Sosiaalityöntekijä – inhimillinen ihminen vai kylmä byrokraatti?

Posted on

”Lastensuojelu on kriisissä” kirjoitettiin Ylen julkaisemassa uutisessa 11.4.2022. Uutisessa kerrotaan, kuinka vuoden 2022 alussa voimaan tullut lastensuojelulain muutos takaisi lastensuojelun sosiaalityöntekijälle sosiaalityöntekijäkohtaisen maksimiasiakasmäärän, mutta kunnat eivät ole vielä kyenneet lakisääteiseen asiakasmäärään vastaamaan.

On hyvä ottaa huomioon, että lastensuojelun sosiaalityö on kuitenkin vain yksi osa laajaa sosiaalityön kokonaisuutta ja vastaavia kokemuksia on myös muilla aloilla työskenteleville sosiaalityöntekijöillä.

Jo pitkään mediassa on maalailtu sosiaalityöstä kuvaa byrokraattisena pakkopalveluna. Uutisointi on keskittynyt pääasiassa lastensuojelun epäkohtiin.

Tässä blogitekstissä pohdin, pitääkö median maalailema kuva paikkansa vai voisiko sosiaalityöntekijöillä olla myös inhimillisiä piirteitä.

Onko sosiaalityöntekijä vain kylmä byrokraatti?

On totta, että sosiaalityöntekijän työtä säätelevät laajasti erilaiset lait, asetukset ja soveltamiskäytännöt. Tämä saa sosiaalityöntekijän helposti näyttäytymään etäisenä byrokraattina. Lakien tarkoituksena on kuitenkin taata myös sosiaalityön asiakkaiden asema ja oikeudet.

Tutkin parhaillaan väitöskirjatutkimuksessani sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lasten ja nuorten suruun silloin, kun lapsi on sosiaalityön asiakkaana. Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan surutyöskentely on yhtä ilmiselvästi osa sosiaalityötä kuin suru on meidän jokaisen elämää. Sosiaalityön ydintä ovat vaikeiden tunteiden tunnistaminen ja niihin liittyvä työskentely.

Erityisesti lastensuojelun sosiaalityö näyttäytyy syvien tunteiden käytäntöympäristönä, jossa erilaiset tunteita herättävät asiakastilanteet ovat arkipäivää.

Sosiaalityöntekijän ammattietiikka perustuu luottamukseen, kunnioitukseen, välittämiseen ja asiakkaan puolelle asettumiseen. Keskiössä ovat vuorovaikutuksellisuus ja aito kohtaaminen, joka asiakkaan näkökulmasta tarkoittaa tunnetta siitä, että hän tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Uskallan väittää, että jokainen sosiaalityöntekijä haluaa tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista.

Erityisen tärkeää sosiaalityöntekijöille on se, että asiakas mahdollisesti vaikeastakin tilanteestaan huolimatta kohtaa ihmisen, jolle voi puhua asioistaan. Kokonaan toinen kysymys on se, miten erilaiset sosiaalityötä ympäröivät rakenteet antavat tälle mahdollisuuden.

Mitä sosiaalityöntekijät kertovat tunteista?

Tutkimustani varten olen haastatellut suomalaisissa kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Haastattelujen aikana sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet lapsiperheiden peruspalvelujen sosiaalityössä ja lastensuojelun sosiaalityössä.

Olen kysynyt heiltä paitsi lapsen suruun ja surutyöskentelyyn liittyviä kysymyksiä, myös tunteista, joita sosiaalityöntekijässä herää surutyöskentelyn aikana. Haastattelemillani sosiaalityöntekijöillä on ollut tärkeä viesti – kun asiakkaana olevalla lapsella, nuorella ja perheellä on erilaisia surukokemuksia tai muutoin hankala elämäntilanne, se koskettaa myös sosiaalityöntekijää.

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät ovat puhuneet ammatillisuuden takista, joka vedetään päälle työtilanteissa. Ammatillisuuden takki auttaa heitä asettamaan asiakkaan tilanteen ja tunteet ensisijaisiksi myös niissä tilanteissa, kun sosiaalityöntekijä itse voisi joutua tunnekuohun valtaan. Ammatillisuuden takki ei kuitenkaan estä näyttämästä esimerkiksi liikuttumista asiakkaalle.

Sosiaalityöntekijältä vaaditaan erityistä osaamista tunnistaa ne tilanteet, joissa omista vaikeista tunteista voi viestiä myös asiakkaalle. Sosiaalityöntekijän ammatilliseen osaamiseen liittyy ymmärrys siitä, että surevan asiakkaan kohtaamisessa vaaditaan erityistä tietoa ja taitoa ymmärtää asiakkaan surun yksilöllinen prosessi.

”Isoja tunteita, laidast toiseen.”

Haastattelemani sosiaalityöntekijät kuvasivat tuntevansa surua asiakkaidensa puolesta. He liittivät surun tunteeseen myös ahdistuksen, epätoivon ja myötätunnon kokemuksia. Aineistoni perusteella vaikuttaa siis siltä, että sosiaalityöntekijät itse eivät koe olevansa median maalaileman kuvan kaltaisia kylmiä byrokraatteja, vaan inhimillisiä ihmisiä, jotka ovat olemassa asiakkaitaan varten.

