tarjota sopivia ja riittäviä palveluita ja ottaa täysimääräisesti huomioon vammaisten ihmisten tarpeet yhteiskunnassa.

Vammaisuutta ovat kaikki ne asiat, jotka muodostavat esteitä vammaisille ihmisille ja heidän osallistumiselleen ja toimimiselleen yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa ilmenevät epäonnistumisten seuraukset eivät kosketa vain joitakin yksilöitä, vaan ne syrjivät systemaattisesti vammaisia ihmisiä ryhmänä. (6)

Vammaisuus poliittisena ja ihmisoikeudellisena käsityksenä

Vammaisuuden sosiaalisen tarkastelun myötä kehittyi poliittinen näkökulma vammaisuuteen. Vammaisuuden poliittisessa mallissa korostetaan ihmisoikeuksien näkökulmaa vammaisuuden selittämisessä. Vammaisuus ymmärretään siis olevan seurausta ihmisoikeuksien rikkomisesta. Vammaisuuden poliittinen malli on saanut yhä enemmän tilaa yhteiskunnallisessa ajattelussa. (4) Ihmisoikeusnäkökulma ja käsitys ihmisoikeuksien rikkomisesta vammaisten ihmisten kohdalla haastaa koko ilmiön perustalla lepäävän epätasa-arvon. (8)

Toimijuus käsitteenä

Tärkeä analyyttinen käsite tutkimuksessamme on toimijuuden käsite. Toiminta ja toimijuus ovat filosofian, yhteiskunta- ja ihmistieteiden peruskysymyksiä (9). Toimijuuden ymmärrämme humanistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuen, jonka mukaan yksilöt ovat kykeneviä tekemään omia valintojaan ja toteuttamaan päämääriään vapaasti valitsemallaan tavalla. Ihmiset ovat rationaalisia toimijoita ja ovat itseohjautuvia, tavoitteellisia ja luottavat omiin mahdollisuuksiinsa. Toimijuuden kontekstissa vammaiset henkilöt ovat oman elämänsä subjekteja eli aktiivisia toimijoita, eikä toiminnan kohteita, objekteja.

Elämäkertakirjoituksista rakennetut tulkinnat vammaiskäsityksistä ja toimijuuden rakentumisesta

Elämäkertakeruuaineistosta käy esille se, että vamma tai sairaus vaikuttaa kirjoittajien elämään eri tavoin eri elämänkaaren tilanteissa. Yhteistä kertomuksissa näyttäytyi useimmiten olevan se, että kirjoittajat kuvaavat ensimmäiseksi vammaisuuden paikantumista fyysisesti ja sitä kautta diagnoosin vahvistumista ja laajemmin muun elämän kuvaamista vammaisuuden ja sen vaikutusten näkökulmasta.

Kirjoituksia analysoidessamme erotimme kaksi päädiskurssia: kehollisuusdiskurssin ja ristiriitaisuusdiskurssin. Aineiston analyysissa olemme tulkinneet sitä, miten kirjoittajat rakentavat vammaisuutta ja millaisiin asemiin vammaiset ihmiset tulkitsevat tulevansa sijoitetuiksi elämässään, kun he kertovat elämästään ja kokemuksistaan vammaisuuden vaikutuksesta elämässään.

Kehollisuusdiskurssista ilmenee, kuinka vammaiset henkilöt selittävät vammaisuutta lääketieteellisen diagnoosin avulla, jolloin vammasta kertominen avaa laajemmin myös sosiaalisen todellisuuden rakentumista, koska diagnoosit ja fyysis-elimellisen toimintakyvyn kuvaus käsittää huomattavan määrän tietoa. Tulkitsimme kehollisuusdiskurssissa usein esille tulleen yksilökeskeisen ja sosiaalisen vammaiskäsityksen johtuvan osittain siitä, että vammaisuudesta kertominen on monesti arkikielistä, ja se sisältää paljon ihmisten arkielämään liittyviä elementtejä.

Kehollisuudiskurssissa ilmenevä yksilökeskeinen lääketieteellinen selitysmalli johtuu tulkintamme mukaan osittain siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa lääketieteellistä tietoa arvotetaan ja sillä on vahva asema tiedon hierarkiassa globaalisti. Lisäksi tulkitsimme aineiston kirjoituksista, että kehollisuusdiskurssiin paikantuva yksilökeskeinen, lääketieteellinen tieto viittaa yksilöllä olevaan pysyvään ruumiin tilaan.

Kehollisuusdiskurssissa diagnostinen yksilökeskeinen näkökulma vammaisuuteen näyttäytyi merkittävänä. Vamma on kirjoittajien teksteissä nähtävissä ruumiiseen paikantuvana realiteettina ja se myös merkityksellistyy jokaiselle henkilölle omalla tavallaan. Kehollisuusdiskurssissa on viitteitä myös sosiaalisesta ja ihmisoikeudellisesta vammaisuuden mallista. Vammaisuutta voidaan aineistossa tulkita yksilökeskeisen, sosiaalisen ja poliittis-ihmisoikeudellisten vammaiskäsitysten kautta.

Elämäkertakeruuaineistosta tulkitsemastamme ristiriitaisuusdiskurssista on löydettävissä kahdenlaista näkökulmaa. Ensimmäisen näkökulman mukaan vammaisuudesta kirjoitettaessa ristiriita nousi siitä syystä, että henkilöt eivät itse kokeneet vammaisuuttaan ja vammaisuuden vaikutuksia samalla tavoin kuin miten ympäristö sen määritteli.

Keskeiset johtopäätökset

Keskeinen havaintomme oli se, että osa kirjoittajista vamman siivittämistä elämänkokemuksistaan huolimatta kokivat itsensä ensisijaisesti ihmisinä, eikä vammaisina tai muidenkaan erityismääritelmien mukaisina.  Toisaalta aineistossa on nähtävissä, kuinka ristiriitaa herätti se, että vammaisen henkilön ja ympäristön tulkinta vamman vakavuudesta ja olemassaolosta eivät kohdanneet. Henkilö koki itsensä vammaiseksi, mutta esimerkiksi tukitoimista päättävät asiantuntijatahot eivät tukeneet henkilön näkemystä, jonka seurauksena ihmisille saattoi aiheutua kohtuuttomia tilanteita.

Tutkimusaineiston perusteella olemme todenneet, että vammaisuus rakentuu 1. yksilön vammasta 2. lääketieteellisestä diagnoosista 3. sosiaalis-institutionaalisista rakenteista sekä 4. poliittisesta ja ihmisoikeudellisesta sääntelystä. Aineistossa vammaisen henkilön tilanne näyttäytyi vahvana ja kannattelevana tilanteissa, joissa yksilön oma kokemus, lääketieteellisen näkökulman antama selitys ja ympäristön tekemä tulkinta yksilön tilanteesta kohtaavat.

Toimijuuden tutkimisen näkökulmasta olimme kiinnostuneita siitä, miten toimijuutta tuotettiin elämäkerran eri vaiheissa. Tutkimuksessamme tuli esille se, että toimijuudesta kertomiseen vaikuttivat elämäntarinoissa ajankohta ja elämäntilanne. Elämäkertakirjoituksissa toimijuus paikantui yksilön voimavaroihin. Toimijuus oli tekijänsä näköistä, tavoitteellista ja elämänvalintoja ohjaavaa. Elämäkertakirjoituksissa kirjoittajat kertoivat tavoitteistaan ja pyrkimyksistään elämässään ja pitivät merkityksellisinä heidän omia sisäsyntyisiä ominaisuuksiaan. Yksilötason toimijuuden diskursseista tuli esille myös se, että ne voivat olla hetkellisiä ja hauraita, eivätkä ne aina edellytä toimijalta välttämättä vahvuutta ja ponnekkuutta. Aineistosta tuli esille näkökulmia, jotka kuvastivat kirjoittajien eritasoista toimijuuden vaihtelua – vahvasta hauraaseen.

Vammaisten henkilöiden toimijuus näyttäytyi myös sosiaalisissa suhteissa rakentuvana, jolloin toimijuutta vahvistivat hyvät ihmissuhteet, oman paikan löytyminen koulutuksessa ja työelämässä. kirjoittajat kuvasivat tärkeäksi mahdollisuuden liittyä osaksi omaa viiteryhmäänsä ilman, että erontekoa heidän ja muiden ikätovereiden välillä tehtiin yksilöllä olevan vamman perusteella. Tulkitsimme, että toimijuuden rakentumisen kannalta kirjoittajille oli tärkeää, että heidät otettiin vastaan tasavertaisina ja samanlaiset mahdollisuudet omaavina nuorina.  Elämäkertakirjoituksissa kirjoittajien kuvauksissa opiskelun ja työn aihepiireistä toimijuuden toteutuminen liittyy yksilön mahdollisuuteen liittyä osaksi yhteiskuntaa ja tavoitella merkitykselliseksi kokemaansa elämänuraa.

Hanna-Riitta Kahelin
Miia Klemola

Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu –tutkielmaan: Elämän suuntaviivoja. Diskurssianalyyttinen tulkinta vammaisuuden ja toimijuuden rakentumisesta elämäkertakeruuaineistossa. (2017).

Lähteet

  1. Vehmas Simo 2005: Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Tammer- Paino. Tampere.
  2. Haarni Ilka 2006: Keskeneräistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa. Stakes raportteja 6/ 2006. Valopaino Oy. Helsinki.
  3. Lampinen Reija 2007: Omat polut! Vammaisesta lapsesta täysvaltaiseksi aikuiseksi. Edita Prima Oy. Helsinki.
  4. Kivistö Mari 2014: Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen. Monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.
  5. Harjula Minna 1996: Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Hakapaino Oy. Helsinki.
  6. Oliver Michael 1996: Understanding disability. From theory to practise. Palgrave. New York.
  7. Barnes Colin, Mercer Geof & Shakespeare Tom 1999: Exploring disability: a sociological introduction. Polity Press. Cambridge.
  8. Katsui Hisayo 2006: Vammaisten ihmisoikeuksista etelässä. Teoksessa Teittinen Antti (toim.) Vammaisuuden tutkimus. Yliopistopaino. Helsinki, 86 – 119.
  9. Hokkanen Liisa 2014: Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet. Acta Universitatis Lapponiensis 278. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi.

 


(24)

Monikulttuurista väkivaltatyötä tekemässä – Intersektionaalisten tekijöiden huomioiminen maahanmuuttajanaisten parissa tehtävässä turvakotityössä

Maahanmuuttajanaisten lähisuhdeväkivallan kokemuksista selviytymistä ja irtaantumista vaikeuttavat maahanmuuttobyrokratia ja suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa piilevät eriarvosuutta luovat tekijät. 

Pro-gradu -tutkimuksessani tarkastelin lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten parissa tehtävää väkivaltatyötä turvakodeissa. Aineisto on kerätty haastattelemalla seitsemää työntekijää neljästä eri turvakodista.

Tutkimustehtävänä oli tarkastella sitä, millaisena lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten parissa tehtävä väkivaltatyö näyttäytyy turvakodeissa ja onko lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten kohdalla nähtävissä intersektionaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat väkivaltakokemuksista selviämiseen tai väkivaltaisesta suhteesta irtaantumiseen?

Intersektionaalisten tekijöiden löytymisen kannalta tavoitteena oli myös tarkastella sitä, miten nämä tekijät on huomioitava turvakodeissa tehtävässä väkivaltatyössä? Intersektionaalisuudella tarkoitetaan useiden syrjintää aiheuttavien tekijöiden kuten sukupuolen, luokan, etnisyyden, seksuaalisuuden, rodun, iän ja terveyden kaltaisten, identiteettejä ja erontekoja tuottavien kategorioiden olemassaoloa sekä niiden välisten ja toisiinsa monimutkaisissa suhteissa olevien kytkösten kriittistä tarkastelua (Karkulehto ym. 2012, 1).

Kulttuuristen tapojen ja erityistarpeiden kunnioittaminen työskentelyn lähtökohtana

Tutkimuksesta kävi ilmi, että turvakotien työntekijät huomioivat ja kunnioittavat maahanmuuttajataustaisten naisten erityistarpeita- ja tapoja turvakotien arjessa. Tällaisia olivat muun muassa ruokailutapojen -ja tottumusten sekä uskonnon harjoittamisen mahdollistaminen.

Lisäksi työntekijät toivat esiin maahanmuuttajanaisten oman kielen tärkeyden, joka tulee huomioida siinä, että naisille mahdollistetaan vaikeista ja herkistä asioista puhuminen heidän omalla kielellään. Oman kielen käyttöön kiinnitettiin huomioita myös tulkkien käytössä ja valinnassa, sillä väkivallan vaikean aiheen vuoksi maahanmuuttajanaisten voi olla vaikeaa puhua tilanteestaan esimerkiksi miestulkin välityksellä.

Kieleen kiinnitettiin huomioita myös käsitteistön ja työskentelytapojen osalta, sillä länsimaiset toimintatavat eivät välttämättä istu sellaisenaan erilaisesta yhteiskunnasta tulevan auttamiseen. Tällöin joudutaan huomioimaan maahanmuuttajanaisten taustat ja kokemukset viranomaistahoista, sillä maahanmuuttajanaisilla ei ole välttämättä aiempia kokemuksia auttamistyöstä tai länsimaiseen itsereflektioon ja autonomiaan tähtäävästä dialogisesta työskentelystä.

Kielen ja käsitteistön suhteen kiinnitettiin huomioita myös siinä, että useissa maissa suomalaisille väkivaltatyössä käytetyille käsitteille ei ole välttämättä olemassa käännöksiä maahanmuuttajanaisten omalla kielellä tai että eri kielissä käytetyt emotionaaliset merkitykset voivat olla erilaisia eri ihmisille.

Tärkeäksi nähtiin myös mahdollisten maahanmuuttajakollegoiden ja vapaaehtoisten työntekijöiden kulttuurinen osaaminen, jonka koettiin edistävän maahanmuuttajanaisten asennetta avun vastaanottamisessa sekä tuovan kulttuuritietämystä myös suomalaistaustaisten työntekijöiden keskuuteen. Maahanmuuttajataustaisten vapaaehtoisten panos nähtiin arvokkaana lisänä paitsi turvakotien arjen työssä myös mahdollisena tukihenkilönä jatkumisena turvakotijakson jälkeen. Tätä tulisi mielestäni korostaa enemmän monikulttuurisessa väkivaltatyössä, jossa maahanmuuttaja-vapaaehtoiset tulisi nähdä voimavarana paitsi turvakotien arjen työssä, myös kielen ja kulttuurin tuntemusta tuovana lisänä.

Lisäksi maahanmuuttaja-vapaaehtoiset voivat edistää maahamuuttajanaisten kotoutumista sekä tukea naisten väkivaltaisesta suhteesta irtautumista myös turvakotijakson jälkeen, erityisesti silloin, jos väkivaltaa kohdanneilla maahanmuuttajanaisilla on muutoin puutteelliset sosiaaliset verkostot.

Neuvonta- ja palveluohjaus osana kokonaisvaltaista väkivaltatyötä

Aineistosta nousi esiin myös neuvonta- ja palveluohjauksen välttämättömyys, joka jakoi kuitenkin työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten sen nähtiin asemoituvan väkivaltatyöhön. Osa haastateltavista koki, että vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakkaan juoksuttaminen luukulta luukulle on tarpeetonta, koska asiakkaan kokonaistilanteiden hoito voidaan ottaa haltuun myös turvakodeissa. Tiedon lisääminen yhteiskunnan eri palveluista ja naisten oikeuksista nähtiin vahvistavan naisten autonomisuutta ja edistävän näin myös voimaantumista.

Toiset työntekijät taas kokivat, että heille jää liian paljon hoidettavaksi sellaisia käytännön tehtäviä, jonka nähtiin kuuluvan pääsääntöisesti muille tahoille. Tällaisiksi tekijöiksi työntekijät nostivat muun muassa asunnon hankintaan liittyvät toimet, koska maahanmuuttajanaiset tarvitsevat kielivaikeuksien vuoksi niissä usein intensiivisempää apua kuin valtaväestöön kuuluvat. Käytännön asioiden hoitamisten nähtiin täten vievän aikaa varsinaiselta väkivaltatyöltä.

Väkivallan monisyisen luonteen vuoksi on kuitenkin tärkeää, että naisten irtautumisen syyt eivät jäisi kiinni siitä, etteivät he tiedä mistä ja miten apua voidaan hakea tai eivät saa apua käytännön asioiden hoitamiseen liittyvissä asioissa. Tämä nähtiin myös välttämättömänä, kuten yksi informantti totesikin: “eihän sitä voi edes erotakaan, jos ei saa asuntoo tai turvakotijakso venyy sen takia et kukaan ei niinku auta”. Neuvonta- ja palveluohjaukseksi luettiin muiden käytännön tehtävien lisäksi myös maahanmuuttobyrokratiaan liittyvien asioiden selvittäminen, sillä niistä johtuvat tiedonpuutteet näyttäytyivät työntekijöiden puheissa usein yhtenä syynä siihen, miksi naiset eivät uskaltaneet puhua väkivallasta tai tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä.

Aineistosta ei käynyt ilmi, auttavatko työntekijät toisinaan maahanmuuttajanaisia myös oleskelulupiin liittyvissä asioissa, mutta Ewaldsin ym. (2013, 23) mukaan sen nähdään kuuluvan oleellisesti väkivaltatyöhön, erityisesti silloin, jos naisten oleskelulupa on väkivallan tekijästä riippuvaista.

Intersektionaalisten tekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutusten huomioiminen väkivaltatyössä

Tutkimuksen keskiöön nousivat tekijät, jossa väkivaltaisesta ilmapiiristä irtaantumista ja avun saantia nähtiin haastavan ylirajaisuuden kysymykset, maahanmuuttopolitiikan aiheuttamat epävarmuudet sekä omia oikeuksia koskevat tiedon puutteet. Näiden intersektionaaliksi nimeämieni tekijöiden nähtiin vaikuttavan oleellisesti siihen, miten maahanmuuttajanaisten koettiin kykenevän työstämään väkivallan kokemuksia tai tekevän omaa elämää koskevia ratkaisuja.

Erityisesti näiden nähtiin korostuvan silloin, jos maahantuloprosessit olivat kesken tai muutoin epävarmaa. Maahanmuuttajanaisten nähtiin toisinaan pelkäävän sitä, että väkivallan paljastuminen voi vaarantaa suoraan heidän oman tai lasten maahan jäämisen mahdollisuuksia. Ylirajaisuus ja epävarmuudet nähtiin liittyvän myös siihen, että maahanmuuttajanaiset joutuvat huomioimaan päätöstensä seurauksia myös suvun tai yhteisön näkökulma huomioiden.