Tunteet ovat ilmiselvä osa sosiaalityötä. Surutyöskentelyn haastattelemani sosiaalityöntekijät liittivät laajemmin trauma- ja kriisitietoiseen työhön, johon he haluaisivat saada lisää osaamista. Tärkeää on, että sosiaalityöntekijä tunnistaa omat työhön liittyvät tunteensa, ja että sosiaalityöntekijöillä on omat tunteiden käsittelyn fooruminsa asiakastyön ulkopuolella.

Hyvinvoiva, inhimillisesti tunteva sosiaalityöntekijä on ennen kaikkea asiakkaan etu.

Paula Vainikka

YTM, väitöskirjatutkija

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa -hanke

Sosiaalityötä rikkaille

Posted on

Kohti kestävää ja tasa-arvoisempaa resurssien jakamista

Perinteisesti sosiaalityötä on kohdistettu pääasiassa huono-osaisille sekä jollakin tavalla kriisissä oleville henkilöille.

Kun ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä katsotaan sosiaalityön näkökulmasta, ilmastonmuutoksen sopeuttamissuunnitelmasta nousee ilmoille tasa-arvokysymys: koska ilmastonmuutos vaikuttaa tasavertaisesti kaikkiin ihmisiin riippumatta heidän sosiaalisesta statuksestaan. Pitäisikö sosiaalityötä alkaa kohdistamaan myös parempiosaisille ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi?

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat tällä hetkellä pinnalla niin poliittisissa keskusteluissa kuin sosiaalialan palveluiden suunnittelemisessakin. Sitran Megatrendit 2020 nostavat esiin, että ekologisella jälleenrakennuksella on kiire (Dufva 2020). Myös Sitran Heikkoja signaaleja 2022 tarkasteltaessa huomaamme, että meidän on tulevaisuuden rakentamisessa yhä enemmän otettava huomioon ekologinen kestävyys (Dufva & Rowley 2022).

Siirryttäessä tarkastelemaan aihetta sosiaalialan, sosiaalityön ja näihin kytkeytyvän hyvinvointitalouden näkökulmasta tulemme ajatelleeksi, että meillä on käsillä aika muuttaa rakenteita ja systeemejä ekologisesti kestävämmän hyvän elämän tukemiseksi (Ahokas 2021).

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keväällä 2021 Ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelman. Suunnitelmassa on tarkoitus läpileikkaavasti tarkastella sosiaali- ja terveysalan sektorin toimenpiteitä ilmastonmuutokseen varautumiseen. Vuosien saatossa sosiaalityötä on tutkittu myös ekososiaalisesta viitekehyksestä käsin, ja työ on konkretisoitunut koronan vauhdittamana. On tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset voivat olla paremmin osana ilmastonmuutostyötä eikä aihetta voida enää sivuuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Miten sosiaalityö voi vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin tulevaisuudessa? Kysyimme kahdelta alan asiantuntijalta, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voisi tehdä sosiaalityön näkökulmasta.

Simo Rissanen ja Satu Ranta-Tyrkkö valaisivat aihetta omista lähtökohdistaan.  Simo Rissanen toimii SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä erityisasiantuntijana. Hän vastaa ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvästä vaikuttamisesta. Satu Ranta-Tyrkkö toimii Jyväskylän yliopistossa sosiaalityön yliopistolehtorina sekä dosenttina. Hän on tarkastellut sosiaalityötä ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Yhteiskunta yhteisen haasteen edessä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole pelkästään ympäristöön vaikuttava asia, vaan ne liittyvät myös sosiaalisesti ihmisten hyvinvointiin joko suoraan tai välillisesti. Globaalissa mittakaavassa se nostattaa esiin eriarvoisuuden kysymykset.

Simo Rissasella ja Satu Ranta-Tyrköllä on yhteinen ajatus siitä, että vauraissa maissa tehdään jo ilmastoa suojelevia muutoksia ja ratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat kuitenkin laajemmin kehitysmaihin, jotka eivät pysty varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vauraampien maiden tavoin. Epäreilu asia globaalissa kontekstissa on se, että länsimaat ovat saastuttaneet enemmän kuin moni kehitysmaa, Rissanen kiteyttää.

– Suurin osa kaikesta ilmastokuormasta kannetaan muualla kuin Suomessa, vaikka se vaikuttaa myös Suomeen. Minkäänlainen kansallinen itsekkyys ei oikeasti ole vaihtoehtona, pohtii Ranta-Tyrkkö.

– Olemme tottuneet pohjoiseen onnelaamme. Ennusteet ilmastopakolaisuudelle voivat tarkoittaa, että vuoteen 2050 mennessä 50–700 miljoonaa ihmistä esimerkiksi Afrikasta pakenee pohjoisen suuntaan. Millä tavalla olemme valmiita vastaanottamaan kaikki ne ihmiset?

Pystyykö sosiaalityö vastaamaan haasteisiin?

Vaikuttaa vahvasti siltä, että sosiaalityö ei pysty tällä hetkellä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Nykyisellään sosiaalityö keskittyy tarjoamaan edes välttämättömät perustarpeet asiakkailleen, joka on itsessäänkin haastava tehtävä. Työntekijät ovat ylikuormittuneita työtehtäviin eivätkä rakenteet anna periksi isoille, nopeille muutoksille.

Kuitenkin sosiaalityö voi olla apuna lisäämässä ymmärrystä ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin suhteesta.

Satu Ranta-Tyrkkö nostaa esille sosiaalialan ammattitaidon hallita muutostyötä prosesseina. Oman työn lähtökohtien pohtiminen, palvelurakenteiden uudelleen ajattelu ja omiin arvoihin perustuva muutostyö toimisivat lähtökohtana kestävälle kehitykselle sosiaalityössä.

Hän myös korostaa, että sosiaalialan ammattilaisilla on tietoa esimerkiksi minkälaista apua pienituloiset ihmiset tai mielenterveysongelmaiset ihmiset oikeasti tarvitsevat uusien haasteiden edessä.

Myös Rissanen jakaa Ranta-Tyrkön ajatuksen laajasta sosiaalipoliittisesta muutoksesta. Hän on huolissaan kunnianhimoisen ilmastopolitiikan mahdollisuudesta kasvattaa epätasa-arvoa entisestään. Korona-aika on osoittanut yhteiskunnan olevan herkästi polarisoituva: osa noudattaa ohjeita ja kokee ne oikeudenmukaisiksi, ja osa kokee ohjeet vääräksi tai epäreiluiksi, eivätkä suostu yhteistyöhön. Polarisaatiosta seuraa uhmaa ja mielenosoituksia.

Ilmastonmuutoksen myötä tämänlaisia tilanteita tulee varmasti paljon, ja ne vaativat myös isoja järjestelyitä. Yhteiskunnan tärkein tehtävä olisi tukea niitä, jotka ottavat eniten osumaa isoissa muutoksissa. Jos kielteinen asia kohtaa kaikkia tasavertaisesti, se herättää vähiten kapinaa. Tässä työssä sosiaalihuollon edustajilla on tärkeä rooli. Ilmastonmuutoskeskustelussa merkittäviä aiheita onkin oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Kaikille mahdollisuus ekologisiin valintoihin

Ilmastopolitiikan edessä tehtävät ratkaisut eivät ole helppoja. Suomen Ilmastopaneelin (2020, 22) tuottamassa raportissa tuodaan ilmi, että sukupolvinäkökulmasta resurssit ovat jakaantuneet epätasaisesti. Tuleville sukupolville nykyisenkaltainen kulutus ei ole välttämättä mahdollista, kun taas tulevaisuudessa iäkkäämmille voi olla haasteellista sopeutua saavutetusta elämäntyylistä luopumiseen.

Nykyiset keski-ikäiset ja iäkkäämmät eivät liioin välttämättä ehdi hyötyä ilmastotoimien myönteisistä vaikutuksista, mikä voi osaltaan vaikuttaa oikeudenmukaisuuden kokemukseen.

Ilmastopolitiikan reiluutta ei tarkastella pelkästään sukupolvikokemuksen kautta. Tätä asiaa voidaan lähestyä myös sosiaalisen statuksen myötä. On selvää, että Ranta-Tyrkkö ja Rissanen ovat samaa mieltä vauraiden ihmisten asemasta: vauraita ihmisiä pitäisi vastuuttaa omasta tekemisestään. Se, miten vastuuttaminen tapahtuu, on kuitenkin vaikeampaa määritellä ja molemmat ovat sitä mieltä, että se ei onnistu pelkästään sosiaalityön keinoin.

Varakkaiden ihmisten mahdollisuutta osallistua ilmastotalkoisiin eivät horjuta esimerkiksi ruoan kallistuminen tai ekologisten tuotteiden korkea hinta, sillä heidän taloudellinen tilanteensa on vakaampi verrattuna vähävaraisiin. Vaikka varakkaat tekisivätkin ekologisempia valintoja kulutuksessa, he usein myös ostavat enemmän, jolloin saavutettu ilmastohyöty häviää suuremman kulutuksen alle.

Rissanen korostaa, että tilanne ei liioin ole mustavalkoinen resurssien tasaantumisen ja asuinpaikan suhteen. Pienen kylän tehdastyöpaikka saattaa olla ratkaisevassa asemassa alueen hyvinvoinnille sosiaalityön näkökulmasta, vaikka sen toiminta olisi epäekologista. Jos tehdas ajetaan alas ilmastotavoitteiden johdosta, hyvin koulutetut johtohenkilöt luultavasti saavat paremmin töitä toisinkuin työntekijäporras. Tämä vaikuttaa heidän asemansa heikkenemiseen.

Mitä osallistamisen keinoja varakkaille voisi sitten kehittää?

Simo Rissanen nostaa mahdollisuuden saavuttaa yhteistä hyvää kannustamalla hyvätuloisia suosimaan ekologisia kulutusvaihtoehtoja esimerkiksi sähköautojen tai aurinkopaneelien ostamista. Tällöin niitä tuottavat yritykset kasvavat ja voivat kehittää tehokkaampia ratkaisuja. Kilpailun myötä hinnat putoavat ja tuotteet tulevat kaikkien saataville.

Toinen tapa olisi hyödyntää leasing-mallia yhä enemmän erilaisiin kulutustavaroihin. Tuote vuokrataan määräajaksi firmalta, joka takaa niiden ekologisuuden ja ottaa vastuun kestävästä huollosta. Leasing voisi siirtää osan kestävän kehityksen kuormasta pois yksityishenkilöltä ja siirtää se tuotteiden valmistajille.

Oleellista kuitenkin on se, että ilmastotoimet kohdentuvat mahdollisimman tasaisesti ja niistä pääsisivät hyötymään kaikki. Ihmiset kokevat tilanteen oikeudenmukaisemmaksi silloin, kun kaikilla on realistinen mahdollisuus tehdä ekologisempia valintoja.