Haastateltavat toivat esille, että suku ei välttämättä hyväksy naisen päätöstä erota väkivaltaisesta liitosta, joka voi liittyä kulttuurisiin käsityksiin mieheydestä ja naiseudesta tai se voidaan nähdä suvun kunniaa loukkaavana häpeällisenä tekona.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että maahanmuuttajanaiset kokevat syrjintää ja epätasa-arvoisuutta myös palveluiden saannissa. Tämä näkyi erityisesti turvakotijakson jälkeisten palveluiden saannissa, sillä useissa sekä julkisissa että kolmannen sektorin palveluissa ei ollut aina mahdollisuutta tulkkien käyttöön. Erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa viranomaisverkostolla voi olla vahvempi rooli sekä auttajina, mutta myös puuttuvien sosiaalisten verkostojen paikkaajana.

Turvakotijakojen  verrattain lyhytkestoisuus ei useinkaan riitä kaikille väkivaltaa kohdanneille, vaan toisinaan väkivallasta tai väkivaltaisesta suhteesta irtaantuminen vaatii pitkäkestoista apua ja tukea. Tämän avun jääminen puutteelliseksi nähtiin vaarantavan huomattavasti naisten selviytymistä. Aineistosta kävi ilmi, että perheelliset huomioidaan yksin tulevia aikuisia paremmin palveluiden saannissa, koska perheiden asioiden hoitaminen siirtyy lasten kautta usein sosiaalitoimen vastuulle.

Väkivallasta puhuminen tai avun hakeminen on ylipäätään vaikeaa monille väkivaltaa kohdanneille, mutta maahanmuuttajanaisten kohdalla näiden nähdään moninkertaistuvan kielitaidottomuuden, palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tuntemattomuuden vuoksi. (Kyllönen-Saarnio & Nurmi 2005, 46). Nämä tekijät näyttäytyivät myös omassa tutkimuksessani avunsaantia rajoittavina tekijöinä, mutta väkivallan kokemusten ja avun saamisen valossa tulee huomioida, että vaikka irtaantumista rajoittavat tai estävät syyt ovat pitkälti universaaleja, voi maahanmuuttajanaisten kohdalla siihen vaikuttaa myös kulttuuriset syyt tai yhteiskunnan rakenteissa olevat tekijät, jotka luovat naisille epävarmuutta vaikeuttaen näin sekä avun hakemista, että väkivallasta selviytymistä.

Taru Vitikka
Lapin yliopisto

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan: Monikulttuurista väkivaltatyötä tekemässä – Intersektionaalisten tekijöiden huomioiminen maahanmuuttajanaisten parissa tehtävässä turvakotityössä. 2017.

Lähteet

Ewalds, Helena & Arponen, Aino & Manns-Haatanen, Heidi & Ruuskanen, Kristiina & Laaksonen, Sari & Huopalainen, Kristina & Virtanen, Miialiila & Tuormaa, Tuija 2013: Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Karkulehto, Sanna & Saresman, Tuija & Harjunen, Hannele & Kantola, Johanna 2012: Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus 25 (2012). 17–28.

Kyllönen-Saarnio, Eija & Nurmi, Reet 2005: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005 (15). Helsinki.


(23)

Diverse experiences, knowledge and skills is evident in gerontology social work.

Working with ageing clients presents various experiences, different types of knowledge and skills. This research found out that first, gerontology social workers experiences in their work involved four main encounters which are, professional base, client, multidisciplinary team, and the society. Secondly gerontology social workers’ apply a combination of factual, theoretical, and practice knowledge in their work and thirdly gerontology social workers utilise interaction, writing, interviewing and organization skills in their work.

Components of interactions

Professional base

A lot of approaches I use daily like case management is what I was trained in social work, In terms of profession gerontology social work is related to working with ageing and older people’s well-being. One utilizes common methods such as empowerment approach, use of case management, as well as the use of reminiscence method to supporting the elderly clients and their families.

Gerontology social work professional encounters are based on social work profession principles and gerontology social work. Gerontology social workers described their work as mandated by the social profession and gerontology social work, they pointed out that their methods such as case management, knowledge base and theoretical backgrounds is founded on social work. They construct meaning and act within the scope of these two professions.

The Client

Gerontology social workers experiencse are centred in the care of their client who are 65+ years. Interactions with the clients forms basic context of their work, in this encounters social workers apply various approaches to aid their client needs.

Multidisciplinary team

Gerontology social workers engage in cooperative interactions with other professional working with elderly clients such as nurses, doctors, ward managers, institutional care centres managers, home care services managers, mental health care professionals, adult social workers and other public services. The different perspective of all various workers enhances an holistic care of the patience as well as allowing an opportunity to learn from each other.

The society

Gerontology social workers experience interaction with the society/community. They view their work as involving the community which forms the context of their work. The ageing individuals live in the community which has rules, culture, norms and other different organisations including families. Society provides aspects of political unit that establishes policies and programmes for the ageing. The political organisations and leadership have effect on the ageing populations. One of the participants lamented that the government has been cutting resources for prevention services across all sectors of public services. There was agreement though, that the establishment of the new law supporting the functional capacity of the older population & social-health services for elderly 28.12.2012/980, was of significant boost to ensuring the risk clients were brought into awareness through public participation.

Combination of factual, theoretical and practice knowledge

There is no manual that I need to read every day how to handle clients’ situation, through doing work I develop knowledge. I can easily step back and think through other situations I have had, the various laws I have applied before, the approach I have taken before, the colleague advice on so and so case.

The knowledge about ageing, aged and the diseases associated with age was notes important for a social worker working with elderly clients. Other areas of knowledge that were mentioned includes the knowledge of social and healthcare organization, various services offered by other sectors, elderly policies, the criteria for right to services, social work core values and methods. Gerontology social workers gain knowledge in practice, during home visits, sharing ideas and through interrelating with other professionals and experts.

Interaction, writing, interviewing and organization skills

When working with the elderly one requires several techniques like interviewing, one has to make sure to ask open ended questions not just a yes or no answers. By so doing you allow the clients to tell their feelings. I think having empathy, dignity and worthy of a person demands that you allow them tell their feelings and ideas, without judging them

Gerontology social workers reported the significant of interviewing and communication skills such as reframing, paraphrasing, summarizing and listening. Gerontology social workers identified utilising advising, guiding and counselling skills to effectively meet requirements of their jobs. It was emphasised the need to promote clients own initiative and boost their self care. Good writing skills are essential in the field of social work, gerontology social workers mentioned  their involvement in report writing and giving written opinions about their clients to other sectors which are involved in services production and delivery in this sector.

Faith Kilpeläinen
University of Lapland

Text based on master thesis research 2017 – Gerontology social workers experiences in their work.


(22)

Sosiaalityön subjektiasema sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kirjoittamissa mielipidekirjoituksissa

Mielipidekirjoitukset tuottavat ja rakentavat omalta osaltaan sosiaalista todellisuutta vaikuttamalla tietoomme, uskomuksiimme, arvoihimme, sosiaalisiin suhteisiimme ja identiteetteihimme (1). Mielipidekirjoitukset välittävät meille tietynlaisia tulkintakehyksiä, jotka ohjaavat ymmärtämään ja havainnoimaan todellisuutta tietystä näkökulmasta käsin ja rakentavat toimijoille tietynlaisia subjektiasemia sekä vakuuttavat ja suostuttelevat meitä tavoittelemiensa päämäärien taakse (2).

 

Pro gradu -tutkielmassani halusin selvittää sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kirjoittamissa lastensuojelua käsittelevissä mielipidekirjoituksissa ilmeneviä subjektiasemia ja subjektiasemien välisiä suhteita. Subjektiasema tarkoitti tutkimuksessani viitekehystä, jonka mukaan ihmisen identiteetti muotoutuu, valikoituu ja neuvotellaan tilannekohtaisesti kussakin vuorovaikutuksellisessa suhteessa ja/tai tilanteessa yhä uudelleen (3).

Tutkimukseni tulokset osoittivat toimijoiden subjektiasemien jakautuvan neljään toimija-asemaan: julkisen vallan, asiantuntijatiedon, sosiaalityön ja sosiaalityön asiakkaiden, lasten ja vanhempien, subjektiasemaan.

Sosiaalityö ja julkinen valta

Mielipidekirjoituksissa julkinen valta (lainsäädäntö, poliittiset päättäjät, kuntien/kaupunkien johtavat viranhaltijat) oli hyvin vahva, jopa omavaltainen, toimija rajoittaen ja mahdollistaen sekä sosiaalityön että asiakkaiden toimijuutta. Julkisen vallan subjektiasema heijastui kaikkien muiden toimijoiden subjektiasemaan: se pystyi päätöksillään ohjaamaan kokonaisvaltaisesti muita toimijoita.

Sosiaalityön subjektiasema asettui siis suhteessa julkisen vallan määräysvaltaan ja tätä kautta lastensuojelun toimintaympäristössä ja toimintakäytännöissä mahdollistuviin ja rajoittuviin tekijöihin. Sosiaalityön subjektiasema kuvastui pakkona toimia rakenteiden puristuksessa. Sen subjektiasema näyttäytyi sosiaalityön oman ammattietiikan ja markkinaorientoituneen logiikan välisenä toimijuutena: sosiaalityö paini moraalisessa ja eettisessä ristiriidassa asiakkaiden ja rakenteiden välissä.

Kuitenkin julkisen vallan ohjaus- ja määräysvaltaan myös luotettiin. Se pystyi takaamaan ja mahdollistamaan laadukkaan ja korkeatasoisen lastensuojelun sosiaalityön kehystämällä ja linjaamalla lastensuojelupalveluja ja sen toimintakäytäntöjä.

Sosiaalityö ja asiantuntijatieto

Asiantuntijatietoa (tiede/tieto, kuten erilaiset tutkimukset, projektit tai tilastot) hyödynnettiin laajasti mielipidekirjoituksissa toimijoiden subjektiaseman ja/tai toiminnan perusteena/perustana. Asiantuntijatieto toimi hyvinkin erilaisten päämäärien oikeutuksena, sitä hyödynnettiin omien tavoitteiden ja toimija-aseman vahvistamiseksi/osoittamiseksi.

Asiantuntijatietoon viitattiin niin argumentoitaessa lastensuojelun asiakkaiden tilanteista ja tarpeista, kuten osoittamaan lasten hyvinvoinnin uhkatekijöitä, kerrottaessa lastensuojelupalvelujen tilanteesta, kuten lastensuojelun asiakasmääristä, kuin vaadittaessa julkista valtaa käyttämään tietoa/tiedettä päätöksentekonsa tukena.

Sosiaalityö ja asiakkaat

Asiakkaiden subjektiasema oli varsin heikko. Asiakkaista, niin lapsista kuin aikuisista, tehtiin erilaisia luokituksia ja kategorioita, joiden pohjalta varsinaiset päämäärät asetettiin, pantiin täytäntöön ja voitiin saavuttaa. Mielipidekirjoituksissa asiakkaiden toimijuudelle annettiin vain vähän tilaa, he eivät olleet itsenäisiä tietäviä, taitavia ja tasavertaisia toimijoita sosiaalityön rinnalla. Asiakkaiden toimija-asema kytkeytyi sosiaalityöhön: kun asiakkaat saivat sosiaalityön tukea, apua ja ohjausta, heidän mahdollisuutensa toimia ja osaamisensa kasvoivat merkittävästi.

Mielipidekirjoituksissa sosiaalityön subjektiasema näyttäytyi pyrkimyksenä kontrolloida vanhempia ja puolustaa lasten etua. Tosin lasten etu asettui suhteessa sosiaalityön päämääriin, ei niinkään suhteessa lapsien omiin päämääriin tai tarpeisiin. Sosiaalityö toteutti vahvasti viranomaisstatukseen, kontrolliin ja tukeen, perustuvaa toimijuutta. Sosiaalityön subjektiasema näyttäytyi asemana, jolla oli tietoa asiakkaiden tarpeista ja elämismaailmasta sekä siitä, kuinka asiakkaita voitiin auttaa, tukea ja ohjata sosiaalityön keinoin.

Sosiaalityö

Sosiaalityön subjektiasema rakentui suhteessa muihin toimijoihin. Sen subjektiasema kytkeytyi julkisen vallan, tiedon/tieteen ja asiakkaiden subjektiasemiin. Sosiaalityö vaati rinnalleen asiantuntijoiden verkoston, joka koostui julkisesta vallasta ja asiantuntijatiedosta (tieteestä/tiedosta). Se ei pystynyt toimimaan itsenäisesti, yksin, ilman näiden tukea. Asiakkaat olivat puolestaan sosiaalityön toimenpiteiden kohteena.

Mielipidekirjoituksissa pyrittiin vahvistamaan sosiaalityön subjektiasemaa yhteiskunnallisena toimijana/viranomaisena. Suhteessa julkiseen valtaan pyrittiin osoittamaan, että lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät ovat ammattilaisia ja että sosiaalityö pystyisi toteuttamaan perustehtäväänsä laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti osaavien ja pätevien sosiaalityöntekijöiden toimesta, mikäli vain julkinen valta takaisi, mahdollistaisi ja järjestäisi tämän (oikeilla päätöksillä ja resursseilla). Tässä asiantuntijatietoa käytettiin osoittamassa sosiaalityön tilanteita ja tarpeita, kuten tietynlaisten päätösten tai käytäntöjen toteuttamisen välttämättömyyttä lastensuojelutyön sujuvoittamiseksi.

Suhteessa asiakkaisiin mielipidekirjoituksissa kerrottiin sosiaalipalveluiden työskentelyn perustuvan sosiaalialan ammattilaisten asiantuntemukselle. Mielipidekirjoituksissa tuotiin myös esiin, että sosiaalityön työskentelyn lähtökohtana on nimenomaan asiakas- ja lapsikeskeisyys. Asiakastyön laatu kuitenkin myös huolestutti, erityisesti lapsikeskeisyyden ja lasten edun unohtuminen/sivuuttaminen. Mielipidekirjoituksissa vaadittiinkin, että sosiaalipalvelujen tulisi kautta linjan pyrkiä edelleen vahvistamaan asiakas- ja lapsikeskeistä työotettaan ja että sosiaalityöntekijöiden asiantuntemusta, tietämistä ja taitamista, tulisi vahvistaa. Tässä asiantuntijatietoa käytettiin oikeutuksena sosiaalityön asiantuntemuksen vahvistamiseksi, esimerkiksi perus- ja täydennyskoulutusten toteuttamista ja tarvetta perusteltiin sillä, että niiden kautta pystyttiin tukemaan sosiaalityöntekijöiden ymmärrystä erilaisista asiakas- ja lapsikeskeisistä työskentelymenetelmistä.

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että mielipidekirjoituksissa sosiaalityö ja muut toimijat asemoitiin hyvinkin erilaisiin suhteisiin. Julkisen vallan suhde oli valtasuhde, johon kaikki muut toimijat alistuivat. Sosiaalityön subjektiasema asiakkaisiin nähden oli asiantuntijasuhde, jossa sosiaalityöntekijä oli tietävä ja asiakas tietämätön. Asiantuntijatieto toimi perusteena/perustana muiden toimijoiden päämäärille. Asiakkaan subjektiasema oli puolestaan heikko.

Jenni Kaisto
Lapin yliopisto

Perustuu pro gradu -tutkielmaan: Semioottinen analyysi sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kirjoittamista lastensuojelua käsittelevistä mielipidekirjoituksista vuosina 2008–2015, 2017.

Lähteet

1. Fairclough, Norman 2002: Miten media puhuu. Vastapaino. Tampere.

2. Törrönen, Jukka 1997: Intohimoinen teksti – pysäytetty kertomus suostuttelun makrorakenteena. Teoksessa: Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian näkökulmia. Gaudeamus. Helsinki, 221–247.

3. Törrönen, Jukka 2000: Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa. Sosiologia 37(3), 243–255.

 


(21)

Mureneva toimijuus ja särkyvä identiteetti nuoren peliriippuvaisen naisen elämänkertomuksessa

Nuorten naisten peliriippuvuus on yhä varsin vähän tutkittu ilmiö,  ja he ovat myös asiakasryhmänä edelleen suhteellisen pieni. Hoidon ja kuntoutuksen näkökulmasta heidän ongelmansa on kuitenkin näyttäytynyt jopa kaikkein vaikeimpana.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin 25-vuotiaan peliriippuvaisen Maijan toimijuudessa ja identiteetissä tapahtuneita muutoksia sekä peliriippuvuuden kehitysprosessia hänen oman elämänkertomuksensa pohjalta. Kertomuksen keskiöön nousivat elämän moninaiset epävarmuustekijät ja muutokset, kuten koettu köyhyys, hauraat tukiverkostot sekä varhainen itsenäistyminen ja opintopolun katkeaminen, jotka lujittivat olennaisesti pelitavan kehittymistä osaksi nuoren naisen elämää. Toimijuuden haavoittuvuus onkin ollut merkittävässä roolissa sekä pelaamista edeltävänä, että sitä ylläpitävänä tekijänä.

Myös aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet sosio-ekonomisiin riskiryhmiin kuuluvien olevan muita alttiimpia peliriippuvuuden kehittymiselle. Havainnot korostavat, kuinka tärkeää nuoren aikuisen tukeminen ja kokonaistilanteen kartoittaminen elämän muutostilanteissa on, jotta tulevaisuuden suunnittelu ja varhainen puuttuminen peliongelmaan mahdollistuisivat. Sanoisinkin, että peliriippuvuustutkimuksessa on kenties jopa liikaa korostettu ongelman psykologista viitekehystä, jolloin yksilön sosiaaliset olosuhteet, puutteelliset tukiverkostot, elämänmuutokset sekä osattomuus esimerkiksi opiskelu- ja työelämässä ovat jääneet ikään kuin sen varjoon peliongelmalle altistavina ja kuntoutumista haastavina tekijöinä.

Peliriippuvuus muuttaa olennaisesti yksilön prioriteetteja ja syrjäyttää aiemmin tärkeitä asioita, kun elämän merkityssisällöt muuttuvat peliriippuvuutta vastaaviksi. Pelaamisella on voimakas elämää kaventava vaikutus, jonka seurauksena asioita lykätään ja jätetään tekemättä, harrastukset jäävät pois ja ystäväpiiri ohenee. Lisäksi peliriippuvuudesta seuraa vaikeuksia motivoitua tai aloittaa mitään uuttaa, toiminnan lamaantumista ja yksinäisyyttä sekä kokonaisvaltaista voimavarattomuutta. Pelaamisen ensisijaisuus ja toimijuuden heikkeneminen ilmenevätkin ennen kaikkea muutoskyvyttömyytenä suurista pelihaitoista ja muutoshalusta huolimatta.

Peliriippuvuus näyttäytyy yksilön toimijuutta murentavana ilmiönä, jossa pelaaminen ottaa merkittävän aseman toimintaa ja aloitteellisuutta suuntaavana, sekä kykyjä ja minä-pystyvyyttä määrittelevänä voimana. Myös oman todellisen potentiaalin saavuttaminen estyy, kun vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia ohjaa ensisijaisesti pelaaminen ja sen jatkuvuus – usein jopa uran tai perheen kustannuksella. Pelihaitat heijastuvatkin olennaisesti myös yksilön läheisiin sekä tulevaisuudenkuviin, joissa pelaaminen näyttäytyy ainoana selviytymiskeinona ja uuden alun mahdollisuutena: ”Mää uskon siihen, että pystyn vasta sitten suunnittelemaan elämää, kun saan nuo velat maksettua. Ja sitte, ku saan nuo velat maksettua, nii hakisin apua tuohon pelaamiseen”.