Syyllistäminen saa aikaiseksi vain kielteistä ajattelua riippumatta henkilön varallisuudesta. Rissanen kokeekin, että Suomessa on perinteisesti pyritty ja onnistuttukin tasaamaan eriarvoisuuden vaikutuksia melko hyvin sosiaalipoliittisin keinoin.

Tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä: avaimet haasteiden peittoamiseen

Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteet sosiaalityön näkökulmasta eivät ole yksiselitteisiä. Kati Närhi (2015) Jyväskylän yliopistosta on tutkinut ekososiaalista viitekehystä sosiaalityön näkökulmasta. Hän ilmaisee huolensa resurssiniukasta sosiaalityöstä ja kannustaa tutkimaan, miten sosiaalityötä voitaisiin osallistaa resurssiniukan yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kansalaisten osallistamista yhteiskunnan päätöksiin ja ratkaisuihin. (Närhi 2015.)

Sosiaalityöllä on tärkeä rooli ilmastokysymyksien ratkomisessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa. Olisikin tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset pääsisivät vaikuttamaan laajemmin sosiaalipoliittisiin kysymyksiin ilmastopolitiikan näkökulmasta eikä keskustelua siirrettäisi talousnäkökulmalliseen vastakkainasetteluun.

Ranta-Tyrkkö jakaa Närhen ajatuksen verkostoista ja yhteyksistä muihin toimijoihin. Hän nostaa yhteisöllisyyden yhdeksi tärkeäksi työkaluksi. Yhteisöllinen työ vaatisi organisoitumisen paikallistasolta lähtien, jossa pohdittaisiin yhdessä ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Tämä edellyttää organisaatioiden verkostoitumista.

Suomen Ilmastopaneelin 2021 keskustelunavauksessa todetaan, että ilmastopolitiikassa tärkeintä on ottaa huomioon kolmijakoisuuden teemat: jako-oikeudenmukaisuus, menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja tunnustava oikeudenmukaisuus (Suomen Ilmastopaneeli 2021, 6).

Kolmijakoisuuden perustana toimii aina perus- ja ihmisoikeudet. Siksi tasa-arvo ilmastopoliittisessa keskustelussa on tärkeää ilman, että katsotaan erikseen ihmisen sosiaalista statusta. Ranta-Tyrkkö muistuttaakin, että olisi hyvä kehittää uudenlainen lähestymistapa tai keino sosiaalityön asiakkaille, jotta hekin pääsisivät mukaan kestävämpään arkeen. Tähän tarvittaisiin keinoja, jotka lisäisivät arjen mielekkyyttä ja yhteisöllisyyttä heille, jotka ovat esimerkiksi työttöminä, mutta kaipaavat elämään mielekästä tekemistä.

Rissanen korostaa tasavertaisuuden tärkeyttä kaikessa yhteiskunnallisessa muutoksessa. Päätöksenteossa ja ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa on tärkeää kohdata kaikki samalla tapaa.

– Isot yhteiskunnalliset muutokset nopeallakin tahdilla saavuttavat useimmiten hyväksynnän, kun ne toteutetaan tasa-arvoisesti.

Emilia Pekkala, Satu Rahkila, Tea Sissonen ja Essi Taino, sosiaalialan erityisasiantuntija / sosionomi YAMK -opiskelijat, TAMK

Päivi Heimonen, yliopettaja TAMK.

Artikkeli on kirjoitettu osana Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelijoiden opintojaksoa Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus huono-osaisuudesta.

KIRJALLISET LÄHTEET:

Ahokas, J. (toim.) 2021. Hyvinvointitaloudessa eteenpäin. Sosten julkaisuja 1/2021. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Dufva, M. 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. Sitra.

Dufva, M. & Rowley, C. 2022. Heikot signaalit 2022. Tarinoita tulevaisuuksista. Sitran selvityksiä 200. Sitra.

Närhi, K. 2015. Ekososiaalinen viitekehys sosiaalityössä. Janus 23 (3), 322-328.

Suomen ilmastopaneeli. Kuinka oikeudenmukaisuus voidaan huomioida ilmastopolitiikassa? Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 2/2021.

Suomen ilmastopaneeli. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Raportti 1/2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön Sopeutumissuunnitelma.

Virtuaalinen pakopeli on uusi työväline sosiaalialalle

Posted on Updated on

Learning life – pakopeli on virtuaalinen hyötypeli, ja sen tarkoituksena on nuorten ja nuorten aikuisten työ- ja opiskeluvalmiuksien sekä arjen hallinnan valmiuksien parantaminen.

Learning life – Mysteeri 24/7 -virtuaalinen pakopeli lanseerattiin marraskuussa 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulun älysalissa, ja se on tarkoitettu avuksi nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävään ohjaustyöhön.

Peli kehitettiin Kelan rahoittamassa hankkeessa vuosina 2020–2021. Kehitystyö tehtiin monitoimijaisella yhteistyöllä, johon kuului muun muassa sosiaali- ja terveysalan lehtoreita, opiskelijoita, tutkijoita, pelisuunnittelijoita ja pelinkehittäjiä.

Learning life -pakopeli soveltuu laajasti käytettäväksi työskennellessä nuorten kanssa. Se sopii hyvin nuorten sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmäksi, kun halutaan edistää asiakkaiden elämän- ja arjenhallintaa, kuin myös asumiseen, opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan liittyviä asioita.

Learning life -peliä voidaan pelata virtuaalilaseilla tai tietokoneella. Peli on ensimmäisiä virtuaalilaseilla pelattavia sosiaalialan pelejä Suomessa, eikä niitä ole maailmaltakaan helppo löytää.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu olennaisesti valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan lisäksi nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (Sosiaalihuoltolaki 130/2014 17§).

Mikä on hyötypeli?

Hyötypeli (serious game) on peli, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole viihdyttää, vaan hyödyntää pelaamisen koukuttavuutta ja esimerkiksi opettaa ja edistää hyvinvointia – siis hyödyttää pelaajaa. (Serious Gaming Cluster Finland 2019.)

Hyötypelejä voidaan käyttää esimerkiksi terveyden edistämiseen, opetukseen ja kouluttamiseen (esim. Deen ym., 2014, Koivisto ym. 2016) Learning life -pelissä edistetään nuorten arjen hallintaa sekä opiskelu- ja työelämään tarvittavia taitoja.

Mitä on virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR)?

Virtuaalitodellisuus tai näennäis-/tekotodellisuus laajentaa todellisuuden käsitettä teknisin keinoin. Virtuaalitodellisuuden avulla jäljitellään todellisuutta.

Haju- maku-, näkö- ja kosketusaistien lisäksi muun muassa tasapainoaisti vaikuttaa yksilön kokemukseen todellisuudesta ja ne yhdessä muokkaavat ihmisen todellisuuskäsitystä. Jos siis aisteille tarjotaan muutettua todellisuutta, niiden kannalta tilanne on oikeasti olemassa ja yksilö kokee keinotodellisuuden totena. Näin voidaan esimerkiksi syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja nuorille aikuisille tarjota menetelmä arjen hyvinvoinnin hallintaan ja työ- ja opiskeluvalmiuksien parantamiseen viihdyttävässä muodossa.

Mikä on pakopeli?

Pakopeli on nykyisin varsin suositun pakohuoneen yläkäsite. Pakohuoneessa tavallisesti muutaman hengen joukkue yrittää yhteistyöllä ratkaista määräajassa tietyn määrän erilaisia pulmia. (Kortesuo 2018.)

Learning life -pelissä pelaaja pelaa peliä yksin ja ammattilainen seuraa pelaamista suoratoiston eli striimaamisen avulla.

Kuinka Learning life – Mysteeri 24/7 -peliä käytetään ohjaustyön välineenä?

Ammattilainen voi seurata pelaamista esimerkiksi tietokoneelta.

Peliä voi esimerkiksi hyödyntää nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa, etsivässä nuorisotyössä, nuorten työpajoilla, kouluissa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, perhetyössä ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja nuorten asumispalveluissa.

Haluamme rohkaista kaikkia nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia kokeilemaan peliä!

Learning life -pelissä on kolme kenttää:

Kenttä 1: Aamurutiinit ja asunnon hankkiminen

Kenttä 2: Opiskelu- tai työpaikan hankkiminen

Kenttä 3: Arjen hallinta

Peliä voi käyttää yksilötyössä tai suoratoisto-ominaisuuden avulla myös ryhmän kanssa. Suosittelemme, että ammattilainen seuraa nuoren pelaamista näytöltä. Ammattilaisen on myös hyvä tuntea peli, jotta hän voi tarvittaessa ohjata tai auttaa nuorta pelin aikana.

Ohjauskeskustelussa voi hyödyntää ammattilaisen käsikirjaa.

Varsinainen ohjauskeskustelu käydään pelaamisen jälkeen. Ohjauskeskustelussa voi käydä läpi pelikokemusta, nuoren pelissä tekemät valintoja ja niiden yhteyttä nuoren omaan elämäntilanteeseen. Ohjauskeskustelun tueksi on tehty Ammattilaisen käsikirja, jossa on teemat ohjauskeskustelun tueksi.

Pelin kehityksen aikana on tutkittu sekä nuorten että ammattilaisten kokemuksia pelistä. (Koivisto ym. käsikirjoitus).

Nuorten mielestä peli on visuaalinen, motivoiva ja hauska. Peli on hyödyllinen, kun nuorena valmistautuu aikuiselämään ja oman vastuun ottamiseen sekä omaa elämää koskevaan päätöksentekoon.

 • Pääsee kokemaan yksin asumista ja arjen asioista huolehtimista.
 • Saa myös vinkkejä ja ohjeita toimivaan arkeen ja elämänhallintaan.
 • Oppii työnhakutaitoja.
 • Saa elämälle suuntaa.

Ammattilaisten mukaan asiat ja toimintatavat voivat jäädä pelillisyyden kautta paremmin mieleen ja rohkaista toimimaan niiden lailla.

 • Peli on aktiivista tekemistä ja vaihtelua keskusteluun.
 • On turvallinen ympäristö harjoitella ja samalla oppii näkemään valintojen merkityksiä.
 • Konkretisoi asioita ja sitä kautta opitaan perustaitoja.
 • Voi saada myönteisiä kokemuksia arjen hallintaan.
 • On mahdollista sanallistaa avun tarvetta, hahmottaa ja selvittää arjen haasteita.

Ammattilaisten mukaan Learning life -peli avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ohjaustyöhön ja keskusteluun nuorten kanssa. Sen avulla voi asettaa tavoitteita ja motivoida nuoria.