Peliriippuvainen sekä antaa itselleen, että saa vuorovaikutuksessa muilta hyvin moninaisia identiteettejä ja ominaisuuksia. Annettuun ja omaksuttuun identiteettiin voi kuulua muun muassa ahneutta, pahuutta, hyväksikäyttöä, epäluotettavuutta, tunteettomuutta, moraalittomuutta, hulluutta, sairautta, rikollisuutta, epäsopivuutta, ulkopuolisuutta, hylätyksi tulemista ja päämäärättömyyttä, jotka nousivat esiin tutkimustuloksissani.

Peliriippuvainen voi kuitenkin tarkastella itseään myös iloisena, oikeudenmukaisena, rehellisenä ja tunneälykkäänä ihmisenä, mutta samaan aikaan epäillä, onko hänellä enää oikeutta näihin ajatuksiin esimerkiksi moraalinvastaisten tekojen ja niiden aiheuttaman sisäisen ristiriidan myötä. Identiteetti sisältääkin aina yksilön kokemuksen omasta arvostaan, ja jos se rakentuu kielteisten ominaisuuksien ympärille, vaikuttaa se usein myös toimintaan ja käyttäytymiseen.

Tutkimusprosessin myötä ja sen jälkeen huoleni kohdistuu erityisesti ammatillisten tahojen toimintavalmiuksiin peliriippuvuuden kohtaamisessa ja heidän rooliinsa negatiivisen minäkuvan vahvistamisessa. Häpeää ja syyllisyyttä tuottavia käytäntöjä onkin edelleen olemassa ja ne ovat valitettavan yleisiä laajasta tutkimus- ja kehittämistyöstä huolimatta. Ymmärrystä, hyväksytyksi tulemista ja sensitiivistä vuorovaikutusta on sen sijaan ollut huomattavasti vaikeampi löytää, vaikka niiden tulisi olla erottamaton osa sekä sosiaalityön käytäntöä, että työntekijän omaa ammattietiikkaa. Apua ei myöskään aina osata tai kyetä tarjoamaan oikeaan aikaan, eikä yhteyttä asiakkaaseen oteta silloin, kun on luvattu.

Kehittämistarpeita ja kipupisteitä näyttääkin olevan ennen kaikkea asiakkaaksi ottamisen prosesseissa, koska pelaajan voimavarat eivät aina ole riittäviä tai vastaa palveluntuottajien ajatuksia siitä, että palveluiden piiriin hakeuduttaisiin esimerkiksi itse.

Iida Saari
Lapin Yliopisto

Perustuu pro gradu -tutkielmaan: ”Mut sit häviänki kaiken.” – Kertomuksia nuoren peliriippuvaisen naisen toimijuudesta ja identiteetistä (2017).

Lähteet

Huotari, Kari 2007: Pelaaminen hallintaan: kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi. Sosiaalipedagogiikan säätiö. Helsinki

Jaakkola, Tapio 2006: Viihteestä riippuvuudeksi. Rahapeliongelman luonne. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsaus 4/2006,26—29.

Lund, Pekka 2010: Rahapeliongelma: yksilölle jätetty taakka. PS-kustannus. Jyväskylä

Mielonen, Harri & Tiittanen, Harri 1999: ”Sitä aatteli että jos sitä nyt voittaa” – Peliriippuvaisten kokemuksia ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 32. Helsinki.


(20)

Autisminkirjon lapsen yksinhuoltajan hyvinvoinnin kokemuksia hyvinvoinnistaan

Tutkielmani oli sosiaalityön opinnäytetyö ja tarkoituksenani oli paitsi ymmärtää haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kokemuksia myös tuottaa tärkeää tietoa sosiaalityölle, lisäämällä ymmärrystä siitä minkälaisia tekijöitä yksittäisen sosiaalisen ongelman ympärillä on nähtävissä.

Pyrin lisäämään sosiaalityöntekijöiden ymmärrystä siitä, että ihmisiä autettaessa asioita ei tule tarkastella liian kapeasta näkökulmasta keskittyen vain johonkin kapeasti rajattuun ongelmaan ja sulkemalla silmät siitä seuraavilta oheisilmiöiltä. Autisminkirjon lasten palvelutarpeita selvitettäessä on ehdottomasti huomioitava myös lapsen perheen hyvinvointi.

Autisminkirjo on laaja-alainen kehityshäiriö (1), missä on kyse neurobiologisesta kehityksellisestä oireyhtymästä (2), josta kärsii tutkimusten mukaan 0,7-1,2 prosenttia kaikista kouluikäisistä lapsista (3). Lisäksi Suomessa on noin 120 000 yksinhuoltajaperhettä (4). Tutkin pro-gradu tutkielmassani Autisminkirjon lapsen yksinhuoltajan hyvinvoinnin kokemuksia. Merkittävimpiä tutkimustuloksia olivat selkeät puutteet autisminkirjon lasten yksinhuoltajien hyvinvoinnissa sekä saadun tuen puute.

Perustarpeiden tyydyttäminen

Perustarpeiden tyydyttäminen, kuten riittävä uni, lepo, ruoka, liikunta, rakkaus, läheisyys ja vapauden tunteen saavuttaminen näytti olevan pahasti vaarantunut autisminkirjon lapsen yksinhuoltajalla. Tutkittavillani oli merkittäviä uniongelmia sekä haasteita saada terveellistä ravintoa. Nämä tekijät näyttivät olevan suoraan yhteydessä tutkittavien huonona näyttäytyneeseen terveydentilaan.

Tutkimukseni mukaan puolison puute oli autismin kirjon lapsen yksinhuoltajalle yleistä ja se koettiin pääsääntöisesti negatiivisena tekijänä suhteessa hyvinvointiin. Lapsen pärjääminen elämässä ja suhtautuminen elämään oli suorassa yhteydessä vanhemman omaan hyvinvoinnin kokemukseen. Tulkitsin aineistoni perusteella eri osa-alueiden välillä olevan selviä yhteyksiä toisiinsa; uniongelmista kärsivillä oli myös enemmän vaikeuksia syödä terveellisesti ja luoda uusia parisuhteita ja päinvastoin.

Pärjääminen työelämässä ja yhteisöissä

Työn tekeminen, harrastaminen, kansalaistoimintaan osallistuminen tai kouluttautuminen eivät näyttäytyneet tutkimuksessani saavuttamattomissa olevilta asioita. Tutkimukseni perusteella arvioin autisminkirjon lapsen yksinhuoltajilla olevan vahvaa ammattitaitoa ja halua toteuttaa itseään työn kautta. Työssä käyminen ei ollut mahdollista kaikille rajallisten voimavarojen takia. Työssäkäyville työn tekeminen ja työpaikalla pärjääminen vahvisti henkistä hyvinvointia, mutta vei voimavaroja muilta elämän osa-alueilta.

Tutkimukseni tulokset osoittavat perustarpeiden tyydyttämisen ja työssä sekä yhteisöissä pärjäämisen edellyttävän autismin kirjon lapsen yksinhuoltajalta vahvaa turvaverkkoa eli konkreettista hoitoapua sekä taloudellista tukea. Analyysini mukaan tuon turvaverkon voi luoda joko julkinen taho tai sukulaisuussuhteet. Olennaista olisi kuitenkin tuen luotettavuus eli joko pysyvät viranomaispäätökset tai vakaat ihmissuhteet. Tutkimukseni mukaan valitettavan usein nämä eivät toteutuneet.

Aineellinen-, henkinen- ja sosiaalinen pääoma

Aineellisen-, henkisen ja sosiaalisen pääoman kerääntyminen autisminkirjon lapsen yksinhuoltajalle näyttäytyi tutkimukseni mukaan hyvin epätodennäköiseltä. Pääoman kerryttäminen olisi arvioni mukaan vaatinut perustarpeiden tyydyttämistä ja vankkaa asemaa työelämässä ja yhteisöissä eli edellyttänyt vahvaa ja toimivaa turvaverkkoa. Tutkimukseni mukaan autisminkirjon lapsen yksinhuoltajalla oli poikkeuksetta haasteita näillä elämän osa-alueilla.

Arvioni mukaan pääoman kerryttäminen olisi vaatinut lisäksi vahvaa persoonaa, jolla on hyvä paineensietokyky sekä tavoitehakuinen asenne elämään. Tulkintani mukaan autisminkirjon lasten yksinhuoltajilta ei puuttunut tätä ominaisuutta, mutta muut elämänalueet olivat liian raskaita energian ja vahvuuden riittämiseksi enää tälle pääoman kerryttämisen tasolle.

Kaiken kaikkiaan tutkimustulosteni perusteella autisminkirjon lapsen yksinhuoltajalla on siis suuria puutteita hyvinvoinnin kokemuksessaan. Nähdäkseni ihmisen perusluonne on kuitenkin eteenpäin pyrkivä ja näin ollen ihminen luo jatkuvasti jonkinlaisia tavoitteita joihin pyrkii, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Autismin kirjon lapsen yksinhuoltajan elämä on vammaisen lapsen synnyttämisen ja eron myötä kokenut niin suuria perustarpeiden menetyksiä, että tavoitteet voivat tällaisessa elämäntilanteessa elävällä olla esimerkiksi vain riittävä uni, ruoka ja liikunta. Ihmisluonteen omaisesti tosin hyvinvoinnissaan jonkin tason saavutettuaan, ihminen luo itselle uuden tavoitteen ja lopulta voidaan päästä hyvin korkealle hyvinvoinnin kokemuksen tasolle.

Tähdellistä sosiaalityön tiedontuotannon kannalta on kuitenkin huomioida se, että yhteiskunta voi halutessaan tukea tässä haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten hyvinvointia paljon nykyistä paremmin keskittymällä siihen, että tukea annetaan riittävästi, oikea-aikaisesti ja pysyvyyttä ja jatkuvuutta painottaen.

Paula Huhtanen
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan Autisminkirjon lapsen yksinhuoltajan kokemuksia hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Lähteet

   1. Linna, Sirkka-Liisa. 2004: Laaja-alaiset kehityshäiriöt. Teoksessa: Moilanen, Irma & Räsänen, Eila & Tamminen, Tuula & Almqvist, Fredrik & Piha, Jorma & Kumpulainen, Kirsti (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim, 289–298.
   2. Korpela, Raija 2004: Autismi. Teoksessa: Sillanpää, Matti & Herrgård, Eila & Iivanainen, Matti & Koivikko, Matti & Rantala, Heikki (toim.) Lasten neurologia. Helsinki, Duodecim, 200–212.
   3. Nylander Lena 2010: Autismin kirjo aikuisikäisillä – kysymyksiä ja vastauksia. Autismi- ja Aspergerliitto Ry. Vantaa, 19.
   4. 4. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/perheet/yksinhuoltajaperheet_suomessa/ 3.3.2017 klo 9:27

 


(19)

Sosiaalityöntekijät lastenpsykiatrialla

Kun lapsi sairastuu psyykkisesti, on lapsen perheen tilanne haavoittuva. Vanhemmat kokevat syyllisyyttä, epäonnistumista, jopa häpeää. Tällöin lapsi ja perhe tarvitsevat ammattilaisilta hyvää hoitoa ja hyvää kohtaamista.

Lastenpsykiatrialla työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Tiimiin kuuluvat lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologi, psyko-, puhe- ja toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat ja sairaalakoulun erityisopettaja. Tavoitteena on auttaa lasta ja perhettä selviytymään arkielämässä sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. (1.) Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijän tavoitteena on selvittää perheen rakennetta ja toimintaa sekä käsityksiä lapsen ongelmista (2). Perheen tilanteesta kartoitetaan perheen elinolosuhteet, elämäntilanteet sekä perheen terveys ja vuorovaikutussuhteet (3).

Pro gradu-tutkielmassani tarkastelin sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta lastenpsykiatrian moniammatillisessa yhteistyössä. Sosiaalityöntekijä työskentelee toimintaympäristössä, jossa vallitsee vahva lääketieteellinen lähestymistapa. Tutkimukseni sosiaalityöntekijät kokivat tiimityöskentelyn mielekkäänä työmuotona, koska asiantuntijat täydentävät osaamisellaan toisiaan. Tällöin lapsi ja perhe saavat monipuolista hoitoa. Tiimityössä myös työryhmän tuki koetiin tärkeänä, koska asioita ei tarvitse selvittää yksin.

Erityisosaajina
Sosiaalityöntekijät kokivat tuovansa tiimiin kokonaisvaltaista yhteiskuntatietteellistä näkemystä perheen tilanteeseen. He tarkastelevat asioita lapsen ja perheen tulokulmasta muiden ammattilaisten tarkastellessa syvemmin lapsen psyykettä. Sosiaalityöntekijät hallitsevat monimutkaisen palvelujärjestelmän; tiedon lasta ja perhettä hyödyntävistä tukimuodoista, sosiaalilainsäädännöstä sekä lastensuojelullisista kysymyksistä.

Sosiaalityöntekijöiden täytyy olla tietoisia yhteiskunnan tilanteesta ja yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista. Työskentelyssään he huomioivat yhteiskunnan rakenteelliset tekijät ja niiden vaikutukset perheiden hyvinvointiin. Tutkimukseni sosiaalityöntekijät kertoivat, että esimerkiksi perheitä kohdannut työttömyys, taloudellinen niukkuus tai perheen jäsenen sairastuminen vaikuttavat osaltaan perheiden hyvinvointiin. Tutkimuksessani sosiaalityöntekijät myös kohtasivat monenlaisia perhemalleja: samaa sukupuolta olevia pareja lapsineen sekä uusioperheitä.

Sosiaalityöntekijät kokivat, että vaikeissa tilanteissa olevien perheiden kohtaamisissa erityisesti kuulemisen taito, empaattisuus ja positiivisen palautteen antaminen ovat merkityksellisiä asioita. Tiimityössä tarvitaan avointa ja toisia ammattilaisia kunnioittavaa keskustelua. Tärkeintä yhteistyössä on, että eri asiantuntijat uskaltavat rohkeasti tuoda esiin omia näkökulmiaan. Asiantuntijoiden välinen hyvä ja avoin kommunikaatio mahdollistaa lapselle ja perheelle hyvän hoidon.

Koulutuksesta kokemukseen
Sosiaalityön koulutus antaa perustan asiantuntijana toimimiseen. Sosiaalityöntekijät kokivat, että koulutus antaa kyvyn katsoa perheen tilannetta kokonaisuutena. Lisäksi vankka palvelujärjestelmäosaaminen antaa tietoa sosiaaliturvasta, palvelujärjestelmistä ja tarvittavista laeista. Nämä osaltaan tekevät sosiaalityön asiantuntijuuden erityiseksi lastenpsykiatrialla. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat lastenpsykiatrialla työskentelyyn myös lisäkoulutusta lapsen fyysisestä ja psyykkisestä kehityksestä sekä lastenpsykiatrisesta diagnostiikasta.

Työ- ja elämänkokemus antoivat sosiaalityöntekijöille rohkeutta työskentelyyn sekä välineitä käsitellä vaikeita tunteita ja tilanteita. Tilannetaju, empaattisuus ja kuuntelemisen taito koetiin vahvuuksina.

Tavoitteena on, yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa, antaa lapselle ja hänen perheelleen parasta mahdollista hoitoa. Laaja-alainen perheen tilannekartoitus, tietous palvelujärjestelmistä sekä hyvä vuorovaikutus tiimin jäsenten ja asiakasperheen kanssa kuuluvat tärkeänä osana sosiaalityöntekijän työhön.

Lastenpsykiatrialla sosiaalityöntekijöiden ammatillinen osaaminen on tärkeä osa tiimityötä. Oman pro gradu- tutkielmani avulla haluan laajemmin tuoda esille heidän tekemäänsä arvokasta työtä.

Linnea Karhumaa
Lapin Yliopisto

Perustuu pro gradu -tutkielmaan: Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus lastenpsykiatrian moniammatillisessa yhteistyössä 2017.

Lähteet

   1. Sosiaalityö lastenpsykiatrian alueella, monistetietopaketti. Painamaton.
   2. Sinkkonen, Jari 1999: Lastenpsykiatrinen diagnostiikka. Teoksessa Sinkkonen, Jari & Pihlaja, Päivi (Toim.): Ulos umpikujasta. WSOY – kirjapainoyksikkö. Porvoo, 167–186.
   3. Väänänen, Riitta 2013: Perheen rakenteen, dynamiikan ja arvojen merkitys lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille. Väitöskirja. Kopijyvä. Kuopio.

 


(18)

Suomen kielen opetuksen merkitys turvapaikanhakijalle

Tilanne Suomessa oli syksyllä 2015 aikana monella tavalla ainutlaatuinen. Suomeen saapui huima määrä uusia maahanmuuttajia turvapaikanhakijoina (1).

Syksyllä 2015 perustettiin lyhyessä ajassa useita uusia vastaanottokeskuksia eri puolille maata samaan aikaan kun luonto oli valmistautumassa talvea varten, ilmat kylmenivät ja monet odottelivat jo ensilunta. Huolimatta siitä seesteisestä tunnelmasta minkä maan jäätyminen syksyisin yleensä meitä ympäröivässä luonnossa aiheuttaa, oli monessa vastaanottokeskuksessa käynnissä oma tiivis ja vinhasti pyörivä kuplansa, jonka sisällä hektinen arki hädin tuskin toimi kaikenlaisten puutteiden keskellä. Ihmisiä oli paljon ja tilat olivat ahtaita. Tuossa tilanteessa suomen kielen opetuksen alkamisella oli suuri merkitys, sillä se toi päiviin rakennetta ja antoi turvapaikanhakijoille toivoa niistä mahdollisuuksista, joita olivat tulleet uuteen maahan tavoittelemaan.

Pro gradu -tutkielmassani halusin päästä tarkemmin lähelle niitä merkityksiä ja kokemuksia, joita turvapaikanhakijat liittävät suomen kieleen, omaan äidinkieleensä ja kielitaitoon yleensä turvapaikkaprosessin ensivaiheissa. Olin kiinnostunut siitä, että mitkä ovat ne tarpeet, keinot ja mahdollisuudet, joita he yhdistävät kieleen ja uuden kielen oppimiseen?

Turvapaikanhakijat oleskelevat vastaanottokeskuksissa tai yksityismajoituksessa koko turvapaikkaprosessin ajan.  Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (17.6.2011/746) sisältää pykälän (29§) työ- ja opintotoiminnasta. Asetuksen mukaan vastaanottokeskuksessa on järjestettävä työ- ja opintotoimintaa kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan omatoimisuuden edistämiseksi. Työ- ja opintotoiminta tarkoittaa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen laatimaa yhteistä toimintaohjelmaa, jonka mukaisesti turvapaikanhakija osallistuu esimerkiksi vastaanottokeskuksen siivoamiseen ja kunnostamiseen tai suomen, tai ruotsin kielen opiskeluun. Kieliopinnot ovat osa laissa säädettyä työ- ja opintotoimintaa ja niiden järjestäminen kuuluu vastaanottokeskukselle. Tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijan itsenäisen elämän aloittamista sen jälkeen, jos hän saa luvan jäädä Suomeen (2).