Pelaamisen avulla on myös mahdollista ymmärtää nuoren maailmaa ja hahmottaa nuoren elämäntilannetta. Peli antaa myös mahdollisuuden arkisten asioiden konkreettiseen harjoitteluun, tekemällä ja näkemällä oppimiseen.

Parhaimmillaan ammattilaisten ja nuorten yhdessä tekeminen voi myös herättää luottamusta viranomaiseen. 

Learning life -pelin hyödyt

 • Nuori on aktiivinen toimija.
 • Asioita voi kokeilla ilman seuraamuksia.
 • Nuori ja ammattilainen voivat vahvistaa vuorovaikutussuhdettaan.
 • Peli toimii ohjauksen välineenä.
 • Nuoren vahvuuksien, voimavarojen ja osaamisen tunnistaminen.
 • Pelissä on opetuksellinen sisältö (arjen hallinta, tulevaisuuden valinnat).
 • Nuoren tuen tarpeiden tunnistaminen toimii perustana palveluohjaukselle.

Mistä pelin voi hankkia?

Learning life – Mysteeri 24/7 on Kelan verkkokoulussa

Kuntoutuksen kehittämisen tuloksia Kelan verkkokoulussa (Moodle)

Huomaathan, että sivu vaatii rekisteröitymisen Kelan verkkokouluun.

Peli ja käsikirjat löytyvät myös tästä osoitteesta.

https://www.cleversimulation.com/learninglife ja https://store.steampowered.com/app/1811900/Learning_Life__Mysteeri_247/

Peli on maksuton, ja se on sekä PC-versiona että Oculus 2 -laseilla pelattavana virtuaalipelinä. Peli on tehty ensisijaisesti virtuaalilaseilla pelattavaksi. Virtuaalilasit on hankittava erikseen.

Lisätietoja: kaijus.varjonen@laurea.fi, kati.nykanen@laurea.fi kyosti.koskela@kamk.fi

Teksti:

Kaijus Varjonen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Elina Kauhanen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Kati Nykänen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Jaana-Maija Koivisto, HAMK Smart

Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lähteet ja lue lisää:

Deen  M,  Heynen  EJE,  Schouten  BAM,  van  der  Helm  PGHP  &  Korebrits  AM.  2014.  Games [4Therapy] Project: Let’s talk! Games for Health. Proceedings of the 4th conference on gaming and playful interaction in healthcare, 15–26.

Helminen, J. (toim.). 2016. Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita.

Koivisto, J-M., Multisilta, J., Niemi, H., Katajisto, J., & Eriksson, E. 2016. Learning by playing: A cross-sectional descriptive study of nursing students’ experiences of learning clinical reasoning. Nurse Education Today, 45, 22–28. doi:10.1016/j.nedt.2016.06.009.

Koivisto ym. Designing and developing virtual reality escape game for youth vocational rehabilitation. Käsikirjoitus.

Kuuluvainen, S., Heinonen, S., Koivisto, J-M., Nykänen, K. & Romppanen, T. 2021.Yhteispelillä syntyy virtuaalinen pakopeli ammatilliseen kuntoutukseen. Hamk smart. Viitattu 7.12.2021. https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/yhteispelilla-syntyy-virtuaalinen-pakopeli-ammatilliseen-kuntoutukseen/#.Ya22nI1xeUn

Sosiaalihuoltolaki 130/2014 17§

Kun yhdessä tekemistä halutaan lisätä, tarvitaan uutta osaamista

Posted on Updated on

Meillä on nyt menossa sote-palvelujärjestelmän uudistus. Jatkossa sote-palveluiden pitäisi toimia yhteistyössä, ja asiakkaiden palveluiden pitäisi muodostaa yhteensovitettu ja toimiva kokonaisuus. Muuttuva toimintaympäristö haastaa sote-ammattilaisia tiiviimpään yhteistyöhön arkityössä, johtamisessa ja koulutuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistus sekä nopeat globaalit muutokset, teknologian kehitys ja kansalaisten arjen muutokset tulevat haastamaan sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten työtä.

Muuttuva toimintaympäristö tuottaa tarpeita uudenlaisille palvelujen tuottamisen tavoille ja haastaa ammattilaisia tiiviimpään yhteistyöhön. Tämä tuo uudenlaisia vaatimuksia myös asiantuntijuuteen ja monitoimijuuteen.

Myös laaja digitalisaation ja hyvinvointiteknologian kehitys muuttaa työtapoja, ja koronapandemia on jo synnyttänyt nopeita tarpeita palveluiden järjestämiseksi virtuaalisesi – sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden odotukset monikanavaisiin sekä joustaviin, ajasta ja paikasta riippumattomiin asiointitapoihin ovat lisääntyneet.

Toimintakulttuurin muutos koskee jokaista työntekijää

Asiakaslähtöinen toiminta rakentuu yhä enemmän moniammatilliselle yhteistyölle ja monialaisten verkostojen toiminnalle, ja jokaiselta työntekijältä vaaditaan nyt ammatti- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä toisten osaamisen tunnistamista.

Eri professioilta edellytetään ainakin joltain osin yhteistä arvopohjaa, palvelujärjestelmän tuntemusta, uusien toimintamallien kehittämistä, asiakkaiden ja potilaiden osallistamista sekä eri sektoreiden yhteistä palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamista. Palveluiden aito integraatio edellyttää lisäksi ammattilaisten ymmärrystä toisten ammattialojen toimintatavoista, toimintaa ohjaavista laeista, rooleista ja erityisyydestä niin asiakasprosesseissa kuin kehittämis- ja vaikuttamistyössäkin.

Lisäksi, vaikka digitaalisuus tulee nähdä mahdollisuutena, se myös haastaa ammattilaisia palveluiden saatavuuden turvaamisessa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita.

Lisää osaamista tarvitaan

Lapin sosiaali- ja terveysalojen sote-alojen yhteisiä osaamistarpeita koskevassa selvityksessä tuli esille useita alueita, joilla on haasteita osaamisessa. Haasteet moniasiantuntijaisessa työssä ilmenevät muun muassa kommunikaation haasteina tai suoranaisena puutteena.

Kommunikaatiohaasteet ilmenevät arjessa esimerkiksi toimijoiden ja ammattiryhmien toisistaan poikkeavina tapoina selittää ja ratkaista ongelmia, ammattilaisten välisissä työnjaoissa ja limittyvinä työtehtävinä, piiloon jäävinä osaamisresursseina sekä paikoin myös auktoriteettikysymyksinä.

Arjessa sote-alojen moniasiantuntijaisessa verkostotyön haasteet voivat näyttäytyä myös tilanteina, joissa toimijoilla ei ole tiedossa, mitkä ovat verkostoon osallistuvien roolit, osaaminen ja kokemuksellisuus, tai työprosessien ammatilliseen johtamiseen kytkeytyviä asioita ei ole riittävästi tai lainkaan avattu.

Moniasiantuntijainen työ tarvitseekin toimiakseen selkeää rakennetta sekä toimijoiden roolien ja vastuiden avaamista. Useimmiten tilanteita olisi mahdollista ratkaista selkeillä toimintaprosesseilla, yhteistyökäytännöillä ja yhteistyötä tukevalla vuorovaikutuskulttuurilla.

Tässä mahdollisuus

Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) ”Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille” -yhteistyöhankkeessa (MoniSoTe) on lähdetty vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamiin osaamishaasteisiin.

Tarkoituksena on parempien edellytysten luominen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisen ymmärryksen, eettisen perustan, arvopohjan, ihmiskäsityksen, moniasiantuntijuuden sekä aidon integraation onnistuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hankkeessa on selvitetty Lapin sosiaali- ja terveysalojen monialaisia osaamistarpeita ja suunniteltu monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus. Opintokokonaisuus on suunnattu toteutettavaksi molempien korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoille sekä työelämän edustajille täydennyskoulutukseksi.

Kolmen ensimmäisen moduulin opetuksen jälkeen kokemukset monialaisesta ja -tieteisestä koulutuskokonaisuudesta ovat olleet pääasiassa rohkaisevia. Palautteen mukaan opinnot ovat olleet ajankohtaisia ja osaamisen on koettu lisääntyvän. Huomiota on kuitenkin tarpeen kiinnittää etäyhteyksillä toteutettavien opintojen haasteisiin ja tukeen sekä laajempaan monialaiseen yhteistyöhön opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaamisen tunnistaminen, yhdessä oppiminen, vastavuoroisuus ja pyrkimys yhteiseen ymmärrykseen luovat kuitenkin pohjaa monialaiselle ja -tieteiselle yhteistyölle niin koulutuksessa kuin työelämässäkin.

Maija Hiltula, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Outi Hyry-Honka, Lapin ammattikorkeakoulu

Marjo Outila, Lapin yliopisto

Sosiaalityö hiljaisuuden kulttuuria murtamassa podcast-sarjalla

Posted on Updated on

“Me ollaan sosiaalityön maisterityön opiskelijoita Kokkolan yliopistokeskus, Chydeniuksesta. Meidän tarkoitus on herättää keskustelua taloussosiaalityöstä”. Näillä alkusanoilla sukelsimme taloussosiaalityötä koskeviin teemoihin podcast-sarjassamme.

Suoritimme sosiaalityön maisteriopintojen Käytännöt III-opintojaksoa Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa keväällä 2021. Aiheena oli meille melko tuntematon taloussosiaalityö. Tarkoituksenamme oli syventyä taloussosiaalityön sekä tiede- ja digitaalisen viestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin sosiaalityössä.

Myönnettäköön, että taloussosiaalityö ei ihan alkuun herättänyt meissä kummassakaan ihastuksen tunteita. Olimme kuitenkin havainneet, kuinka tärkeää taloussosiaalityön osaaminen sosiaalityöntekijälle on, ja kuinka laajasta ja monitasoisesta ilmiöstä tai perspektiivistä taloussosiaalityössä on tosiasiallisesti kyse. Olemme nyt molemmat innostuneet aiheesta ja haluamme jakaa oppimaamme ja ymmärrystämme myös muille!

Opintojakson aikana teimme yhdessä ja erikseenkin taloussosiaalityöstä erilaisia tiede- ja digiviestintään liittyviä työtehtäviä. Antoisin ja hauskin, mutta samalla meille haastavin tehtävä oli podcast-sarjan tuottaminen ja toimittaminen.

Emme olleet koskaan aiemmin tehneet mitään tällaista, joten emme voineet nojata aiempaan kokemukseen. Yllätykseksemme tämä oli myös Kokkolan yliopistokeskukselle uusi toimintamuoto. Aloitimme siis jotakin uutta ja ainutlaatuista.