Keräsin aineistoni pro gradu -tutkielmaani varten haastattelemalla vastaanottokeskuksessa asuvia afganistanilaisia turvapaikanhakijoita, jotka olivat aloittaneet suomen kielen opiskelun vastaanottokeskuksessa oleskelun aikana ja osallistuneet vastaanottokeskuksen työ- ja opintotoimintaan. Pisimpään Suomessa oleskelleista haastateltavistani olivat olleet Suomessa noin 9 kuukautta. Muut olivat tulleet noin 4-5 kuukautta sitten.

Kielitaito yhdistyi tässä tutkimuksessa valtaistumiseen.  Valtakielen oppiminen mahdollistaa autonomisuuden. Autonomisuus ja sen saavuttaminen, voidaan nähdä valtaistumisen ydinajatuksena (3). Autonomisuus ja itsenäisyys liittyvät subjektiuden vahvistumiseen sekä hallinnan ja pystyvyyden tunteen kasvamiseen. Riippuvuuden ja riippumattomuuden, hallinnantunteen ja holhouksen ristiriidat punoutuvat jokaisen turvapaikanhakijan elämänkulkuun. Mahdollisuudet sosiaalisen muutokseen aikaansaamiseksi ovat rajoittuneet sekä sosiaalisesti että lainsäädännön kontrolloimana. Tällaisessa tilanteessa kielitaito voidaan ymmärtää subjektiuden vahvistumisen ja valtaistumisen liikkeelle panevana voimana.

Muutos kohti parempaa on valtaistumisen käsitteeseen yleisesti liitetty näkökulma. Turvapaikanhakijoiden kokemukset suomen kielen opiskelusta olivat pääosin positiivisia. Suomen kielen opiskelu nähtiin välineenä, jonka avulla kiinnittyä yhteiskuntaan ja oppia uuden maan kulttuuria, tapoja ja sääntöjä. Motivaatio suomen kielen opiskeluun kumpusi toiveesta saada aikaan muutos parempaan suuntaan omassa tilanteessa. Tärkeimpiä kielitaidon kautta tavoiteltavia asioita turvapaikanhakijoiden mielestä olivat status, tieto, turvallisuus ja sosiaaliset kontaktit. Kielitaito tuotti myös arvostusta ja aseman parantumista turvapaikanhakijan omassa sosiaalisessa elinpiirissä. Kaikilla haastateltavilla oli lisäksi suuri halu päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa suomen kielen oppimisen kautta. Suomalaista koulutusta kunnioitettiin ja halu opiskella oli korkea sekä miehillä että naisilla.

Puhuttaessa valtaistumisesta joudutaan väistämättä keskustelemaan myös vallan käsitteestä. Valta on monimuotoisesti jäsentyvien prosessien ja sosiaalisen kanssakäymisen seurauksena syntyvä tuote. Periaatteessa kukaan ei omista valtaa, mutta se on läsnä joka paikassa. Se on sosiaalisesti jaettu aktiivinen ilmiö, joka tulee näkyväksi ihmisten luomissa struktuureissa ja sovituissa normeissa. Sitä annetaan, se luovutetaan ja ansaitaan. Valta sisältää aina mahdollisuuden kontrolloida, rajoittaa ja asettaa erilaiset ihmiset ja ryhmät toisiaan vastaan (4).

Valta voidaan jaotella yhteiskunnan eri areenoilla ylivaltaan (power over), toimintavaltaan (power to) ja jaettuun valtaan (power with). Ylivalta on autoritääristä ja hierarkiaan liittyvää valtaa. Ylivalta on kaksinapainen, sillä sitä joko omistaa tai ei omista. Toimintavalta on hienovaraisempaa ja siihen liittyy mahdollisuus saada aikaan toivottu tulos joko suoraan tai välillisesti. Jaettu valta taas nähdään ylivallan haastajana, jossa valta saavutetaan yhteistoiminnan kautta (5). Yhteiskunnallisen vallan lisäksi on olemassa myös henkilökohtaista valtaa (personal power), joka tarkoittaa yksilön henkilökohtaista kykyä vaikuttaa omaan ympäristöönsä (6).

Kielitaito yhdistyi turvapaikanhakijoiden kertomuksissa vallan eri tasoihin. Kielitaito näkyi ylivallan (power over) välineenä käyttää totaalista valtaa ja tilanteissa, joissa turvapaikanhakijat toivoivat pääsevänsä osallisiksi jaetusta vallasta (power with). Turvapaikanhakijat kertoivat esimerkiksi siitä, miten kielitaitoa voidaan käyttää ylivallan työkaluna jonkin ryhmän alistamiseksi oman toimintavallan alaisuuteen. Toisaalta kielitaidon avulla voidaan myös luoda kontakteja. Kontaktit muihin ihmisiin mahdollistivat turvapaikanhakijoiden mielestä pääsyn jaetun vallan piiriin. Jaettu valta on ikään kuin ylivallan vastakohta ja tarkoittaa tasa-arvoista sosiaalista valtaa, eli valtaa toimia yhdessä muiden kanssa tasa-arvoisina kumppaneina (7).

Vallan tasoihin liitetään yleensä lisäksi suostutteluvalta (power to), mutta se ei tullut kovinkaan selvästi aineistossa esille. Ehkä tämä johtui siitä, että suostutteluvalta eli toimintatavalta liittyy niin tiukasti kielitaidon hallitsemiseen, eikä sitä voida käyttää sellaisen yksilön kohdalla, jolla tätä taitoa ei ole. Tai jos käytetäänkin, niin silloin joudutaan turvautumaan tulkin apuun. Voi olla myös, että suostutteluvalta liittyy enemmän viranomaisen toimintaan ja hänen pyrkimyksiinsä saada aikaan asiakkaan tilanteessa muutosta. Silloin se ei tule esille asiakkaan puheessa, vaan pikemminkin viranomaispuheessa. Suostutteluvallalla tarkoitettiin siis toimintavaltaa, jossa toivottua tulosta tavoitellaan suoraan tai välillisesti. Henkilökohtainen valta (personal power) taas nousi turvapaikanhakijoiden keskuudessa kielitaidon oppimisen kautta tavoiteltavaksi ja saavutettavaksi voimaantumisen muodoksi. Tulosten mukaan kielitaidolla oli myös ideologinen tehtävä. Kielitaito nähtiin nimittäin mahdollisuutena parantaa ei vain omaa elämää, mutta myös ympäristön tilaa ja muiden ihmisten elämää.

Sosiaalityön ympäristöissä kohdataan enenevissä määrin asiakkaita, joiden suomen kielen taito on puutteellinen tai, jotka eivät jaa viranomaisten kanssa lainkaan yhteistä kieltä. Kielitaitoon ja kielitaidottomuuteen on näissä tilanteissa hyvä muistaa kiinnittää huomiota. Sosiaalityöntekijän on tärkeä ymmärtää kielitaitoon liittyviä eri merkityksiä ja, että maahanmuuttoon, turvapaikkaprosesseihin, uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumiseen liittyy paljon eritasoisia tilanteita, joiden kaikkien alkujuuri näyttäisi palautuvan kielitaitoon. Kieli on hienovarainen vallankäytön väline ja avain niin moneen lukkoon, että sitä ei voida sivuuttaa kevyin perustein. Jos yhteistä kieltä ei asiakkaan kanssa löydy, olisi tärkeää tukeutua tulkkipalveluihin hyvin matalalla kynnyksellä.

Susanna Omori
Lapin yliopisto

Perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Melkein kaikki ongelmat ratkaistuu suomen kielellä” – Kielitaito turvapaikanhakijan valtaistumisen väylänä.

Lähteet

   1. Turvapaikanhakijoita saapui viimevuonna ennätysmäärä 2016: Sisäministeriö (2016). http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat.
   2. Rontu, Kaisa & Ruunaniemi, Katja 2014: Vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelma. https://rednet.punainenristi.fi/node/27017
   3. Borodkina, Olga & Törrönen, Maritta & Samoylova, Valentina 2013: Empowerment as a current trend of social work in Russia. Teoksessa Törrönen, Maritta & Borodkina, Olga & Samoylova, Valentina & Heino, Eveliina (toim.) Empowering Social Work: Research and Practice. Palmenia Centre for Continuing Education. University of Helsinki, 22-35.
   4. Jan Fook 2002: Social Work, Critical Theory and Practice. London: SAGE Publications Ltd.
   5. Hokkanen 2009: Empowerment valtaistumisen ja voimaantumisen dialogina. Teoksessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS- kustannus, 315-337.
   6. Neath, Jeanne & Schriner, Kay 2998: Power to people with disabilities: Empowerment issues in employment programming. Disability & Society 13 (2) 217-228.
   7. Neath & Schriner 1998, 218; Hokkanen 2009, 326.

 


(17)

Kannabiksen viihdekäyttäjälle rakentuvat identiteetit

Kannabiksen viihdekäyttö on sellainen asia, josta jokaisella on varmasti oma mielipiteensä. Nämä mielipiteet ovat jakautuneet lähinnä kahteen: puolesta tai vastaan. Koska halusin päästä niin sanotusti ilmiön taakse, pro gradu -tutkielmani käsittelee kannabiksen viihdekäytölle luotuja merkityksiä, ja näiden kautta kannabiksen viihdekäyttäjille rakentuvia identiteettejä. Kannabis on tällä hetkellä käytetyin laiton huume Suomessa (1), mikä tekee tutkielmasta ajankohtaisen. Aineistona toimii City-lehden Suuri huumeraportti ja sen kommenttiosio.

Huumeiden viihdekäyttö on vapaa-ajalla tapahtuvaa, hallinnassa olevaa huumeiden käyttämistä, jonka seuraukset koetaan lähinnä myönteisiksi (2). Tutkimuksessani näen viihdekäytön juuri tällä tavalla. Viihdekäytön yleistymiseen taas ovat vaikuttaneet esimerkiksi kansainvälinen klubikulttuuri, yksilönvapauden korostaminen, suorituskeskeisyyden lisääntyminen, huumeiden saatavuuden paraneminen sekä nuorten ja aikuisten ajatusmaailmojen välille kasvanut kuilu (3).

Kannabiksen viihdekäytön puolustajien rakentamat identiteetit antavat kannabiksen viihdekäyttäjistä positiivisen kuvan. Kelvollinen pössyttelijä on kuin kuka tahansa muukin niin sanotusti hyvä kansalainen siinä mielessä, että he ovat hyvin toimeentulevia ja tekevät osansa yhteiskunnan toimimisen eteen. Kannabiksen viihdekäyttäjä voi samalla kuitenkin tuntea erilaisuuden tunnetta sellaisiin ihmisiin verrattuna, jotka eivät ole viihdekäyttäjiä. Tällöin viihdekäyttäjälle rakentuu yhteiskuntakriittisen pössyttelijän identiteetti, sillä kannabiksen käyttö on maassamme laitonta, ja tämä voi aiheuttaa viihdekäyttäjissä kritiikkiä yhteiskuntaa, lakia ja lainsäätäjiä kohtaan. 

1960-luvun hippiyteen yhdistin etenkin rauhaa ja rakkautta jakavan pössyttelijän, sillä molemmista löytyy samanlaisia piirteitä. Rakkaudella tarkoitetaan sitä, että jokaista elävää olentoa tulee rakastaa, ja rauha viittaa ihmisen sisäiseen mielentilaan, suvaitsevaisuuteen ja sopusointuun (4). Luonnon huomioiminen, rakkaus ja sisäisen maailman muutokset ovat myös joillekin nykyajan viihdekäyttäjistä tärkeitä kannabiksen käytön merkityksiä. Luonnon rakastaminen oli myös 1980-luvun Vihreälle liitolle tärkeää, josta myöhemmin muodostui nykyisinkin tuntemamme Vihreä puolue. Vihreän liiton juuret voidaan muiden 1970-80 lukujen uusien yhteiskunnallisten liikkeiden tavoin jäljittää yleiseen nuorisokulttuurin nousuun sekä hippiliikkeeseen (5). Tarkoitus ei ole yleistää, vaan kiinnittää huomio eri vuosikymmeninä tapahtuneiden asioiden ja ilmiöiden yhteyksiin ja herättää ihmisissä ajatuksia. Oikeuksiaan puolustava pössyttelijä vetoaa yksilön vapauteen tehdä omat valintansa elämässä, kunhan ne eivät aiheuta vahinkoa toisille ihmisille. Yksilön korostaminen ei liene koskaan ollut enemmän voimissaan kuin nyt, ja tähän viittaavaa retoriikkaa on nähtävissä selkeästi esimerkiksi poliittisten puolueidemme periaateohjelmissa – etenkin taas Vihreiden ja Vasemmiston.

Kannabiksen viihdekäytön vastustajien puheenvuoroista löydettävät identiteetit eivät taas anna kannabiksen viihdekäyttäjistä laisinkaan positiivista kuvaa. Heille rakentuvat nistin ja lainrikkojan identiteetit. Kannabiksen viihdekäyttäjä ei ole millään tavalla erilainen muista laittomien huumeiden käyttäjistä, ei edes riippuvaisista ongelmakäyttäjistä. Vastustajat pistävät kaikki huumeet samaan kategoriaan, joten myös huumeita käyttävät ihmiset niputetaan yhteen. Lainrikkojan identiteetti rakentuu sellaisten annettujen merkitysten kautta, jotka tekevät kannabiksen käytöstä rikollista toimintaa. Jossakin vaiheessa kannabiksen viihdekäyttäjästä saattaa tulla yhteiskunnallinen ongelma siinäkin mielessä, että vastustajat joutuvat verorahoistaan maksamaan heidän päihdehoitonsa.

Kannabiksen viihdekäyttäjissä tuntuu olevan tutkimuksen mukaan toisaalta elementtejä hippiliikkeestä, mutta samalla nykyajan yhteiskunnan etenkin yksilönvapauteen liittyvät arvot yhdistyvät tähän. Vaikka tarkoitus ei ole yleistää, on kuitenkin sosiaalityöntekijällekin hyödyllistä tietää mitä kannabiksen viihdekäytön taustalla saattaa mahdollisesti olla, sillä ilmiö tulee todennäköisesti vain kasvamaan. 

Jenni Tuominen
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu –tutkielmaan ”Hyvä, paha pössyttelijä” – Kannabiksen viihdekäyttäjälle rakentuvat identiteetit.

Lähteet

1. Partanen, Juha 2002: Huumeet maailmalla ja Suomessa. Teoksessa Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka. Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Gaudeamus. Helsinki, 13-37.

2. Salasuo, Mikko & Rantala, Kati 2002: Huumeiden viihdekäyttö ajankuvana. Teoksessa Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka 2002: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Gaudeamus. Helsinki, 38-67; Salasuo, Mikko 2004: Huumeet ajankuvana – huumeiden viihdekäytön kulttuurinen ilmeneminen Suomessa. Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi.

3. Allaste, Airi-Alina 2006: Drug Cultures in Estonia – Contexts, Meanings and Patterns of Illicit Drug Use. Tallinn University Press. Tallinna, Viro; Salasuo, Mikko & Rantala, Kati 2002: Huumeiden viihdekäyttö ajankuvana. Teoksessa Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka 2002: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Gaudeamus. Helsinki, 38-67; Parker, Howard & Aldrigde, Judith & Measham, Fiona 1998: Illegal leisure – the Normalization of Adolescent Recreational Drug Use. Routledge. Great Britain.

4. Tarvainen, Veikko 1993: 60-luvun kapina. Like. Helsinki.

5. Mickelson, Rauli 2015: Suomen puolueet. Vapauden ajasta maailmantuskaan. Vastapaino. Tampere. 


(16)

Isyys eron jälkeen

Eroa ei tule nähdä pelkästään huonona asian lapsen elämässä. Vaikka vanhemmat eroavat toisistaan ja parisuhteesta, ero ei päätä vanhemmuutta. Ero muovaa kuitenkin arkea, rooleja ja suhteita. Suhde lapseen ja lapsen etu voivat nousta eron seurauksena vanhempien huomion keskiöön.

Tutkimuksessani isien kokemus isyydestä eron jälkeen oli alkuun hämmentävää ja hieman pelottavaa. Ero toi uudenlaista vastuunottamista. Isyys koettiin tärkeäksi ja isät halusivat olla lastensa elämässä aktiivisesti mukana. Isät kokivat, että jos yhteistyö lapsen äidin kanssa toimii, tapaamiset lapsen kanssa järjestyvät hyvin. Isät kokivat keskinäisen yhteistyön ja hyvän vuorovaikutuksen vahvistavan lapsen etua ja asemaa. Isät kokivat, että eron jälkeen keskinäistä puhetta ja keskustelua oli tullut enemmän lapsen ja hänen äidin kanssaan.

Kuka huolehtii, ettei vanhempiensa eron kokenut lapsi, joudu itse huolehtimaan oikeudestaan tavata isäänsä?

Vanhempien eron jälkeen lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja vanhemmilla velvollisuus huolehtia yhdessä lapsesta. Tutkimuksessani isät toivoivat lapsen tapaamisia enemmän. Toivettaan he eivät useinkaan rohjenneet esittää lapsen äidille tai viranomaiselle. Isät eivät he halunneet nostaa asiaa esille äidin kanssa, jotta sovitut tapaamiset eivät peruuntuisi. He eivät halunneet painostaa lastensa äitiä ja korostivat, että äidin ja lapsen hyvinvointi nivoutuvat kiinteästi toisiinsa.

Lastenvalvoja on tavallisesti ensimmäinen viranomainen keneen vanhemmat ottavat yhteyttä erotilanteessa. Ensimmäisellä tapaamisella vanhemmilla voi olla jo jonkinlainen suunnitelma, miten he aikovat huolehtia lapsesta. Lastenvalvojan rooli on tärkeä eroauttamistyössä, tästä syystä vanhempien ja lastenvalvojan ensitapaamiseen tulisikin varata riittävästi aikaa. Lastenvalvojan tehtävänä eroauttamisessa on nostaa lapsen asema keskiöön, sekä tarvittaessa neuvoa ja ohjata heitä muihin eroauttamispalveluihin.

”Turboahdettu tapaamisaikaa”

Tutkimuksessani isät kokivat, että heidän ja lasten väliset tapaamisajat olivat liian lyhyitä. He kokivat, että yhdellä tapaamiskerralla oli niin paljon tehtävää ja puhuttavaa, että aika ikään kuin loppui kesken. Isät eivät kuitenkaan halunneet, että tapaamistilanteet olisivat suoritustilanteita, vaan he pyrkivät luomaan niistä rentoja yhdessäolon hetkiä. Isät eivät halunneet kilpailua, siitä kumman luona lapsi viihtyy paremmin vaan isät halusivat elää tavallista lapsiperheen arkea lastensa kanssa.

Tutkimuksessani nousi esille, kuinka isät olisivat kaivanneet eron jälkeisiin ensitapaamisiin jonkinlaista valmennusta, ohjeistusta tai vertaistukea. ”Kukaan ei kertonut eikä valmistanut minua ensi tapaamiseen. Ilmassa oli paljon kysymysmerkkejä sekä molemmin puoleista jännitystä”.

Anita Tervo
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu- tutkielmaan: ”Tyhjäksi puserrua aikaa”, Isä – lapsi suhde eron jälkeen.


(15)

Lastensuojelun edunvalvoja lapsen ja nuoren tukena

Lastensuojelun edunvalvoja lapsen ja nuoren tukena Lastensuojelun edunvalvonnasta säädetään lastensuojelulain 22§:ssä. Pykälä on lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää velvoittava, mutta vielä toistaiseksi huonosti tunnettu tai ainakin harvoin käytetty lapsen osallisuutta korostava lainkohta. Lapsilla ja nuorilla on kuitenkin hyvin positiivisia kokemuksia edunvalvontaprosesseista, joissa edunvalvoja on kulkenut lapsen rinnalla jopa useiden vuosien ajan.

Tieto edunvalvontamääräyksestä tulee lapselle ja nuorelle usein yllätyksenä, eikä heillä ole tietoa edes siitä, mitä edunvalvonta on, kuka sitä on hakenut ja miksi, kuka heidän edunvalvojansa on, mitä edunvalvoja tekee ja mitä edunvalvonta lapselle ja nuorelle merkitsee. Hyvin epäselvästä ja aikuisjohtoisesta lähtötilanteesta huolimatta edunvalvontaprosessi kokonaisuudessaan merkitsee lapselle ja nuorelle pysyvän, luottamuksellisen ja tärkeän ihmissuhteen syntymistä aivan vieraan aikuisen ihmisen kanssa.

”Ei ois tullu kuulluksi ilman edunvalvojaa”
Lastensuojeluprosessi ja etenkin siihen liittyvät erilaiset päätöksentekotilanteet näyttäytyvät lapselle ja nuorelle epäselviltä, osittain jopa kaoottisilta. Edes edunvalvojan mukana oleminen ei poista epämääräisyyden ja hallitsemattomuuden tunnetta lapsilta ja nuorilta. Lapsen ja nuoren osallistumisen mahdollisuudetkaan omassa asiassaan eivät ole itsestään selviä. Edunvalvoja pystyy kuitenkin omalla toiminnallaan tukemaan lasta oman mielipiteen muodostamisessa sekä huolehtimaan siitä, että lapsi ja nuori tulee kuulluksi joko suoraan tai edunvalvojansa kautta.

Edunvalvojan tehtävä on kaksijakoinen: hänen tulee tuoda esille lapsen ja nuoren mielipide häntä koskevassa päätöksenteossa, mutta muodostaa myös oma mielipiteensä siitä, mikä ratkaisu olisi lapsen edun mukainen. Tämä kaksoisrooli ei kuitenkaan heikennä lapsen ja nuoren sekä edunvalvojan välistä luottamusta. Tärkeintä on yhteinen keskustelu eri näkemyksistä molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

”No se niinku selvensi mulle niitä asioita”
Lapset ja nuoret kuvailevat edunvalvojaa sanoilla sanansaattaja, asioiden hoitaja ja kartalla olija. Sanansaattajan roolissa edunvalvojan tehtävänä on pitää esillä ja viedä eteenpäin lasten ja nuorten asioita ja mielipiteitä. Asioita hoitaessaan edunvalvojat esimerkiksi osallistuvat epävirallisiin kohtaamisiin ja arkisten asioiden hoitamiseen. Toiminta määräytyy pitkälti lasten ja nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Edunvalvoja on myös ”kartalla olija”, joka tuntee lapsen ja nuoren vuosien ajalta, luo häneen pysyvän, tärkeän ja luottamuksellisen ihmissuhteen, tietää ja tunnistaa lapsen ja nuoren tarpeet ja toiveet, puhuu lapsen puolesta ja vie hänen sanaansa eteenpäin viranomaisille ja muille lapsen asioissa työskenteleville ammattilaisille. Kartalla olija pystyy hoitamaan tehtäväänsä tapaamalla lasta ja nuorta säännöllisesti.

”Lähheinen ja luottamuksellinen suhde”
Edunvalvojan sekä lapsen ja nuoren välinen suhde rakentuu hitaasti kohtaamisten, keskusteluiden ja vapaan yhdessäolon kautta. Edunvalvontasuhteet ovat usein vuosien mittaisia, jolloin edunvalvojan pysyvyys sekä säännölliset tapaamiset ovat merkittäviä tekijöitä suhteen rakentumiselle. Huostaanotetuilla lapsilla on usein takanaan katkenneita ihmissuhteita, epävarmuutta ja menetyksiä. Edunvalvonta mahdollistaa lapselle ja nuorelle pysyvän ihmissuhteen edunvalvontamääräyksen ajaksi. Pysyvyyden lisäksi edunvalvojalla on todellisia, lakiin perustuvia mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen ja nuoren lastensuojeluprosessiin ja sitä kautta heidän arkielämäänsä.

Jokaisella lapsella on lain suoma oikeus edunvalvojaan, mikäli edunvalvontamääräyksen kriteerit täyttyvät. Todellisuudessa edunvalvojan tarpeen arvioiminen ja hakeminen jää usein yksittäisen sosiaalityöntekijän vastuulle. Kiireellisimpien asioiden vuoksi edunvalvonnan hakemiseen liittyvä arviointi ja keskustelu lapsen kanssa voi helposti unohtua. Lapselle ja nuorelle tulisi kertoa edunvalvonnasta, jotta hän osaisi tarvittaessa myös itse vaatia edunvalvojan hakemista.

Edunvalvonnasta huolimatta lastensuojeluprosessia kokonaisuudessaan tulisi selkiyttää. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on varmistua siitä, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori on tietoinen omasta tilanteestaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Hänelle tulee myös perustellusti kertoa, keitä henkilöitä hänen asiassaan on mukana ja mitkä ovat heidän roolinsa. Lastensuojeluprosessin selkiyttämisen lähtökohtana on varmistaa, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kohtaa asiakkaana olevia lapsia ja nuoria riittävän usein oppiakseen tuntemaan heidät ja heidän tarpeensa.

Myös edunvalvontatyöskentelyä voidaan kehittää entistä lapsilähtöisemmäksi. Vaikka lapset ja nuoret kokevat edunvalvonnan toimivana ja tärkeänä toimintana, edunvalvojat eivät ole voineet työskentelyllään poistaa lapsilta lastensuojeluprosessiin liittyvää epäselvyyttä. Edunvalvojan tulisi vielä selkeämmin kertoa lapselle ja nuorelle lastensuojeluprosessin vaiheista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Edunvalvojan tulee myös huolehtia siitä, että aikuisjohtoisissa tilanteissa asiat käsitellään lapsen kielellä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Pilvikki Harju
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Meillä tuli semmonen hyvä suhde”  Lasten ja nuorten kokemuksia lastensuojelun edunvalvonnasta.


(14)

Päihdeäiti haluaa rakastaa lapsensa ehjäksi

 ”Sillai käyny läpi oman lapsuuden surua siitä, ett ei oo ite voinu olla lapsi…Lähinnä ne päihteet on ollu mulle semmonen selviytymiskeino jotenki..”

Erilaiset käyttäytymis- ja käsitysmallit siirtyvät sukupolvelta toiselle ja päihdeongelmat aiheuttavat tutkimusten mukaan tähän erityisen riskin (1). Tutkimukseni tarkoitus oli kuvata haastateltujen äitien näkemyksiä siitä, kuinka heidän oma päihteiden käyttönsä oli vaikuttanut heidän lastensa elämään. Tarinaan hiipi kuitenkin kuin huomaamatta sivujuonne. Äitien tarinoissa tuli kuuluviin, kuinka heidän vanhempiensa päihteiden käyttö äitien omassa lapsuudessa oli vaikuttanut siihen, millaiseksi heidän elämänsä oli muodostunut. Tämän juonipolun osuus korostui osaltaan myös metodologisten valintojeni vuoksi; narratiivisuus tutkimusotteena nosti äitien omat tarinat lapsista tuotettujen tarinoiden rinnalle. Myös näistä äideistä tuli näkyviin lapsi, jonka elämään vanhemman päihteiden käyttö oli jättänyt jälkensä.

Jokaisen päihdeongelmaisen äidin tilanne on omanlainen, joten stereotypioiden luominen päihdeäideistä voi olla kyseenalaista. Tärkeä on kuitenkin ymmärtää mistä lähtökohdista päihdeäidit usein vanhemmuuttaan rakentavat. He ovat poikkeuksellisen usein kokeneet omassa lapsuuden-perheessään vaikeuksia ja turvattomuutta. (2). Tämä korostui myös kuulemissani äitien tarinoissa. Osalla tutkimukseni äideistä oli lapsuudenkokemuksena myös seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Lapsena kaltoinkohdeltu ei ehkä aikuisena kykene luomaan turvallista kiintymyssuhdetta omiin lapsiinsa. Tämä lisää taas riskiä oman lapsen kaltoinkohtelulle ja ongelmien siirtymiselle seuraavaan sukupolveen. (3).

Päihteilevällä äidillä ei itsellään ole useinkaan ollut minkäänlaista äidin mallia.  Siksi hän voi olla kuin imuri, imeä kaikesta vähän yrittäen olla kaikin tavoin kuvittelemansa ihanneäidin mukainen. Hän haluaisi olla pullantuoksuinen äiti, mutta hänellä ei ole keinoja toteuttaa sitä. Elämä on ennemminkin selviytymistaistelu. Päihdeäidit joutuvatkin usein turvautumaan oman lapsuuden taustansa ja omien hoivakokemustensa vuoksi puutteellisiin vanhemmuuden keinoihin (2). 

Kiistatonta on, että vanhemman päihteiden käytön haitat lapselle ovat usein pitkäaikaisia. Lapsen varhaiset kokemukset voivat vaikuttaa hänen biologiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseensä kriittisellä tavalla. (1). Tarinoissaan äidit näkivät äitiydessään kuitenkin myös hyvää. He rakastivat lapsiaan äärettömästi ja antoivat lapsille rakkautta ja läheisyyttä, syliä, halauksia ja pusuja.

Vaikea menneisyys jättää vanhemmuuteen särönsä, mutta äidin hakiessa apua ja asettuessa menneisyyden ja vuorovaikutuksen työstämiseen, hän voi löytää itsestään uusia äitiyden puolia ja sitä myötä uudenlaisen tavan olla lapsen kanssa (4). Äidin raitistuminen toi tarinoissa lasten elämään pysyvyyttä ja äidit olivat eri tavoin lapsilleen läsnä kuin aiemmin. Päihteettömyyden myötä äideillä oli mahdollisuus alkaa pohtimaan ja käsittelemään kipeitä asioita, eheyttämään myös itseään.

”Vaikka päihdeongelmaisen äidin rakkaus ei ole vastuullista, mutta se on rakkautta. Ei oo vastuullista vanhemmuutta, mutta rakkaus on olemassa ja se on sille lapselle tärkeätä. Ett vaikka äiti ei asu mun kanssa, niin se rakastaa minua, se pitää ehjänä sen lapsen.

Katja Salminen-Lahtinen
Lapin yliopisto

Kirjoitus pohjautuu pro gradu tutkielmaan ”Rakkaus pitää ehjänä?” Äitiys ja päihteet –äitien narratiiveja lastensa elämästä.

Lähteet

Holmila, Marja & Bardy Marjatta & Kouvonen Petra 2008: Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen. Yhteiskuntapolitiikka 73 (4) , 421-432. (1)

Savonlahti, Elina & Pajulo, Marjukka & Piha, Jorma 2003: Päihdeäidit, vauvat ja varhainen vuorovaikutus. Teoksessa Niemelä, Pirkko & Siltala, Pirkko  & Tamminen, Tuula (toim.):  Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki. 327–337. (2)

Mennen, Ferol E. & O’Keefe, Maura 2005: Informed decisions in child welfare: The use    of attacment theory. Children and Youth Services Review (27), 577-593. http://ac.els-cdn.com/S0190740904002440/1-s2.0-S0190740904002440-main.pdf?_tid=117b9aea-c753-11e5-982c-00000aab0f27&acdnat=1454159709_ca291e7cedba8c7d3286e696515903d5. (3)

Siltala, Pirkko 2003: Traumatisoitunut vanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus.Teoksessa

Niemelä, Pirkko & Siltala, Pirkko  & Tamminen, Tuula (toim.):  Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki.268-282. (4)


(13)

Terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuus

”…niin tuossahan tuo istuu ja jutellaan ongelmista, niin kuin sellaisista mitä on tapahtunut ja sun muuta, se lisää ymmärrystä” Asiakkaan käsitys terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuudesta.

Pro gradu –tutkielmani käsittelee terveyssosiaalityön asiantuntijuutta, jota tehdään terveydenhuollon organisaatiossa. Erään työntekijän kuvaus: ”Monesti tarvitaan tietoa toimeentulosta ja sosiaalityöntekijä tietää niistä parhaiten, joo ne sillai niin kuin ohjaa ja neuvoo. Ne tietää myös asumiseen liittyvistä tuista. Monet asiakkaat ovat veloissa ja tarvitsevat apua myös velkojen hoitoon. Sosiaalityöntekijä voi auttaa tällaisissakin asioissa.”

Mitä terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuus on asiakastyöskentelyssä?

Terveyssosiaalityöntekijän työ käsittää terveyden ja sosiaalisuuden edistämistä ja ylläpitämistä. Kokonaisvaltainen näkemys sairaudesta ja sen vaikutuksista sosiaalisuuteen ovat terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuuden keskiössä. (1). Terveyssosiaalityön asiantuntijuus edellyttää: hyviä vuorovaikutustaitoja, voimaannuttavaa työotetta, neuvontaa ja ohjausta psykososiaalisen työotteen lisäksi.

Vuorovaikutus on kohtaamista, jossa osallistujat tuottavat ja jakavat sekä tulkitsevat merkityksiä yhdessä. Hyvään vuorovaikutukseen päästään kuuntelemisen taidolla, tunnetaidoilla ja kyvyllä ymmärtää eri-ikäisten asiakkaiden todellisuutta. Hyvä vuorovaikutus sisältää kyvyn antaa tukea, ylläpitää keskustelua ja reflektoida kuulemaansa. Psykososiaalisella lähestymistavalla haetaan syvällisempää ymmärrystä asiakkaan ajattelusta, tunteista ja hänen toiminnastaan. Tällä pyritään muutoksen aikaansaamiseen asiakkaan elämässä. Neuvonnalla ja ohjauksella pyritään saattamaan asiakas oikeiden palveluiden ja tukien piiriin.

Mitä on terveyssosiaalityöntekijän moniasiantuntijuus?

Moniasiantuntijuus terveyssosiaalityössä käsittää työryhmä- ja verkostotyöskentelyn sosiaaliturva- ja lainsäädäntöasiantuntijuuden, työ kehittämisen ja haasteet. Terveyssosiaalityöntekijä tarvitsee laajan tietopohjan lainsäädännöstä, sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvasta. Terveyssosiaalityöntekijä työskentelee usein moniammatillisissa työryhmissä asiakkaiden verkoston kanssa, johon kuuluvat perhe, lähipiiri ja viranomaiset. Työn kehittämisessä ja haasteiden voittamisessa painotetaan terveyssosiaalityön asiantuntijuuden esille tuomista muille ammattiryhmille ja hallinnolle.

Katri Herala
Lapin yliopisto

Kirjoitus pohjautuu pro gradu -tutkielmaan ”Ne etsivät ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.” Terveyssosiaalityön asiantuntijuutta määrittämässä.

Lähteet

   1. Lindén, Mirja 1999: Terveydenhuollon sosiaalityö moniammatillisessa toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus. Raportteja 234. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

 


(12)

Vuorovaikutus vaikuttaa – Rikoksia tehneiden tukeminen rikoksista irrottautumisen prosessissa

”Mä olin vapautunut muovipussin kanssa” –toteamus on käytännössä monelle totta. Vankeudesta vapautumisen vaiheessa yksilö on uuden edessä halutessaan suunnistaa rikoksettomaan elämään.

Rikoksista irrottautuminen on monisyinen prosessi, johon vaikuttavat useat eri tekijät. Siinä yksilön saamalla vuorovaikutuksellisella tuella on keskeinen merkitys. Erityisen riskialttiissa tilanteessa ovat tuomion suorittamisen jälkeen vapautumisen vaiheessa he, joilla ei ole rikoksista irrottautumista tukevaa omaa sosiaalista verkostoa.

Rikoksia tehneiden elämänhistoriassa on usein monenlaisia kasautuneita huono-osaisuuteen liittyviä tekijöitä ja rikolliseen käyttäytymiseen johtaneet kehityskulut ovat alkaneet jo varhain.  (Timonen 2009, 3-4, 55-89. Blomster & Muiluvuori 2011, 148-150. Elonheimo 2010, 51-52, 56-57). Yksilön toimintaan vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että sosiaaliset tekijät laajemmin aina yhteiskunnan rakenteisiin saakka. Syrjäytymisen kehästä ulospääseminen ei ole helppoa rikoksista saadun tuomion suorittamisen jälkeen (Kyngäs 2000, 15, 38, 41-45. 230-231, 234, 240).

Leimasta eroon ja eteenpäin

Rikollisen leimaa on vaikea karistaa. Rikoksista irrottautumiseen liittyy vaihe, jossa rikoksentekijä luo uudestaan identiteettiään. Tälle vaiheelle on ominaista, että rikostaustan omaava alkaa mieltämään itsensä ei-rikoksentekijänä. (Viikki-Ripatti 2011, 198-200.) Ei-rikolliseen elämäntapaan liittyvän identiteetin uudelleen prosessoinnin vaiheessa on tukea antava, arvostava ja välittävä vuorovaikutus keskeistä. Ilman sitä rikoksista irrottautuminen voi vaikeutua.  

”Sit kun oon saanut oikeen avun, oon saanut elämästä kiinni”

Näin totesi eräs opinnäytetyöhöni haastattelema rikostaustan omaava henkilö. Mitä tämä apu sitten on? Tutkimuksessani, jossa haastattelin ryhmähaastattelumenetelmin 13 rikostaustan omaavaa, tuli esille, että keskeistä rikoksista irrottautumisen tukemisessa on paitsi kuntoutumiseen tähtäävien tukitoimien mahdollistaminen, niin myös ennen kaikkea se, että yksilö kohdataan arvostavasti, välittävästi ja yksilöllisesti. Hyvä vuorovaikutus sosiaalityöntekijän kanssa edistää rikoksista irrottautumista. Sosiaalityön vaikuttavuutta edistää  kasvokkain tapahtuva hyväksi koettu vuorovaikutus. Yhteiskunta- ja sosiaalieettisesti tarkasteltuna onkin tärkeää, etteivät taloudelliset leikkaukset kohdistu sosiaalityön käytäntöön siten, että rikostaustan omaavat joutuvat pääasiassa asioimaan kirjallisesti sosiaalitoimessa.  Monilla rikoksia tehneillä on ollut jo lapsuudesta saakka elämänhallinnan vaikeuksia ja terveydellisiä haasteita. Tällöin kuntouttavan sosiaalityön merkitys korostuu aikuisuudessa. Parhaimmillaan sitä toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Rikoksiin ajautuminen on prosessi, johon vaikuttavat monet eri tekijät

Usein tähän liittyvät prosessit ovat alkaneet jo lapsuudessa, jolloin on tärkeää kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

”Pitäis olla niin, että jauhetaan yhteistä taikinaa, eikä niin, että jokainen jauhaa omaa taikinaansa.”

Rikoksista irrottautumisen tukemisessa yhteistyö eri viranomaisten kesken on tärkeää, kuten edellä oleva opinnäytetyötutkimukseni lainauksessa todetaan. Osallisuuden edistämisessä ja syrjäytymisen kehästä ulospääsemisessä on jokainen kohtaaminen merkityksellistä. Tämä haastaa paitsi sosiaalityöntekijät, niin myös jokaisen kanssakulkijan ottamaan mukaan jo tuomionsa kärsineet.

Rikoksista irrottautumisen prosessissa yksilö koittaa etsiä uutta paikkaa yhteiskunnan systeemissä. Monesti kiinnittyminen siihen voi olla haasteellista. Siihen vaikuttaa rikostaustan omaavan yksilöllisyys sekä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Koska rikostaustan omaavalla on usein rankka psykososiaalinen historia ja elämänhallinnan vaikeuksia, korostuu vuorovaikutuksen merkitys.

Camilla Sundell
Lapin yliopisto


(11)

Verkosta tukea pienten lasten äideille

Internetin avulla ihmisten on helppo kohdata toisiaan ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Erityisesti pienten lasten äidit ovat ottaneet erilaiset verkkoyhteisöt omaksi kanavakseen, jossa he jakavat kokemuksiaan ja saavat tukea vertaisiltaan. Verkkoon onkin syntynyt lukuisia äitien omia nettiyhteisöjä, kuten keskustelufoorumit sekä viime vuosina suureen suosioon nousseet äitiysblogit.

Joillekin äideille internet on ainoa paikka, jossa heillä on mahdollisuus tavata muita äitejä. Verkkoyhteisöt ovatkin muodostuneet kaikille avoimiksi vertaisryhmiksi. Julkisilla palveluilla olisi mahdollisuus tarjota samantyyppisiä yhteisöllisiä ryhmiä myös suljetummassa muodossa. Verkkovälitteisyyttä ei ole juurikaan hyödynnetty perheille suunnattujen hyvinvointipalveluiden toteuttamisessa.

Tällaisille palveluille selkeästi olisi tilausta. Äideillä on tarve tuoda esille omaa äitiyttään ja samalla saada muiden hyväksyntää. Neuvola ei kuitenkaan enää automaattisesti järjestä äitiryhmiä, joten verkostoituminen ja tuen saaminen muilta äideiltä ei ole itsestään selvää.

Pikkulapsiarki on äideille hyvin raskasta, mutta siitä selviämistä tuntuu helpottavan mahdollisuus keskustella ja jakaa omia kokemuksiaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Toisten äitien kokemusten kautta he ymmärtävät, että muutkin käyvät läpi samanlaisia tilanteita, eivätkä he suinkaan ole yksin omien kokemustensa tai ajatustensa kanssa.

Neuvolan toiminta ei äitien mielestä ole myöskään riittävän yhteisöllistä eikä se tarjoa nopeaa apua päivittäisiin tai yllättäviin tilanteisiin. Äitien verkkoyhteisöissä sen sijaan vallitsee vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Äidit kannustavat toisiaan ja kantavat huolta toistensa elämäntilanteista ja jaksamisesta. He jakavat mielellään omia kokemuksiaan auttaakseen muita. Lisäksi verkkoyhteisöissä tukea ja neuvoja on saatavilla hyvin nopeasti. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta yhteisöstä on Facebookiin perustetut paikkakuntakohtaiset Hätäkahvit – nimellä toimivat ryhmät, joissa äidit voivat pyytää toisiltaan nopeaa käytännön apua.

Miten verkkoa voitaisiin hyödyntää hyvinvointipalveluissa? Esimerkiksi neuvolan tai lastensuojelun palvelujen oheen voidaan luoda toimintaa, joka tarjoaa äideille mahdollisuuden osallistua vertaisryhmään verkon välityksellä.  Tällaisessa ryhmässä äidit voivat tutustua samassa elämäntilanteissa oleviin vertaisiin ja jakaa omia kokemuksiaan luottamuksellisessa ympäristössä ja näin saada sosiaalista tukea. Verkkovälitteisissä ryhmissä äidit voisivat saada apua ja tukea vuorokaudenajasta riippumatta, toisin kuin julkisen sektorin palveluissa yleensä. Verkkovälitteisten palvelujen avulla myös palvelujen saatavuus erityisesti harvaan asutuilla alueilla paranisi.

Internetin potentiaali tulisi nykyistä paremmin huomioida perheille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Palvelujärjestelmän tehtävänä on kehittää sellaisia verkkopalveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja joiden käyttö on helppoa hektisessä pikkulapsiperheen arjessa.

Pauliina Posio
Lapin yliopisto

Kirjoitus pohjautuu pro gradu -tutkielmaan Sosiaalista tukea? Verkkoympäristöt pienten lasten äitien arjen tukena.


(10)

Parisuhdeväkivallan vaietut kokijat

Mies ei voi kokea parisuhdeväkivaltaa? Henkinen väkivalta ei ole väkivaltaa? Tutkimuksemme kumosi vahvasti kyseiset väitteet.

Miehen kokema väkivalta on yhteiskunnassamme valtava tabu. Keskustelu menee helposti siihen, että puhuessamme miesten kokemasta väkivallasta, vähättelisimme jotenkin naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa. Asia ei tietenkään ole näin. Miesten kokemaa parisuhdeväkivaltaa pitää tuoda ihmisten tietoisuuteen, sillä se on yhteiskunnassamme vaiettu aihe.

Miehet itsekin mielellään vähättelevät kokemaansa parisuhdeväkivaltaa ja eivät hae siihen apua. Avun hakeminen on heille haastavaa ja itse väkivaltaongelmaa ei välttämättä edes tiedosteta ja jos tiedostetaan, niin miehet ajattelevat omassa mielessään, että miehen on kestettävä kipua. Kipua miehet mieluummin kestävätkin kuin aiheesta puhumisen häpeän. Tutkimuksemme perusteella sukupuoliroolit vaikuttavat miehillä erittäin voimakkaasti väkivaltaan suhtautumiseen sekä siihen, että apua ei haeta. Tutkimuksemme miehet kantoivat pitkään syyllisyyttä suhteen ongelmista ja sen päättymisestä.

Väkivallan muodot ja seuraukset

Miehet kokevat erityyppisiä väkivallan muotoja. Henkinen väkivalta haavoittaa uhriaan voimakkaasti. Tyypillistä on, että eri väkivallan muodot ovat yhteydessä toisiinsa. Miehet kokevat kontrollointia, mitätöintiä, manipulointia, uhkailua ja kiristämistä, taloudellista väkivaltaa sekä rajua fyysistä väkivaltaa.

Parisuhdeväkivallalla on pitkäaikaisia vaikutuksia miehiin. Miehet kokevat ahdistusta ja epätoivoa sekä häpeää koetusta väkivallasta. Erityisesti sillä on vaikutusta miesten itsetuntoon. Miehillä esiintyy univaikeuksia ja masennusoireita sekä poissaoloja töistä ja koulusta. Koettu väkivalta vaikuttaa miehiin siis hyvin kokonaisvaltaisesti.  

Palveluiden kehittäminen

Miesten on hyvin vaikeaa hakea apua, sillä he jo etukäteen kokevat, ettei heidän parisuhdeväkivallan kokemuksiaan osata kohdata palvelujärjestelmässä. Tutkimuksemme perusteella miehet tarvitsevat ymmärtävää ja kärsivällistä kuuntelijaa. Ammattilaista, joka ikään kuin vahvistaa miesten kokemukset todeksi ja että heillä on oikeus tuntea kuten he tuntevat ja saada apua parisuhdeväkivaltaan. Toisaalta tarvitaan jämäkkyyttä, patistusta tilanteen etenemiseksi sekä konkreettisia neuvoja.

Palvelujärjestelmää tulee kehittää niin, että miehillä on helpompi hakeutua niiden piiriin. Jotta työskentely onnistuu parisuhdeväkivaltaa kokeneen miehen kanssa, ensimmäinen tapaaminen väkivaltapalveluiden työntekijän kanssa on merkittävä, sillä se ratkaisee palveluissa pysymisen ja on ensimmäinen askel miehen toipumiseen väkivaltaisesta suhteesta.

Miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta pitää ehdottomasti keskustella julkisuudessa enemmän! Tutkimuksemme miehet toivoivat erityisesti tätä, sillä miehet tarvitsevat muiden samassa tilanteessa olevien miesten kokemustietoa aiheesta. Sitä, että he eivät ole jotain outoja poikkeustapauksia, vaan on muitakin parisuhdeväkivaltaa kokeneita miehiä. Näin miehet voivat päästä eroon syyllisyyden ja epäonnistumisen kokemuksistaan ja hakeutua väkivaltapalveluihin ilman henkistä painolastia. Väkivaltapalveluiden ”markkinointiin” tulee jatkossa panostaa niin, että niissä otetaan selkeästi huomioon MYÖS miehet väkivallan kokijoina, eikä vain tekijöinä!

Reeta Laitinen
Suvi Orislahti
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan: Kuopassa – Miesten kokemuksia parisuhdeväkivallasta.


(9)

Parisuhdeväkivallan vaiettu salaisuus

Väkivallan tekijä pystyy käyttämään vallan elementtinä väkivallan salattavuutta. Naisiin kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa esiintyy vieläkin yhteiskunnassamme, vaikka olemme hyvinvointivaltio, jossa korostetaan miesten ja naisten tasa- arvoa sekä molemmilla olevia yhtäläisiä ihmisoikeuksia. Miten yhteiskuntamme ja siellä olevat ihmiset suhtautuvat parisuhdeväkivaltaan? Käytän lähdeaineistona mediassa esillä olevia kirjoituksia parisuhdeväkivallasta.

Väkivalta vaikuttaa sen kokijaan, sekä koko perheeseen. Se voi raaimmillaan johtaa puolison ja/ tai myös lasten kuolemaan! Perhesurmat olivat puheenaiheena mediassa muutama vuosi sitten ja osassa niissä syynä oli, että puoliso surmasi perheensä, koska nainen halusi erota miehestään. Puoliso menettää eron myötä valta- asemansa suhteessa naiseen. Sisäasianministeri Päivi Räsänen kertoi Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemästä selvityksestä, jonka mukaan viranomaisten välisen yhteistyön lisäämisellä voitaisiin paremmin tunnistaa ja puuttua perheessä vallitsevaan väkivaltaan. Asenteita muuttamalla voitaisiin tarjota perheelle enemmän apua eikä vain välttämättömiä toimenpiteitä. Ilman tätä väkivallan kierrettä on vaikea katkaista.

Nainen voidaan leimata parisuhdeväkivallan aiheuttajaksi. Asenteet ovat syvällä yhteiskunnassamme, jotka muodostuvat jo lapsuudessa. Voidaan ajatellaan, että nainen voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa väkivallan syntymiseen. Parisuhdeväkivallassa myös mies syyllistää naista käyttämästään väkivallasta. Nainen uskoo lopulta omaan syyllisyyteensä ja alkaa tämän syyllisyyden, häpeän ja väkivallan pelon johdosta peitellä tai kaunistella kokemaansa väkivaltaa itselle ja muille sekä puolustella sen tekijää. Nainen haluaa onnistua omassa roolissaan puolisona, äitinä ja kodista huolehtijana sekä saavuttaa hyvän parisuhteen. Se tarkoittaa kulissien ylläpitämistä onnellisesta parisuhteesta, jonka väkivallasta puhuminen rikkoo.

Parisuhdeväkivalta voi jatkua perheen kodissa vuosikausiakin ilman, että kukaan huomaa naisen hätää. Tällöin nainen jää yksin asian kanssa ja se mahdollistaa väkivallan jatkumisen ja pahenemisen. Mies voi eristää naisen muista ihmisistä ja estää naisen avun hakemisen. Nainen voi myös tottua miehen käyttämään väkivaltaan ajan kuluessa, jolloin se normalisoituu osaksi parisuhdetta. Parisuhdeväkivalta voi myös jatkua jos nainen ei osaa tunnistaa kohtaamansa väkivaltaa väkivallaksi, kuten henkistä väkivaltaa. Parisuhdeväkivaltaa koskevan tiedon lisäämisellä voitaisiin helpottaa väkivallan tunnistettavuutta.

Viranomaisten asenteet voivat vaikuttaa parisuhdeväkivallasta puhumiseen ja avun hakemiseen. Nainen voi kokea, että hän ei saa tarvittavaa apua viranomaisten taholta tai hänen kertomuksensa joutuu arviointiin ja jopa hänen syyllistämiseensä. Tämän johdosta naiset eivät mielellään kerro kokemastaan väkivallasta. Väkivaltaisesta parisuhteesta lähteminen on vaikea prosessi, joka ei tapahdu hetkessä. Viranomaisia tulisi kouluttaa enemmän aiheen sensitiivisyydestä ja siitä miten he ottavat puheeksi parisuhdeväkivallan, jos he epäilevät naisen kärsivän siitä. Naista tulee myös osata ohjata eri auttamisjärjestelmien piiriin, jotta nainen ei jää yksin ja hänen väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuminen voisi tapahtua mahdollisimmin pian.

Parisuhdeväkivallan salattavuutta voidaan rikkoa siitä puhumalla, sekä sen syiden ja seurausten esiintuomisella. Mielestäni ihmisten tulisi rohkaistua puhumaan väkivallasta suoraan aina sitä epäiltäessä. Asenteiden pitää muuttua ja parisuhdeväkivalta tulee tuomita ja syyllistää sen tekijä! Naisen ei tule tuntea syyllisyyttä ja häpeää sen julkituomisesta vaan häntä tulee kannustaa kertomaan kokemuksistaan, jotta parisuhdeväkivalta tulee ilmi ja siihen voidaan puuttua viranomaisten tai lähipiirin toimesta,

Maarit Karvo
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan: Yhteensidotut – Parisuhdeväkivallan kiinnipitävä voima.


(8)

Nuorisotyön ytimessä – Neiossa nuori kohdataan

Nuorisotakuun ja –politiikan ja nuorten todellisuuden kohtaamattomuus on aika ajoin nostettu esille, ja hyvästä syystä. (1) Nuorisotyöltä vaaditaan tulostavoitteellisuutta kuin pörssiyhtiöltä ikään, ja onnistumisen mittareiksi huolitaan nuoret, jotka on saatu pois työttömyys- ja kouluttautumattomuustilastoja rumentamasta.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteet vilisevät koulutuspoliittisissa teksteissä ja poliitikkojen puheissa taikasanojen tavoin syrjäytymistä poistavina tekijöinä, mutta talouden pyörissä ne ovat hioutuneet sanahelinäksi. Nuori nähdään kapeiden linssien läpi tulevaisuuden työntekijänä, osallisuus työelämään kiinnittymisenä ja yhteisöllisyys työ- ja opiskelupaikoilla automaattisesti syntyvänä liittymisen jälkituotteena. (2)

Todellisuus on muuta. Nuoren tie koulusta alan opintoihin ja töihin ei läheskään aina etene suoraviivaisesti, sillä nuori tarvitsee tilaa kokeilla erilaisia polkuja ja yhteisöjä sekä tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Resurssien kiristyksen myötä nuorisotyöstä uhkaa karsiutua pois sen ydin: sosiaalinen kasvatustyö, joka perustuu nuoren ja luotettavan aikuisen kohtaamiseen. (3)

Kunnat pyrkivät eroon seinistä nuorisotyön ympärillä, toisin sanoen tehostamaan tilojen käyttöä ja jalkauttamaan nuorisotyöntekijöitä sinne, missä nuoret liikkuvat. Olen kuitenkin vakuuttunut, että nuoria luokseen kutsuvalla tilatyöllä on merkittävä rooli aidon yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentumisessa. Sain etnografisen tutkielmani kautta tutustua Raha-automaattiyhdistyksen sekä Rovaniemen kaupungin tukemaan  nuorisotyöhön Neiot – Tyttöjen Talolla, jossa yhteisöllisyys ja osallisuus saavat rakennuspalikoita talon kulttuurista sekä tyttöjen ja aikuisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Fyysisesti koulu- ja muista instituutioista erillään seisovassa Tyttöjen Talossa ei vallitse valmiita nuorten välisiä hierarkioita. (4) Sen kodinomainen tunnelma, tasa-arvoinen  tilatoteutus sekä tyttöjen tarpeiden mukaan muuttuvat tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ilman koulusta tai muista insituutioista saatuja sosiaalisia leimoja, kuten epäsuosittu tai syrjäytynyt. Kiusaamista ja ulossulkemista ei esiinny. Jos esiintyisikin, siihen olisi helppo puuttua yhteisöllisesti, sillä yhden palkatun ohjaajan lisäksi talolla toimii vapaaehtoisia, kaikenikäisiä isosiskoja.

Aikuisten ja nuorten välisissä kohtaamisissa tytöille annetaan huomiota ja huolenpitoa, neuvontaa ja tukea, ja heitä kannustetaan osallistumaan talon yhteisöön sekä muihin paikallisyhteisöihin. Vuorovaikutusta siivittää tyttöjen toivomat, heille maksuttomat aktiviteetit, kuten ruuanlaitto ja keilaaminen, ja niiden keskeltä kumpuava nauru.

Yhteisöllisyyteen kuuluu mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan omien toiveidensa ja voimavarojensa mukaisesti. Kun tyttö näkee omien toiveidensa konkretisoituvan ja oman vaikutusvaltansa talon toiminnassa, se rakentaa yhteisöllisyyden tunnetta.

Osallisuuteen kuuluu mahdollisuus määritellä, missä ja miten haluaa olla osallisena. Kun aikuisella on aikaa tutustua nuoreen ja päinvastoin, kun toiminnalla ei ole nuoren ulkopuolelta tulevaa päämäärää, se rakentaa osallisuutta hänelle tärkeissä asioissa ja pyrkimyksissä.

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ei voi luoda työntämällä nuorta koulu- ja työelämään, jossa hänen elämäntilanteensa haasteisiin ei todellisuudessa pystytä vastaamaan. (2) Ilman nuorisotyöntekijän ja nuoren välistä aitoa kohtaamista nuori jää vaille kaipaamaansa tukea. Nuorisotyön ytimen muodostumiseen tarvitaan aikaa, joita resursseja oikein kohdistamalla voidaan nuorelle tarjota.

Heli Honkasilta
Lapin yliopisto

Lähteet

1 Mm. Tiitinen, Laura: Nuoren elämä ei ole putki. Tässä blogissa. Postattu 8.12.2015, viitattu 23.2.2016.

2 Souto, Anne-Mari 2014: Ohitettu nuoruus? Aikuismainen työelämäkykyisyys ja ammatillinen koulutus. Teoksessa Gretschel, Anu & Paakkunainen, Jari & Souto Anne-Mari & Suurpää, Leena (toim.): Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 150. Verkkojulkaisu 76. Helsinki, 158–161.

3 Cederlöf, Petri 2014: Tavallinen nuorisotyö ja nuorisotakuu. Teoksessa Gretschel, Anu & Paakkunainen, Jari & Souto Anne-Mari & Suurpää, Leena (toim.): Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 150. Verkkojulkaisu 76. Helsinki, 193–198.

Kylmäkoski, Merja 2007: Eteinen, vessa, keittokomero ja huone – Niistä on nuorisotila tehty. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 76. Helsinki, 393–409.

4 Hämäläinen-Luukkainen, Jaana 2006: Nuorten tilattomuus koulussa.  Teoksessa Kylmäkoski, Merja & Lind, Kimmo & Hintikka, Timo & Aittola, Tapio (toim.): Nuorten tilat. Sarja C. Oppimateriaaleja 9. HUMAK. Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 70. Gummerus. Helsinki, 43–62.


(7)

Lukutaito on etuoikeus

Maailmassa on noin 780 miljoonaa aikuista, jotka eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa (1). Suurin osa luku- ja kirjoitustaidottomista aikuisista on naisia (2).

Nykysuomalaisille on itsestään selvää, että aikuinen osaa lukea. Suomessakin koko kansan kouluttaminen on silti suhteellisen tuore asia. Sata vuotta sitten meillä oli jo kansakouluja, muttei vielä yleistä oppivelvollisuutta – se saatiin vuonna 1921 (3). Siitä vielä sata vuotta  taaksepäin opiskelu oli vain pienen eliitin etuoikeus. Sukujuuriaan miettimällä voi arvailla, olisiko itse lukutaitoinen, jos olot Suomessa eivät olisi muuttuneet.

Monissa maissa, joista Suomeen tullaan pakolaisina, lukutaito on edelleen harvojen etuoikeus. Esimerkiksi Afganistanissa vain noin 24 % aikuisista naisista osaa lukea. Sisällissodan repimässä Somaliassa koululaitoksella ei ole juuri edellytyksiä toimia. Monelta pakolaiselta koulu jää kesken myös pakomatkan takia.

Tietoyhteiskunta vaatii lukutaitoa

Suomeen tulijan lähtömaan kulttuurissa lukutaidon puute ei välttämättä ole ollut leimaavaa. Lukutaito ei myöskään aina ole ollut välttämätöntä arjessa selviytymiselle. Suomalainen tietoyhteiskunta kuitenkin perustuu lukutaidolle ja numeerisille taidoille enemmän kuin ehkä osaamme ajatellakaan.

Jopa niin arkinen asia kuin kaupassa käyminen vaatii lukutaidottomana maahan tulleelta aikuiselta paljon opiskelua. Kaikki eivät uskaltaudu yksin kauppaan vielä vuosien maassaolon jälkeenkään. Kaupassa on ensinnäkin osattava lukea tai ainakin tunnistaa tuotteiden nimet tietääkseen, mitä ostaa. On myös ymmärrettävä hinnat ja osattava käsitellä rahaa tai pankkikorttia.

Luku- ja kirjoitustaitoa vailla Suomeen tulevilla aikuisilla on oikeus pitempään kotoutumisajan tukeen kuin muilla maahanmuuttajilla. Ennen varsinaisia kotoutumiskoulutuksen kursseja he voivat opiskella luku- ja kirjoitustaidon kursseilla.

Aikuisen on kuitenkin lasta vaikeampi oppia lukemaan. Myös uuden kielen oppiminen on vaikeampaa, kun aikaisempi koulutausta puuttuu. Pakolaisilla on usein myös traumoja, jotka  vaikeuttavat kaikkea uuden oppimista. Vain harva lukutaitoa vailla maahan tullut aikuinen oppii lukemista ja suomen kieltä niin hyvin, että voisi – ainakaan nykyisellä vaatimustasolla – jatkaa ammatilliseen koulutukseen ja työllistyä.

Luku- ja kirjoitustaitoa vailla Suomeen tulleet aikuiset ovatkin ryhmä, joka jää helposti syrjään kaikesta. Erityisesti naiset saattavat jäädä kodin seinien sisäpuolelle, näkymättömiin. Miehet liikkuvat usein kodin ulkopuolella naisia enemmän ja saattavat oppia suomen kielen suullisen taidon naisia paremmin, vaikka lukutaito puuttuisikin. Naisilta suhteet muihin suomalaisiin kuin viranomaistahoihin saattavat puuttua kokonaan.

Apua vapaaehtoisista?

Suhteet suomalaisiin olisivat tärkeitä niin kielen oppimisen kuin muun kotoutumisen kannalta. Vapaaehtoistoiminta on onneksi lisääntynyt myös kotouttamisessa. Esimerkiksi Rovaniemellä maahanmuuttajien sosiaalitoimisto koordinoi kotokaveritoimintaa (4). Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –hanke (5) ja Helsingin Diakonissalaitos etsii maahanmuuttajaopiskelijoille kielikavereita (6).

Siltojen rakentaminen suomalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamisille voisi kuulua yleisemminkin kotouttamistyöhön ja sosiaalityöhön maahanmuuttajien kanssa. Pelkkien viranomaiskontaktien avulla kotoutuminen jää ohueksi.

Miksi he sitten tulevat?

On selvää, että kouluja käymättömien ihmisten vastaanottaminen on Suomelle kalliimpaa kuin valmiiksi koulutetun työvoiman vastaanottaminen. Suurin osa luku- ja kirjoitustaitoa vailla olevista aikuisista tulijoista on pakolaisia. Suomi on allekirjoittanut pakolaisten vastaanottamisesta kansainvälisiä sopimuksia, muun muassa Geneven sopimuksen (7). Geneven sopimuksessa on syrjintäkielto, joka kieltää pakolaisten valikoimisen heidän ominaisuuksiensa perusteella.

Kun puhutaan pakolaisista, puhutaan ihmisistä, jotka ovat avun tarpeessa. Avun tarpeen mukaisesti heitä on myös autettava – ei siis esimerkiksi koulutuksen tai muiden hyötynäkökohtien perusteella.

Eila Mustaparta
Lapin yliopisto

Lähteet

   1. EU-Speak. Uutiskirje #1. Lokakuu 2015. https://research.ncl.ac.uk/media/sites/researchwebsites/eu-speak2/EU-SPEAK3%20julkistaa%20tiedon%20uudesta%20Erasmus+-rahoituksesta.pdf
   2. http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs32-2015-literacy.pdf
   3. http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2009/0511/koulun_penkille.html
   4. http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe–ja-sosiaalipalvelut/Maahanmuuttajasosiaalityo/Kaveriksi-kotopolulle
   5. http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/
   6. http://www.kansalaisareena.fi/valikko/wp-content/uploads/2015/06/Laura-Hakoköngas.pdf
   7. http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2

 


(6)

Perhesurmiin puuttumisen mahdollisuudet

Perhesurmat ovat harvinainen ilmiö ja media uutisoi niistä yllättävinä tekoina. Perhesurmien taustalla on kuitenkin useita riskitekijöitä, joita läheiset ja viranomaiset eivät aina ole huomanneet tai eivät ole osanneet suhtautua niihin riittävän vakavasti.

Perheissä on ollut väkivaltaa ennen surmatekoja, mutta perheiden välillä on eroja väkivallan muodoissa ja siinä, kuinka paljon väkivaltaa on ollut. Väkivalta on ollut fyysistä, henkistä tai puolison kontrollointia. Väkivallan alku ja kulku eivät käy tarkasti vaiheittain ilmi, mutta perheissä on havaittavissa väkivallan kierre. Aluksi väkivallaton kumppani alkaa vastata toisen osapuolen käyttämään väkivaltaan väkivallalla ja näin väkivalta tuottaa lisää väkivaltaa (1).

Joissakin perheissä poliisit on soitettu kotiin paikalle väkivaltatilanteen vuoksi. Eräässä perheessä poliisit olivat rauhoittaneet tilanteen paikan päällä eikä ketään viety putkaan. Poliisien pitäisi aina perheväkivaltatilanteissa ohjata asiakkaat sosiaali- ja terveyspalveluihin käsittelemään väkivallan taustalla olevia ongelmia, sillä ne eivät poistu, vaikka tilanne sillä hetkellä rauhoittuukin.

Väkivallan lisäksi perhesurmien pitkäaikaisia riskitekijöitä ovat parisuhteen ongelmat, ero tai eroaikeet, taloudelliset ongelmat, riippuvuudet, persoonallisuushäiriöt ja vaikeudet yhteishuoltajuudessa. Lisäksi surmaajilla oli ollut unettomuutta ennen surmia. Surman taustalla on usein monia eri riskitekijöitä ja tilannetta voidaan kuvata konfliktien kasautumisena (2).

Palvelujärjestelmässämme on palveluita, jotka kohdentuvat perhesurmien pitkäaikaisiin riskitekijöihin. Esimerkiksi vanhempien välien ollessa riitaisat voidaan yhteishuollossa lapsen siirtyminen vanhemmalta toiselle toteuttaa valvottuna vaihtona, jolloin työntekijä on vaihtotilanteessa läsnä. Surmaperheissä palveluita ei kuitenkaan ole käytetty tai niitä on käytetty vähän.

Miksi perheet eivät ole hakeneet apua ongelmiinsa? Yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut haluttomuus puhua ongelmista. Erityisesti surmaajalla on voinut olla tarve menestyä ja pitää yllä kulissia. Mielentilatutkimuksissa persoonallisuushäiriöt on nähty yhtenä esteenä avun hakemiselle. Joissakin perheissä tapahtumat ovat edenneet niin nopeasti, ettei apua ole ehditty hakea. Osa perheistä oli joskus hakenut apua ongelmiinsa, mutta ei surmia edeltäneenä aikana. He olivat kokeneet, etteivät olleet apua saaneet. Huonot kokemukset avun saamisesta voivat olla esteenä avun hakemiselle myöhemmin uudelleen.

Haasteet palvelujärjestelmälle

Ammattilaisten näkökulmasta perhesurmien ennakointi on vaikeaa, sillä riskitekijät ovat dynaamisia ja riskin suuruus vaihtelee. Lisäksi surmaajan mielentila voi muuttua äkillisesti esimerkiksi itsetuhoiseksi. Tilanteen ymmärtämiseksi ammattilainen tarvitsee paljon tietoa surmaajasta ja perheestä pitkältä ajalta. (3.)  Perusteellinen perehtyminen asiakkaiden elämäntilanteeseen on kuitenkin mahdotonta, jos asiakkailla ei ole halua puhua ongelmistaan. Lisäksi tietojen keräämistä voivat haitata lyhyet tapaamis- ja vastaanottoajat, epäselvyydet tietojen vaihtamisesta ammattilaisten välillä sekä työntekijöiden vaihtuvuus.

Esteenä oikeanlaiselle avun saamiselle voi olla perheiden tavallisuus, joka saattaa harhauttaa ammattilaista. Perheet ovat usein ydinperheitä, vanhemmat ovat hyvin koulutettuja ja työssäkäyviä eikä surmaajiin voi liittää tyypillisiä henkirikoksen tekijän piirteitä. Auttamisen mahdollisuudet edellyttävät ammattilaiselta valmiutta katsoa asioita toisin (4).

Perhesurmien pitkäaikaiset riskitekijät, niiden muuttuminen sekä avun hakemisen ja saamisen kysymykset herättävät pohtimaan kohdattavien asiakkuuksien vaativuutta ja antaako koulutus ammattilaisille riittävät valmiudet kohtaamisiin.

Sari Veikanmaa
Lapin yliopisto

Lähteet

   1. Säävälä, Hannu & Nyqvist, Leo & Salonen, Santtu 2006: Väkivallan tekijän taustaa. Teoksessa Säävälä, Hannu & Pohjoisvirta, Riitta & Keinänen, Eero & Salonen, Santtu (toim.): Mies varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulu, 31–55.
   1. Harper, Dee Wood & Voigt, Lydia 2007: Homicide Followed by Suicide. An Integrated Theoretical Perspective. Homicide Studies 11(4), 295–318.
   1. Sachmann, Mark & Harris Johnson, Carolyn Mary 2014: The Relevance of Long-Term Antecedents in Assessing the Risk of Familicide-Suicide Following Separation. Child Abuse Review 23(2), 130–141.
   1. Hurtig, Johanna & Nikupeteri, Anna & Laitinen, Merja 2014: Väkivallan kohtaaminen rakenteellisen oikeudenmukaisuustyön kysymyksenä. Teoksessa Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. UNIpress. Kuopio, 250–280.

 


(5)

Lapsen kengissä aikuissosiaalityössä

Uutisoinnin perusteella lasten pahoinvointi vaikuttaa lisääntyvän hyvinvointiyhteiskunnassa. Lastensuojelun resurssit ovat ahtaalla. Aikuisten sosiaalihuollon palveluita ei ole hyödynnetty riittävästi lastensuojelun työmuotona. Lasten huomioinnin ajatellaan kuuluvan lastensuojeluun.

Aikuissosiaalityön toimintakentällä ensisijaisina asiakkaina ovat aikuiset, mutta sosiaalihuollon toteutuminen vaikuttaa myös perheen lapsen tilanteeseen. Aikuissosiaalityössä työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä on ymmärrys vanhemman tilanteen vaikutuksesta lapseen, mutta konkreettisista työtavoista ja -käytänteistä on puute.

”Lapset näkkyy perhetiedoissa ja paperilla. Otetaan ne (lapset) tulona huomioon”

Lapsen elämään vaikuttavia päätöksiä tehdään esimerkiksi toimeentulotuki-, päihde- ja mielenterveystyössä, jotka ovat aikuissosiaalityön keskeistä toiminta-aluetta. Lasten huomioiminen ja näkyväksi tekeminen tulee tapahtua näissä kohtaamisissa. Lapsi on aina asiakas, kun sosiaalihuoltoa hakevassa, käyttävässä tai sen kohteena olevassa perheessä on lapsi. Konkreettisimmin lapsen asiakkuus näkyy toimeentulotukityössä. Lapsilisät otetaan perheelle tulona huomioon. Lapset toimivat myös perusteena myöntää perheelle harkinnanvaraista toimeentulotukea esimerkiksi vuokrarästeihin.

Lapsi vanhemman varjossa

Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt liittyvät usein vanhempien elämän haasteisiin kuten heidän päihde- ja mielenterveysongelmiin, jaksamattomuuteen, perheristiriitoihin, avuttomuuteen, osaamattomuuteen ja taloudellisiin ongelmiin (1,2,3). Siitä huolimatta aikuissosiaalityöntekijät eivät olleet huolestuneita vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lasten huomioiminen aikuissosiaalityön toimintakentällä on työntekijälähtöistä ja tilannesidonnaista eikä siihen myöskään ole yhteneväisiä toimintatapoja. Uudistunut sosiaalihuoltolaki (1302/2014) velvoittaa kuntaa tarjoamaan avohuollon palveluita perheelle ilman lastensuojeluasiakkuutta.

”Asiakkaana yleensä aina perheen aikuinen – Hakemuksen jättäjä”

Sosiaalipalvelut on usein kunnissa organisoitu elämänkaariajattelumallin mukaisesti. Se ohjaa sosiaalityöntekijöitä kohdentamaan työnsä oman asiakaskuntansa mukaan. Se näkyy sosiaalityöntekijöiden tavassa puhua asiakkaista yksilöinä. Työ on myös tekijänsä näköistä ja sitä voi tehdä monella tapaa sosiaalityöntekijän oman kiinnostuksen mukaan.

Lasten omaa ääntä, osallisuutta ja toimintaa ei voi sivuuttaa. Lapsissa on tulevaisuus. Heidän hyvinvointinsa tulee ottaa huomioon kaikissa palveluissa, joissa työskennellään aikuisten asiakkaiden kanssa, joilla on alaikäisiä lapsia. Jotta lapsi tulee huomioiduksi aikuissosiaalityössä, hänet täytyy ensin tehdä näkyväksi aikuisille suunnatuissa palveluissa.

Marja Sundqvist
Lapin yliopisto

Kirjoitus pohjautuu pro graduun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia lasten huomioimisesta ja osallisuudesta aikuissosiaalityössä.

   1. Heino, Tarja 2007: Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? Tutkimus lapsista ja perheistä tilastolukujen takana. THL-raportti. Helsinki. Valopaino Oy.
   2. Myllärniemi, Anniina 2006: Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista. Helsinki: SOCCA.
   3. Kestilä, Laura & Paananen, Reija & Väisänen, Antti & Muuri, Anu & Merikukka, Marko & Heino, Tarja & Gissler, Mika 2012a: Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät. Rekisteripohjainen seurantatutkimus Suomessa vuonna 1987 syntyneistä. Yhteiskuntapolitiikka 77:1. 34−52.

 


(4)

Ikääntyneiden kehitysvammaisten kokemuksia arjesta ja ikääntymisestä

Ikääntyneiden kehitysvammaisten odotettavissa oleva elinikä nousee muun väestön lailla, mutta heidän kokemuksensa ovat jääneet taka-alalle. Myös kehitysvammaisten ikääntymiseen tulee kiinnittää huomiota, ja pyrkiä kehittämään heille tarjottavia palveluita sekä huomioida yksilöiden erilaiset toivomukset arkea koskien.

Kehitysvammaisiin suhtautuminen on ollut negatiivista kautta historian, aina viime vuosikymmenille saakka. Kehitysvammaisten kohtelu ja suhtautuminen on vaihdellut laitoksiin eristämisestä säälimiseen. 1970-luvun taitteessa myös Suomessa alkoi liike, jolla pyrittiin purkamaan kehitysvammaisten laitosasumista, ja tuomaan kehitysvammaiset lähemmäksi muuta yhteiskuntaa. (1) Tämän liikkeen, kehitysvammaisten asioita ajavien järjestöjen sekä hyvinvointipalvelujen paranemisen myötä kehitysvammaisten ikääntyminen mahdollistuu muun väestön lailla.

Usein kehitysvammaisia koskevissa tutkimuksissa kuullaan kehitysvammaisten omaisten tai heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden ääntä. Ikääntyneet kehitysvammaiset ovat harvoin tutkimuksen tiedontuottajina, vaikka heidän kuulemisensa olisi tärkeää. Tutkimuksessani keskitynkin heidän kokemuksiensa kuuntelemiseen arjesta sekä heidän ajatuksistaan ikääntymisestä.

Arjesta mielekästä

Myös ikääntyneille kehitysvammaisille on tärkeää arjen sujuminen mielekkäästi. Päivä- ja toimintakeskukset ovat monelle merkityksellisiä paikkoja sekä niiden tarjoamien aktiviteettien että sosiaalisten suhteidensa vuoksi. Käsillä tekeminen koetaan tärkeänä osana arkea, oli kyseessä sitten työt tai harrastusmielessä käsitöiden tekeminen.

Oma tupa, oma lupa

Ikääntyneille kehitysvammaisille on tärkeää oma koti ja sen sopivuus omiin tarpeisiin. Koti on tärkeä riippumatta asumis- ja tukimuodoista. Oman huoneen sisustaminen omalle silmälle miellyttäväksi, tärkeiden tavaroiden tuominen entisestä kodista sekä kodin yksityisyys auttavat ikääntynyttä kehitysvammaista tuntemaan huoneensa kodiksi. Itsenäisesti asuvilla yksityisyys ja itsenäisyys toteutuvat automaattisemmin, sillä heidän kodissaan ei ole ympärivuorokautista henkilökuntaa.

Ikääntyneille kehitysvammaisille, niin kuin muillekin, on sosiaalinen tuki välineellistä tukea arvokkaampaa.

Sosiaaliset suhteet ovat merkityksellisiä myös ikääntyneille kehitysvammaisille. Naapurit, päivä- ja toimintakeskusten henkilökunta sekä muut asiakkaat ja omaiset ovat tärkeimpiä sosiaalisia suhteita. Sosiaaliset suhteet mahdollistavat keskustelun kulloinkin mieltä painavista asioista. Sosiaalinen tuki voi vaikuttaa positiivisesti terveyteen tai vähentää stressin aiheuttajien negatiivisia vaikeuksia (2). Asumismuoto voi vaikuttaa sosiaalisten suhteiden määrään. Yksin asuvien kehitysvammaisten sosiaaliset suhteet ovat riippuvaisia heidän omasta aktiivisuudesta, kun taas ryhmäkodeissa on enemmän ihmisiä lähellä arjessa.

Terveys on merkityksellinen ikääntyneiden kehitysvammaisten elämässä, sillä hyvä terveydentila mahdollistaa asumisen haluamallaan tavalla. Esimerkiksi tuetussa ryhmäkodissa asutaan ilman ympärivuorokautista apua. Luonnollisesti terveys vaikuttaa myös liikkumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Moni haastateltava koki terveytensä tärkeäksi, mutta ei itsestäänselvyydeksi. Heillä oli halua pitää hyvää huolta itsestään ja terveydestään.

Aktiivisuutta on monenlaista!

Ikääntyneiden kehitysvammaisten osallistuminen yhteiskuntaan omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaisesti on tärkeää henkilön itsensä lisäksi myös ympäristölle. Tuottava aktiivisuus voi olla tärkeä osa tyytyväistä vanhenemista (3). Tuottava aktiivisuus voi olla palkka- tai vapaaehtoistyötä. Tutkimukseni kehitysvammaiset tuottavat ympäristölleen muun muassa käsitöitä, musiikkia ja paljon sosiaalista hyvää. Yksi haastateltavista huolehti lähellä asuvasta liikuntarajoitteisesta henkilöstä.

Ikääntyneiden kokemukset ja elämäntarinat tuottavat arvokasta tietoa. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän myös niiden yksilöiden kokemuksiin, joiden kommunikointikeinot ovat rajalliset. Heilläkin on omat tarinansa, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi.

Tiia Pelkonen
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu- tutkimukseen Ikääntyneiden kehitysvammaisten kokemuksia ikääntymisestä ja arjesta. Teemahaastattelu onnistuneen vanhenemisen pohjalta.

Lähteet

(1) Repo, Marjo 2012: Historiasta nykypäivään. Teoksessa Malm, Marita & Matero, Marja & Talvela, Eeva-Liisa (toim.): Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. 3.painos. 13–32

(2) Rowe, John & Kahn, Robert 1987: Human Ageing: Usual and successful. Teoksessa Science. 237. 142–149.

(3) Rowe, John & Kahn, Robert 1997: Successful Aging. Teoksessa The Gerontologist. Volume 37. Number 4. 433–440.

 


(3)

Ikääntyneet internetin ihmemaassa

Tilastokeskuksen mukaan 68 prosenttia 65-74−vuotiaista on käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana (3). Tämän päivän kolmasikäläiset ovat aktiivisia osallistujia ja vaikuttajia, joista suuri osa ylläpitää sosiaalisia suhteita monin tavoin.

Suurten ikäluokkien tulolla eläkeikään on vaikutuksia mm. mediamaailmaan, yhdistystoimintaan ja yhdyskuntaelämään Eläkeläisten sosiaalinen ja fyysinen liikkuvuus on lisääntymässä, samoin terveyteen ja kunnonkohotukseen liittyvät tuotteet ja palvelut kiinnostavat kolmasikäläisiä. (1) Heillä on kiinnostusta, aikaa ja varaa osallistumiseen sekä harrastamiseen. Tämä näkyy lisääntyvänä ikääntyneiden määränä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten politiikassa, yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnoissa.

Mä olen paljon kaikissa yhteiskunnallisissa asioissa mukana.

Kolmas ikä alkaa useimmiten eläkkeelle jäännin myötä. Sitä kuvataan henkilökohtaisten aikaansaannosten täydellistymisenä ja silloin yksilö on vapaa toteuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Väestörakenteen jatkuvasti vanhetessa vanhempien ikäryhmien vaikutusvalta ja asema yhteiskunnan valtajärjestelmässä saattaa vain kasvaa. (2)

Nyt eläkkeellä on aikaa ja uteliaisuus on lisääntyny.

Tekniset ratkaisut tehty nuorten ehdoilla

Kolmasikäläiset ovat ahkeria internetin käyttäjiä. He tekevät siellä tilauksia ja seuraavat yhteisöpalveluita, aivan kuten muutkin. Jopa 34 prosenttia kolmasikäläisistä käyttää internetiä useita kertoja päivässä. (3)

Haasteet syntyvät siitä, että useimmat tekniset ratkaisut on tehty nuorten ja terveiden ihmisten ehdoilla, jotka ovat kasvaneet tekniikan parissa. Nykyään suuri osa julkisten ja yksityisten palvelujen asiointia tapahtuvat tietotekniikan avulla. Samoin kuin pankki-, tapahtuma, terveys- ja neuvontapalvelut hoituvat tietotekniikan avulla. Ikäihmiselle esimerkiksi erilaisten tuotteiden, kuten elektroniikan, etujen ja haittojen hahmottaminen voi olla vaikeaa vähäisten teknisten tietojen ja taitojen vuoksi. Sen vuoksi ikääntynyt on usein myyjien, palveluntuottajien tai asentajien armoilla. (4)

Huonoja puolia voi tulla, että siellä joutuu huijatuksi tai sitä käytetään väärin.

Ikääntyminen ei ole tehty yhdestä muotista

Vaikka ikääntyminen on monimuotoistunut viime vuosina, tuottaa mainonta ja media kuvaa aktiivisesta ikääntyvästä joka osaa, tuottaa ja osallistuu monin eri tavoin yhteiskunnassa. Kuitenkaan kaikki eivät tähän muottiin istu.

Ikääntyneiden syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta on iso ongelma, mihin täytyy kiinnittää huomiota. Kun tieto ja asiointi ovat yhä enemmän sähköisessä muodossa, teknologian käytön vaikeudet voivat aiheuttaa ikääntyneille jopa isoja taloudellisia menetyksiä. (5)

Internet tarjoaisi keinoja yhteydenpitoon ja osallistumiseen varsinkin niille ikääntyville, joiden liikkuminen ulkomaailmassa on terveydellisistä tai muista syistä rajoittunut. Hyvävoimaiset ikääntyvät hakeutuvat usein itse oppimaan uutta tai hakemaan tietoa. Taas ne, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tekniikasta, jäävät entistä enemmän syrjään tietoyhteiskunnasta. Haasteena on se, miten ikääntyville suunnitellut teknologiahankkeet löytävät juuri syrjäytymisvaarassa olevat.

Paula Isokangas
Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu pro gradu tutkielmaan nimeltään ”Niin on helppo surffailla eteenpäin” Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan.

Lähteet

Karisto, Antti 2004: Kolmas ikä: Uusi näkökulma väestön vanhenemiseen. Ikääntyminen voimavarana. Tulevaisuusselonteon liiteraportti 2004. Luettavissa osoitteessa http://hdl.handle.net/102244/4042 (93.)

Jyrkämä, Jyrki 2001: Teoksessa Lapsuudesta vanhuuteen Iän sosiologiaa. Toimittaneet Anne Sankari ja Jyrki Jyrkämä Vastapaino Gummerrus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2001. s.309

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].ISSN=2341-8699. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.7.2015].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tie_001_fi.html

Leikas, Jaana 2008: Ikääntyvät, teknologia ja etiikka. Luettavissa osoitteessa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W110.pdf (s.57-58.)

Koskinen, Simo & Riihiaho, Sinikka 2007: Kolmas ikä elämänvaiheena. Teoksessa Kolmasikäläisten elämää pohjoisissa kaupungeissa. KaupunkiElvi-hankkeen tutkimustuloksia. Koskinen, Simo & Hakapää, Liisa & Maranen, Pirk-ko & Piekkari, Jouni (toim.) Lapin Yliopistopaino Rovaniemi 2007.(33-34.)

 


(2)

Moniammatillinen yhteistyö, haastavaa mutta palkitsevaa!

”Mehän tehhään tää yhessä, että meilon verkosto ja sitten niin ja näin ja …hirvee pettymys, että ei se hankekaan tee mittään, ei ne saa mittään aikaan …että sitähän taottiin vaikka kuinka pitkään päähän ihmisille, että ei tää oo mikkään mappi Ö, johon tungetaan niinko kaikki …pittää yhesä näitä edelleen tehä.” Haastateltavan kommentti moniammatillisen työryhmän työskentelystä.

Pro gradu tutkielmani käsittelee moniammatillista yhteistyötä Kemin kuntakokeiluhankkeessa työntekijöiden kokemana. Yhteistyö moniammatillisessa ryhmässä voi osoittautua haasteelliseksi. Yksi työntekijä kuvaili kokemustaan seuraavasti: ”Ittele oli niinko, ei järkytys, mutta jollakilaila, että onko tosi, että mikkään ei ole kahessakymmenessä vuessa muuttunu. Perusasioista pittää lähteä vieläki. Ja mitä haastavampi on se ongelma, mitä vaikeampi se haaste tai isompi se juttu, joka pittää ratkassa, niin sen hankalampaa on se yhteistyö.”

Sosiaalialalla ratkotaan monimutkaisia ongelmia ihmisten elämässä. Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijat jakavat valtaa, tietoa ja osaamistaan. Se on myös ryhmätoimintaa ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta. Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia, joita hyvä lopputulos vaatii. Yhteistyö on usein työtä yli sektorirajojen. (1, 2).

Mitä taitoja yhteistyössä tarvitaan? Moniammatillisessa yhteistyössä on tärkeää tuntea yhdessä työskentelevien ammattiryhmien ajattelua ja toimintatapoja sekä hahmottaa oma osuus ja sen merkitys tavoitteen saavuttamisessa (1). Moniammatillinen yhteistyö edellyttää: vastuunottoa, selkeää käsitystä omasta tehtävästä, toisten asiantuntijuuden kunnioittamista, kuuntelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä. Työntekijän ammatillinen osaaminen ja työorientaation tiedostaminen luovat pohjan ammatilliseen toimintakulttuuriin osallistumiselle ja yhteistoiminnalle. (3, 4).

Hyvä vuorovaikutus edistää yhteistyön sujumista työryhmässä. Asiantuntijuuden jakaminen tulee joustavammaksi, jos ihmiset voivat olla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa toistuvasti ilman virallisiakin yhteyksiä. Ongelmat tulee ratkaista heti niiden synnyttyä, sillä pitkittyessään niillä on tapana myös monimutkaistua.

Puhuminen kannattaa, kuten eräs haastateltava toteaa: ”Onhan se tietysti haasteellista, sanotaanko että niinko päästä samale ajatukselle, että ku kuitenki monelta kantilta katotaan …tokihan näitä yhteentörmäyksiä välillä on ja eri näkökantoja asioihin, mutta tuota puhumallahan niistä selviää.”

Roolit jäsentävät yhteistyötä. Ryhmätoiminnassa osallistujilla on aina jonkin rooli, joko annettuna tai omaksuttuna. Virallinen rooli muodostuu asiantuntijuuden ja mahdollisen ryhmän antaman roolin kautta. Esimerkiksi puheenjohtajan rooli, jolla on suuri merkitys yhteistyön toimivuuteen ryhmässä. Epävirallinen rooli puolestaan muodostuu persoonallisuuden piirteistä, tavoista ja käyttäytymisestä ryhmässä. Tämäkin rooli vaikuttaa huomattavasti henkilön asemaan ryhmässä. Jokainen tulee ryhmään omana persoonanaan. (5).

Työntekijöiden on hyvä tunnistaa oma roolinsa työryhmässä ja toimia sen mukaisesti yhteinen tavoite huomioon ottaen. Haastateltava kommentoi: ”Minusta meilon ammatin takia jo tietty rooli ja tuota ei sitä oo syytä purkaa. Se roolihan täsmentyy sitten, että mitä aletaan tekemään, mitä prosessia viiään yksin etteenpäin ja mitä viiään yhessä etteenpäin. Se on sitten sitä hienosäätöä, että kuka ottaa minkäki asian.”

Toimivassa yhteistyössä korostuvat hyvät keskinäiset ihmissuhteet, toinen toistensa auttaminen ja ryhmän jäsenten keskinäinen avoimuus. Näin syntyy joustava, yhteisöllinen, tehokas ja ennen kaikkea palkitseva yhdessä työskentely

Eija Kvist
Lapin yliopisto

Kirjoitus pohjautuu pro gradu tutkielmaan ”Tätähän pittää niinkö yhessä tehä”. Moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden kokemana.

Lähteet

   1. Karila, Kirsti & Nummenmaa, Anna Raija 2001: Matkalla moniammatillisuuteen. Kuvauskohteena päiväkoti. WS Bookwell Oy. Juva.
   2. Myllärinen, Anna Riitta & Tast, Eeva 2001: Sosiaalialan uuden asiantuntijuuden rakentuminen koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärvi.
   3. Isoherranen, Kaarina 2008: Yhteistyön uusi haaste – moniammatillinen yhteistyö. Teoksessa Isoherranen, Kaarina & Rekola, Leena & Nurminen, Raija: Enemmän yhdessä. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki.
   4. Kontio, Mari 2010: Moniammatillinen yhteistyö. Tukeva – hanke. Siberia Oy. Oulu.
   5. Isoherranen, Kaarina 2005: Moniammatillinen yhteistyö. WSOY. Dark Oy. Vantaa.
   6. Launis, Kirsti 1994: Asiantuntijoiden yhteistyö perusterveydenhuollossa. Käsityksiä ja arkikäytäntöjä. Stakes Tutkimuksia 50. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 

 


(1)

Voimaantuneen vanhemmuuden rakentaminen eron jälkeen

Lasten asiat ovat tulleet hoidetuksi lastenvalvojan ansiosta, sillä meillä vanhemmilla ei ole muutoin ollut puheyhteyttä toisiimme.

Vanhempien erilleen muuton ja eron kokee Suomessa vähintään 30 000 lasta vuodessa. Ero lapsiperheessä on koko perhettä mullistava muutos ja yksi henkilökohtaisen elämän suurimmista kriiseistä, vaikka se nähtäisiinkin positiiviseksi muutokseksi ja uudeksi aluksi. Ero tuo mukanaan lukuisia uusia tilanteita, joihin vain harva voi ja osaa varautua etukäteen.

Useimmiten eron jälkeen vanhemmat pyrkivät päättämään lastensa asioista yhdessä, ja suurimmassa osassa tapauksista yhteishuoltajuus onnistuu. Aikuisten keskinäinen suhde ei pääty eron jälkeen – tai ainakaan sen ei tulisi päättyä, mikäli heillä on yhteisiä lapsia. Suh¬de muuttuu eron jälkeen parisuhteesta vanhemmuussuhteeksi, jota pidetään yllä lasten asioiden yhdessä hoitamiseksi.

Onnistunut yhteistyö vanhempien välillä vähentää esimerkiksi käytöshäiriöitä ja oppimisvaikeuksia eroperheiden lapsilla (1).Vanhempien toimiva suhde erosta huolimatta myös vahvistaa lapsen itsetuntoa, tasapainottaa tunne-elämää ja auttaa ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä ja itsenäistymisessä. Eron jälkeiset vanhemmuuden onnistumisen kokemukset luovat pohjaa myös oman elämän uudelleenrakentamiselle.

Mihin eroperhe tarvitsee lastenvalvojaa?

Eikä tommosia sopimuksia yksin osais tehdä, et jos ei ois apua saatavilla, niin ois varmaan ihan kuutamolla, et miten toimitaan.

Erotilanteessa vanhempia auttaa sosiaalityöntekijä, joka työskentelee lastenvalvojan nimikkeellä. Lastenvalvoja on lapsiperheen erotilanteen juridiikan ja sosiaalisten suhteiden asiantuntija. Lasten-valvojan tärkein työtehtävä on varmistaa lapsen edun toteutuminen vanhempien päättäessä hänen asumisestaan ja ela¬tuksestaan.

Vanhemman voimaantuminen tarkoittaa onnistunutta vanhemmuuden uudelleenrakentamista parisuhteen päättymisen jälkeen. Lastenvalvojan toiminnalla on vaikutusta siihen, kuinka se onnistuu.

Erovanhemmat tarvitsevat tukea, neuvoja ja hyväksyntää

Vanhemmat kritisoivat eniten lastenvalvojan kuuntelemattomuutta, tuen ja auktoriteetin puuttumista sekä vanhemman näkemyksen vähättelyä lasten asioista sovittaessa. Näiden asioiden voidaan katsoa vaikuttaneen myös vanhemman voimaantumisen kokemukseen – tai sen puuttumiseen.

Voimaantumista voi kuitenkin tapahtua lastenvalvojan työn seurauksena. Haastattelemani vanhemmat olivat kokeneet voimaantumista seuraavien asioiden myötä:

   •  luottamuksen syntymisestä työntekijän ja vanhemman välille
   •  hyväksynnän kokemuksesta
   • tuen ja konkreettisen avun saamisesta
   • taloudellisen vastuunjakamisen onnistumisesta vanhempien välillä

Nämä kokemukset ovat auttaneet vanhempia elämässä ja vanhemmuudessa eron jälkeen. Vanhemman selviytyminen erosta vaikuttaa väistämättä myös lapsen sopeutumiseen ja selviytymiseen. Lastenvalvojan työn keskeisenä tavoitteena voidaan pitää voimaantuneen, erosta selvinneen vanhemmuuden saavuttamista – tällöin työn tuloksena olisi todennäköisesti myös voimaantunut ja vahva, vanhempien erosta selvinnyt lapsi.

Riikka Ylisaukko-oja
Lapin yliopisto

Kannanotto perustuu pro gradu tutkielmaan: Voimaantunut vanhemmuus, laadullinen tutkimus vanhempien kokemuksista perheasioiden sovittelutyössä

Lähteet

1. Ks. esim. Margulies, Sam 2007: Working with Divorcing Spouses: How to Help Clients Navigate

Mainokset