Erilaiset suoratoistopalvelut sisältävät runsaasti podcasteja mitä kummallisimmista aiheista. Miksi siis sosiaalityössä ei hyödynnettäisi tällaista mahdollisuutta? Tartuimme ideaan innokkaina, koska se tuntui raikkaalta tavalta tuoda sosiaalialan näkökulmaa esiin.

Halusimme herättää luovalla ja hauskalla tavalla sosiaalityön asiantuntijoiden keskuuteen mielenkiintoa taloussosiaalityön tieteellistä suuntausta kohtaan. Emme toki ole ainoita tai ensimmäisiä podcast-jaksojen tekijöitä sosiaalialalla, ja pääsimmekin harjoittelumme aikana tutustumaan olemassa oleviin ja todella asiantunteviin sosiaalityön ja yhteiskunnallisia ilmiöitä käsitteleviin podcasteihin.

Ilmiönä taloussosiaalityö on monitasoinen. Siihen sisältyy yksilöiden talouteen ja asumiseen liittyviä kysymyksiä, yhteiskunnan rakenteet, poliittiset kysymykset sekä tietenkin sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa ja parantaa ihmisten taloudellisia toimintamahdollisuuksia.

Havaittuamme siihen, kuinka laajasta ilmiöstä tai orientaatiosta taloussosiaalityössä on kyse. Ymmärsimme myös, että emme voi käsitellä aihetta vain yhden jakson verran, vaan tarvitaan kokonainen podcast-sarja!

Perehtyessämme taloussosiaalityötä koskeviin tutkimuksiin ja menetelmiin, saimme valtavasti ideoita ja teemoja jaksoihin. Päädyimme tuottamaan ja toimittamaan neljä jaksoa, jossa toimme esiin erilaisia näkökulmia taloussosiaalityöstä.

Etukäteen jännitimme jaksojen nauhoitusta, mutta se oli teknisesti yllättävän helppoa. Tosin meillä ei ollut sen kummoisempia välineitä kuin omat läppärimme.

Korona-pandemian vuoksi jaksot nauhoitettiin täysin etänä. Toisin sanoen emme edes tavanneet toisiamme tai haastateltaviamme kertaakaan, mutta siitä huolimatta työskentelymme oli sujuvaa ja luontevaa.

Haluammekin rohkaista kokeilemaan uusia vaikuttamisen ja viestinnän muotoja, vaikka tekniikka ei olisi vahvinta osaamista! Emme mekään osanneet (tai niin luulimme), mutta hyvin selvisimme, ja meillä oli hauskaa. Aikataulujen yhteensovittaminen oli ajoittain haastavaa, mutta hyvin jaksojen nauhoitus onnistui niin saunassa kuin varastossakin.

Olimme onnekkaita ja kiitollisia mahtavista vieraistamme, joita saimme haastatella podcast-jaksoissamme. Samalla saimme itse ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää ymmärrystämme taloussosiaalityöstä.

Kirsi Niukon haastattelu taloussosiaalityön psykososiaalisesta orientaatiosta osoitti, kuinka laadukasta ja asiantuntevaa tietoa ja taitoa gradu voi parhaimmillaan sosiaalityölle ja -työntekijälle tuottaa. Suomen Pankin neuvonantajan Anu Raijaksen kanssa saimme mahdollisuuden antoisaan ja asiantuntevaan keskusteluun talousosaamisen tulevaisuudesta ja merkityksestä taloussosiaalityössä.

Kaiken kaikkiaan oppimme valtavasti niin tiede- ja digitaalisesta viestinnästä kuin taloussosiaalityöstä. Olemme tässä harjoittelussamme raapaisseet vain pintaa, mutta esimerkiksi podcastiemme tarkoituksena olikin herättää kuulijoissamme keskustelua ja pohdintaa taloussosiaalityön tarjoamista mahdollisuuksista.

Digitalisaatio tarjoaa sosiaalityölle paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia tavoittaa eri asiakasryhmiä sekä asiantuntijoita.

Digitaalinen viestintä ei korvaa kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta se voi olla yksi viestintätavoista muiden mukana. Esimerkiksi nuorten maailma on siirtynyt älylaitteisiin ja erilaisille somekanaville, joissa myös meidän sosiaalityön asiantuntijoiden tulisi olla mukana, jos haluamme kohdata nuoria heidän omissa ympäristöissään.

On aika rikkoa sosiaalityön hiljaisuuden kulttuuria ja astua rohkeasti podcastien, blogien ja vlogien maailmaan!

Eeva Zheng ja Katja Mallat

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto

Tutustu tarkemmin taloussosiaalityöhön;

Lue lisää:

Zechner Minna, Karjalainen, Sirpa ja Viitasalo Katri (toim.) (2019) Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopisto.

Viitasalo, Katri (2021) Taloudellisen kyvykkyyden vahvistaminen ja mekanismit sosiaalityössä Teoksessa Aila-Leena Matthies, Kati Turtiainen & Anu-Riina Svenlin (toim.) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus, 218–230.

Viitasalo Katri (2018) Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko: käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Sherraden, Margaret & Jin Huang (2019) Financial Social Work https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.923

Raijas, Anu (2020) Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020. Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset.

Suomen Pankki (2020) Suomen Pankin Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi 2020. Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset.